auditor

Výraz: „auditor“

  • Slovensky / Slovak: auditor
  • Česky / Czech: auditor
  • Anglicky / English: auditor
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: audit.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu auditor.

Auditor znamená akúkoľvek osobu vykonávajúcu audity na vnútroštátnej úrovni.

Audítorom sa rozumie zamestnanec spoločnosti, ktorý má požadovanú kvalifikáciu a je zodpovedný za interné audity kvality. Je oprávnený preskúmať skutočný stav v rámci prideleného interného auditu kvality, odhaliť odchýlky voči predpisovej dokumentácii a odporúčať opatrenia, ktoré prispejú k vyššej účinnosti systému manažérstva kvality.