čin protiprávneho zasahovania

Výraz: „čin protiprávneho zasahovania“

  • Slovensky / Slovak: čin protiprávneho zasahovania
  • Česky / Czech: protiprávní čin
  • Anglicky / English: act of unlawful interference
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: pilotovanie lietadla.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu čin protiprávneho zasahovania.

Čin protiprávneho zasahovania (Act of unlawful Interference) a) Násilie vo??i osobe na palube letiaceho lietadla, ak táto akcia môže ohrozi?? bezpe??nos?? tohto letu. b) Úmyselné zni??enie prevádzkovaného lietadla alebo úmyselné poškodenie prevádzkovaného lietadla, v dôsledku ??oho nemôže lieta??, prípadne je ohrozená bezpe??nos?? jeho letu. c) Umiestnenie alebo napomáhanie pri umiestnení zariadenia alebo materiálu do lietadla, ktorý môže zni??i?? alebo poškodi?? lietadlo tak, že nebude môc?? letie?? alebo bude ohrozená bezpe??nos?? letu. d) Úmyselné zni??enie alebo úmyselné poškodenie naviga??ných prostriedkov alebo rušenie ich ??innosti, ak takáto ??innos?? môže ohrozi?? bezpe??nos?? letiaceho lietadla. e) Oznámenie informácií, ktoré sú vedome falošné, ??ím sa ohrozí alebo môže ohrozi?? bezpe ??nos?? letiaceho lietadla. f) Nezákonné a zámerné použitie zariadenia, materiálu alebo zbrane – na vykonanie násilia vo??i osobe na letisku v službách civilného letectva, ktorej spôsobí alebo môže spôsobi?? vážne poranenie alebo smr??, – na zni??enie alebo vážne poškodenie zariadení letiska, ktoré slúžia civilnému letectvu alebo momentálne nepoužívaného lietadla, ktoré sa na letisku nachádza, prípadne prerušenie služieb, ak takýto skutok ohrozí alebo môže ohrozi?? bezpe??nos?? na príslušnom letisku.

Činom protiprávneho zasahovania 1. všeobecné ohrozenie1a) na letisku, na leteckom pozemnom zariadení alebo voči lietadlu vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky, 2. ohrozenie bezpečnosti lietadla, 1b) 3. zavlečenie lietadla do cudziny, 1c) 4. teror, 1d) terorizmus, 1e) branie rukojemníka1f) alebo vydieranie1g) na palube lietadla alebo na letisku, 5. úmyselné konanie, 1h) ktoré má priamy negatívny vplyv na bezpečnosť leteckej prevádzky, verejný poriadok na letisku alebo na plynulosť vykonávania leteckej prevádzky, 6. neoprávnené vniknutie na palubu lietadla, do letovej časti alebo vyhradeného bezpečnostného priestoru letiska alebo leteckého pozemného zariadenia, 7. vzatie alebo umiestnenie zbrane alebo zakázaných predmetov1i) na palubu lietadla alebo do vyhradeného bezpečnostného priestoru letiska, alebo leteckého pozemného zariadenia, 8. oznámenie nepravdivej informácie1j) alebo prerušenie informačných tokov potrebných na vykonávanie leteckej prevádzky, 9. oznámenie nepravdivej informácie, ktorá môže ohroziť bzpečnosť cestujúcich, posádok lietadiel alebo pozemného leteckého personálu na letisku, verejný poriadok na letisku alebo plynulosť vykonávania leteckej prevádzky, alebo 10. porušenie povinností podľa § 20 ods. 2, § 35 ods. 2 a § 41 ods. 6.