Aerodynamické súčinitele

Výraz: „Aerodynamické súčinitele“

  • Slovensky / Slovak: Aerodynamické súčinitele
  • Česky / Czech: Aerodynamické součinitele
  • Anglicky / English: Aerodynamic coefficients
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: lietadlo.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Aerodynamické súčinitele.

Aerodynamic coefficients means non-dimensional coefficients for aerodynamic forces and moments.

Aerodynamické součinitele znamená bezrozměrné součinitele pro aerodynamické síly a momenty.