Prehľad leteckých výrazov v leteckom slovníku Vrtuľníky.sk. Odborné letecké výrazy začínajúce písmenom L.

Letecké výrazy L:

 • L – Písmeno L je písmenom hláskovacej abecedy, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Hláskovacia abeceda (spelling alphabet), nazývaná tiež Fonetická abeceda…
 • Ľ – Písmeno Ľ je písmenom slovenskej hláskovacej tabuľky, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Slovenská hláskovacia tabuľka je tabuľka, ktorá udáva pre jed…
 • Ľad na RWY – Led na RWY – Ice on runway…
 • ladiaci obvod – …
 • Ladislav – Ladislav je slovenský ekvivalent (kódové slovo) písmena L. Písmeno L je písmenom slovenskej hláskovacej tabuľky, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Sl…
 • Ľadové kryštáliky – Ledové krystalky (velmi malé rozptýlené ledové krystalky/jehličky, také známé jako diamantový prach) – Ice crystals (very small ice crystals in suspension, also…
 • ľahko vymeniteľná jednotka – …
 • ľahký – …
 • Landing direction indicator – Landing direction indicator má skratku LDI. LDI (Landing direction indicator) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré …
 • Landing distance available, helicopter – Landing distance available, helicopter má skratku LDAH. LDAH (Landing distance available, helicopter) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódo…
 • Landing threshold point – Landing threshold point má skratku LTP. LTP (Landing threshold point) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne …
 • Laos – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Laos (Laos ), pozostáva zo znakov RDPL. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie na…
 • laserom navádzaná bomba – …
 • laserom navádzaná puma – …
 • laserom navádzané bomby radu Paveway – …
 • laserová kódová stránka – …
 • laserový diaľkomer – …
 • LATARS – …
 • Latitude – Latitude má skratku LAT. LAT (Latitude) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International…
 • Ľavá – Levá (poznávací číslo RWY před znakem slouží k identifikaci paralelní RWY) – Left (preceded by runway designation number to identify a parallel runway)…
 • Lavalova dýza / sústredenú-nejednotnosť dýza výfukovej trysky – dýza aerodynamic. tunelu pro urychlení proudu z podzvukové oblasti do nadzvukové…
 • Layer or layered – Layer or layered má skratku LYR. LYR (Layer or layered) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICA…
 • Lead Computing Optical Sight – …
 • Leave or leaving – Leave or leaving má skratku LVE. LVE (Leave or leaving) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICA…
 • Left preceded by runway designation number to identify a parallel runway – Left (preceded by runway designation number to identify a parallel runway) má skratku… L…. L (Left (preceded by runway designation number to identify a para…
 • Lesotho – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Lesotho (Lesotho ), pozostáva zo znakov 7P. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označeni…
 • Let IFR – Let prováděný v souladu s pravidly pro let podle přístrojů. Let vykonávaný podľa pravidiel letu podľa prístrojov. …
 • Let s predĺženým operačným dosahom – Každý let letounu se dvěma turbinovými pohonnými jednotkami, při kterém doba letu z kteréhokoliv bodu na trati k plánovanému náhradnímu letišti cestovní rychlos…
 • Let v cestovnom režime – Let v cestovním režimu – Cruise…
 • Let VFR – Let prováděný v souladu s pravidly pro let za viditelnosti. Let vykonávaný podľa pravidiel letu za viditeľnosti. …
 • Let vykonávaný podľa iných pravidiel ako ICAO – Let prováděný podle jiných pravidel než ICAO – Operational air traffic…
 • Let vykonávaný v súlade s pravidlami a postupmi ICAO – Let prováděný v souladu s pravidly a postupy ICAO – General air traffic…
 • Let – Let – Flight…
 • Letecká administratívne spojenia – Spojení nezbytná pro výměnu leteckých administrativních zpráv (viz L 10/II, ust. 4. 4. 1. 1. 7)…
 • Letecká data – Skutečnosti, pojmy nebo instrukce týkající se letectví prezentované v jednotné formě vhodné pro komunikaci, výklad nebo zpracování. …
 • Letecká informačná príručka – Letecká informační příručka – Aeronautical information publication Příručka, vydaná státem nebo pověřenou organizací, obsahující letecké informace trvalého char…
 • Letecká informačná služba – Letecká informační služba – Aeronautical information service…
 • Letecká mapa – 1:500 000 – Letecká mapa – 1: 500 000 (následuje jméno/název) – Aeronautical chart – 1: 500 000 (followed by name/title)…
 • Letecká mapa malého měřítka – Letecká mapa malého měřítka (následuje jméno/název) – Aeronautical navigation chart – small scale (followed by name/title)…
 • Letecká mapa sveta – ICAO 1:1 000 000 – Letecká mapa světa – ICAO 1: 1 000 000 (následuje jméno/název) – World Aeronautical Chart – ICAO 1: 1 000 000 (followed by name/title)…
 • Letecká mapa – Zobrazení části Země, umělých objektů a reliéfu, speciálně vytvořené tak, aby splňovalo požadavky letecké navigace. …
 • Letecká meteorologická stanica – Stanice určená k pozorování počasí a k vydávání meteorologických zpráv pro potřeby mezinárodního letectví. …
 • Letecká mobilná satelitná služba – Letecká mobilní satelitní služba – Aeronautical mobile satellite service…
 • Letecká národná garda – …
 • Letecká nehoda s nebezpečným tovarom – Událost spojená a vztahující se k letecké dopravě nebezpečného zboží mající za následek smrtelné nebo těžké zranění osoby nebo velké škody na majetku. …
 • Letecká nehoda – Událost spojená s provozem letadla, která se stala mezi dobou, kdy kterákoli osoba nastoupila do letadla s úmyslem vykonat let, a dobou, kdy všechny takové osob…
 • Letecká operačný kontrola – Spojení, nezbytné pro výkon dozoru během zahájení, průběhu, změny nebo ukončení letu pro zajištění bezpečnosti, pravidelnosti a hospodárnosti letů (viz L 6/I, H…
 • Letecká pevná služba – Letecká pevná služba – Aeronautical fixed service Telekomunikační služba mezi stanovenými pevnými body, poskytovaná zvláště pro bezpečnost letectví a pro pravid…
 • Letecká pevná stanica – Stanice letecké pevné služby. Stanica leteckej pevnej služby. …
 • Letecká pevná telekomunikačná sieť – Celosvětový systém leteckých pevných okruhů zřízených jako součást letecké pevné služby pro výměnu zpráv a/nebo přenos informací v digitální formě mezi stanicem…
 • Letecká pohyblivá satelitná služba – Letecká pohyblivá družicová služba určená pro přenos zpráv týkajících se bezpečnosti a pravidelnosti letů civilních letadel obzvláště na vnitrostátních a meziná…
 • Letecká pohyblivá služba – Pohyblivá služba mezi leteckými a letadlovými stanicemi nebo mezi letadlovými stanicemi navzájem, jíž se mohou účastnit i stanice záchranných prostředků. Do tét…
 • Letecká prehliadka – Letecká přehlídka (Letecký den) – Air display…
 • Letecká rádionavigačné služba – Radionavigační služba určená pro potřeby letadel a bezpečnost jejich provozu. Radionavigace je rádiové rozpoznávání používané pro účely navigace včetně výstrahy…
 • Letecká rozhlasová služba – Rozhlasová služba určená k vysílání informací, týkajících se leteckého provozu. …
 • Letecká stanica – Pozemní stanice letecké pohyblivé služby. V některých případech může být letecká stanice umístěna například na palubě lodi nebo na umělé plošině na moři. Pozemn…
 • Letecká stavba – Leteckou stavbou je: – stavba letiště a stavba v prostoru letiště – stavba sloužící k zajištění letového provozu mimo prostor letiště. Poznámka: Stavbami slouží…
 • Letecká telekomunikačná sieť – Celosvětová mezisíťová struktura, která umožňuje pozemní podsíti přenosu dat, podsítím přenosu dat „letadlo – země“ a podsítím přenosu dat palubního vybavení vý…
 • Letecká telekomunikačná služba – Telekomunikační služba určená pro jakékoliv letecké účely. Telekomunikačná služba určená na akékoľvek letecké účely. …
 • Letecká telekomunikačná stanica – Stanice letecké telekomunikační služby. Stanica leteckej telekomunikačnej služby. …
 • Letecké informácie – Informace vyplývající ze shromažďování, analýzy a formátování leteckých dat. …
 • Letecké informačné služby – Letecké informační služby – Aeronautical information services Aeronautical information services má skratku AIS. AIS (Aeronautical information services) patrí me…
 • Letecké mapy – Letecké mapy – Aeronautical maps and charts…
 • letecké navigačné služby – Leteckými navigačnými službami letové prevádzkové služby, letecká informačná služba, letecké telekomunikačné služby, letecká meteorologická služba a služba pátr…
 • Letecké pohonné hmoty – Letecké pohonné hmoty – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako mluvené slovo. – Aviation gasoline…
 • Letecké pozemné návestidlo – Jakékoliv návěstidlo zvlášť zřízené pro použití v letectví, jiné než světlo umístěné na letadle. …
 • Letecké pozemné svetelné návestidlo – Akékoľvek svetelné návestidlo osobitne určené ako prostriedok letovej navigácie, iné ako svetlo umiestnené na lietadle. …
 • Letecké pozemné svetlo – Jakékoliv světlo, zvlášť zřízené jako prostředek letecké navigace, jiné než světlo umístěné na letadle. Akékoľvek svetlo zvlášť určené ako pomôcka na lietanie, …
 • letecké pozemné zariadenie – Leteckým pozemným zariadením pozemné technické zariadenia a ich programové prostriedky, ktoré slúžia na zabezpečenie leteckých navigačných služieb, …
 • Letecké práce – Aerial Work means an aircraft operation in which an aircraft is used for specialised services such as agriculture, construction, photography, surveying, observa…
 • letecké súboje stíhačiek – …
 • Letecké umenie – Uplatňování dobrého úsudku, nabytých znalostí, dovedností a postojů při provádění letových úkolů. …
 • letecký / vzdušný most – …
 • Letecký boj / prestrelka – …
 • letecký dopravca spoločenstva – Letecký dopravca Spoločenstva je letecký dopravca s platnou prevádzkovou licenciou udelenou členským štátom v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 2407/92 z 23. jú…
 • letecký dopravca – Letecký dopravca je letecký dopravný podnik s platnou prevádzkovou licenciou alebo jej ekvivalentom. Leteckým dopravcom právnická osoba alebo fyzická osoba vyko…
 • letecký doprovod, priama letecká podpora – …
 • Letecký informačný obežník – Letecký informační oběžník – Aeronautical information circular…
 • letecký manuál – …
 • Letecký pevný okruh – Okruh, který tvoří část letecké pevné služby (AFS). …
 • letecký prevádzkovateľ – Leteckým prevádzkovateľom prevádzkovateľ lietadla, ktorý je držiteľom osvedčenia leteckého prevádzkovateľa alebo povolenia na vykonávanie leteckej činnosti za o…
 • Letecký svetelný maják – Letecké pozemní návěstidlo viditelné ze všech azimutů, trvale nebo přerušovaně, určené k vyznačení určitého bodu na povrchu země. Letecký pozemný svetelný maják…
 • Letecký telekomunikačné záznam – Záznam o činnosti letecké telekomunikační stanice. …
 • Letecký telekomunikačný orgán – Orgán, který odpovídá za provoz stanice, nebo stanic letecké telekomunikační služby. …
 • Letecký úrad – Státem schválená organizace nebo orgán, jehož povinností je ověřování letové způsobilosti nebo hlukové a emisní způsobilosti letadel. V ČR je leteckým úřadem pr…
 • Letieť alebo letiaci – Letět nebo letící – Fly or flying…
 • Letiská uzavreté v dôsledku pokrytia snehom – Letiště uzavřené v důsledku pokrytí sněhem (používá se v METAR/SPECI) – Aerodrome closed due to snow (used in METAR/SPECI)…
 • Letiská, letiskové – Letiště, letištní – Aerodrome…
 • Letiská, letové cesty a pozemné zariadenia – Letiště, letové cesty a pozemní zařízení – Aerodromes, air routes and ground aids…
 • letisko / heliport so zmiešanou prevádzkou – Letiská / heliporty so zmiešanou prevádzkou sú určené na zmiešanú prevádzku civilných a vojenských lietadiel.Pozrite si
 • Letisko AFIS – Letisko, na ktorom sa poskytuje letová informačná služba a pohotovostná služba známej prevádzke. …
 • Letisko čiastočne zakryté hmlou – Letiště částečně zakryto mlhou – Aerodrome partially covered by fog…
 • Letisko – Vymedzená plocha na zemi alebo na vode (vrátane budov, zariadení a vybavenia) určená buď úplne, alebo sčasti na odlety, prílety a pozemné pohyby lietadiel. Vyme…
 • Letisko, letové cesty a pozemné zariadenia – …
 • Letisková letová informačná služba – Letištní letová informační služba – Aerodrome flight information service Letová informačná služba na stanovenom letisku poskytovaná letiskovej prevádzke. …
 • Letisková prevádzka – Všetka prevádzka na prevádzkovej ploche letiska a všetky lietadlá letiace v blízkosti letiska. Poznámka: Lietadlo je v blízkosti letiska, ak letí na letiskovom …
 • Letisková prevádzková zóna – Letištní provozní zóna – Aerodrome traffic zone Vymezený vzdušný prostor, který slouží k ochraně letištního provozu. ČR: Letištní provozní zóna je zřízena na le…
 • Letisková riadiaca rádiová stanica – Stanice zajišťující rádiové spojení letištní řídící věže s letadlovými nebo pohyblivými leteckými stanicemi. …
 • Letisková riadiaca veža alebo letisková konania – Letištní řídící věž nebo letištní řízení – Aerodrome control tower or aerodrome control…
 • Letisková riadiaca veža alebo letisková služba riadenia – …
 • Letisková riadiaca veža – Stanovište zriadené na poskytovanie služby riadenia letovej prevádzky letiskovej prevádzke. …
 • Letisková služba riadenia – Služba řízení letového provozu pro letištní provoz. Služba riadenia letovej prevádzky letiskovej prevádzke. …
 • letiskové dodávky – Letiskové dodávky sú všetky predmety určené na predaj, použitie alebo na to, aby boli k dispozícii vo vyhradených bezpečnostných priestoroch letísk. …
 • Letiskové kancelária – Letištní kancelář (určená služba) – Aerodrome office (specify service)…
 • Letiskové klimatologická tabuľka – Tabulka obsahující statistická data o pozorovaném výskytu jednoho nebo více meteorologických prvků pro dané letiště. …
 • Letiskové klimatologický prehľad – Stručný přehled určitých meteorologických prvků pro dané letiště založený na statistických datech. …
 • Letiskové mapa pre rolovanie – Letištní mapa pro pojíždění (následuje jméno/název) – Ground movement chart (followed by name/title)…
 • Letiskové mapa – Letištní mapa – Aerodrome chart…
 • Letiskové meteorologická služobňa – Služebna umístěná na letišti zřízená k poskytování meteorologické služby mezinárodnímu letectví. …
 • Letiskové poznávací znak – Znak umístěný na letišti jako pomůcka pro identifikaci letiště ze vzduchu. …
 • Letiskové predpoveď – Letištní předpověď (v meteorologickém kódu) – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako mluvené slovo. – Aerodrome forecast (in meteorologic…
 • Letiskové prevádzkové minimá – Letištní provozní minima (uvést postup a změněné minimum) – Aerodrome operating minima (specify procedure and amended minimum) Meze použitelnosti letiště pro: a…
 • Letiskové prevádzku – Veškerý provoz na provozní ploše letiště a všechna letadla letící v blízkosti letiště. Poznámka: Letadlo je v blízkosti letiště, když je na letištním okruhu, vs…
 • Letiskové překážková mapa – Letištní překážková mapa (následuje jméno/název) – Aerodrome obstacle chart (followed by name/title)…
 • Letiskové riadiaca veža – Letištní řídící věž (TWR) – Aerodrome control tower (TWR)…
 • letiskové údržba lietadiel – …
 • Letiskový maják – Letištní maják – Aerodrome beacon Letecký světelný maják používaný ke zjištění polohy letiště ze vzduchu. …
 • Letiskový okruh – Vymezená dráha, kterou má letadlo letící v blízkosti letiště dodržovat. Stanovená trať, po ktorej letí lietadlo letiace v blízkosti letiska. …
 • Letiskový rolovací okruh – Stanovená dráha na rolovanie lietadiel na prevádzkovej ploche počas určitých podmienok daných vetrom. …
 • Letiskový svetelný maják – Letecký svetelný maják používaný na určenie polohy letiska zo vzduchu. …
 • letka – …
 • Letmé pristátie a vzlet – Letmé přistání a vzlet – Touch-and-go landing…
 • Letová cesta – Letová cesta – Airway Riadená oblasť alebo jej časť zriadená v podobe koridoru a vybavená rádionavigačnými prostriedkami. Riadená oblasť alebo jej časť zriadená…
 • letová časť letiska – Letová časť letiska je pohybový priestor letiska, priľahlé územie a budovy alebo ich časti, do ktorých je obmedzený vstup. …
 • letová časť – Letová časť – pohybové plochy letiska, priľahlé územie a budovy alebo ich časti. …
 • Letová dohľadnosť – Dohlednost dopředu z kabiny letadla za letu. Dohľadnosť dopredu z kabíny lietadla počas letu. …
 • Letová hladina – Hladina konstantního atmosférického tlaku, vztažená ke stanovenému základnímu údaji tlaku 1013, 2 hektopascalů (hPa) a oddělená od ostatních takových hladin sta…
 • letová hodina – …
 • Letová informačná oblasť – Letová informační oblast – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako jednotlivá písmena v nefonetické podobě. – Flight information region Vz…
 • Letová informačná služba – Služba poskytovaná za účelem podávání rad a informací k bezpečnému a účinnému provádění letů. Služba poskytovaná za účelem podávání rad a informací k bezpečnému…
 • Letová meteorologická dokumentácia – Psané nebo tištěné dokumenty včetně map nebo formulářů, které obsahují meteorologické informace pro let. …
 • Letová poradná služba – Služba poskytovaná v letovém poradním vzdušném prostoru k zajištění rozstupů, pokud je to proveditelné, mezi letadly, která letí podle letových plánů IFR. …
 • Letová prevádzka – Všechna letadla za letu nebo pohybující se na provozní ploše letiště. Všetky lietadlá za letu alebo pohybujúce sa na prevádzkovej ploche letiska. …
 • Letová prevádzková služba – Výraz zahrnující letovou informační službu, pohotovostní službu, letovou poradní službu a službu řízení letového provozu (oblastní službu řízení, přibližovací s…
 • Letová príručka – Průvodní doklad k osvědčení letové způsobilosti obsahující omezení, v jejichž rozsahu je letadlo považováno za způsobilé. Dále obsahuje pokyny a informace nezby…
 • Letová spôsobilosť – Letovou způsobilostí se rozumí takový stav letadla, motoru, vrtule nebo ostatních výrobků letadlové techniky, který zajišťuje, že úroveň bezpečnosti při jejich …
 • Letová – Letová (informační) oblast (FIR) – Flight information region (FIR)…
 • Letové hlásenie – Hlásenie z lietadla počas letu zostavené v súlade s požiadavkami na hlásenie polohy a hlásenie prevádzkových a/alebo meteorologických údajov. …
 • Letové informačné služby dátového spojenia – Poskytování FIS prostřednictvím datového spoje (viz L 11, Hlava 1 – Definice). …
 • Letové informačné stredisko pre horný vzdušný priestor – Letové informační středisko pro horní vzdušný prostor – Upper information centre…
 • Letové informačné stredisko – Letové informační středisko – Flight information centre Stanovište zriadené na poskytovanie letovej informačnej služby a pohotovostnej služby. Flight informatio…
 • Letové overenie – Letové ověření – Flight check…
 • Letové povolenie – Oprávnění, vydané veliteli letadla provést let nebo v letu pokračovat za podmínek určených stanovištěm řízení letového provozu. Poznámka 1: Výraz „letové povole…
 • Letové prevádzkové služby – Letové provozní služby – Air traffic services…
 • letové vlastnosti – …
 • Letové výcvikové zariadenia – Replika přístrojů, vybavení, panelů a řízení vrtulníku v otevřeném nebo uzavřeném prostoru pilotní kabiny vrtulníku, provedená ve skutečné velikosti včetně sest…
 • letové výkony – …
 • Letový čas s inštruktorom – Letový čas alebo pozemný prístrojový čas, v ktorom ľubovoľná osoba robí letový výcvik pod dohľadom oprávneného inštruktora s príslušnou kvalifikáciou. …
 • Letový čas – Celkový čas od okamihu, keď sa lietadlo prvýkrát začne pohybovať v súvislosti s daným letom do zastavenia po skončení letu. …
 • letový datalink – …
 • Letový overený a uznaný spoľahlivým – Letově přezkoušen a shledán spolehlivým – Flight checked and found reliable…
 • Letový plán podaný za letu – Letový plán podaný za letu – Flight plan filed in the air…
 • Letový plán prevádzkovateľa – Plán prevádzkovateľa na zabezpečenie bezpečného letu, pri zostavovaní ktorého sa berú do úvahy výkony letúna a iné prevádzkové obmedzenia a významné predpoklada…
 • Letový plán – Stanovené údaje o zamýšľanom lete alebo časti letu lietadla, ktoré sa predkladajú stanovištiam letových prevádzkových služieb. Poznámka: Podrobnosti o letových …
 • Letový poriadok alebo podľa letového poriadku, pravidelný – Letový řád nebo podle letového řádu, pravidelný – Schedule or scheduled…
 • Letový priestor bez laserových lúčov – Vzdušný prostor v bezprostřední blízkosti letiště, ve kterém je ozáření omezeno na takovou úroveň, jež nezpůsobí vizuální rušení. …
 • Letový priestor citlivý na výskyt laserových lúčov – Vnější vzdušný prostor, ne nutně přiléhající k LFFZ a LCFZ, ve kterém je ozáření omezeno na takovou úroveň, jež nezpůsobí krátkodobé oslepení nebo efekty paobra…
 • Letový priestor s kritickým výskytom laserových lúčov – Vzdušný prostor v blízkosti letiště navazující na LFFZ, ve kterém je ozáření omezeno na takovou úroveň, jež nezpůsobí oslnění. …
 • Letový prístrojový čas – Časový úsek, v ktorom riadi pilot lietadlo výhradne podľa prístrojov a bez orientácie podľa okolitého priestoru. …
 • Letový prúžok – …
 • Letový simulátor – který věrně znázorňuje pilotní prostor určitého typu letadla tím, že realisticky napodobuje indikace a ovládací činnosti mechanických, elektrických, elektronick…
 • Letový technická chyba – Letově technická chyba – Flight technical error…
 • Letový technická tolerancia – Letově technická tolerance – Flight technical tolerance…
 • letový úloha, bojovú úlohu – …
 • Letový výcvik na neprerušené napodobňovanie celého letu – …
 • LETOVÝ ZAPISOVAČ – Jakýkoliv typ zapisovače zastavěný v letadle pro účely získání údajů k doplnění odborného zjišťování příčin leteckých nehod nebo incidentů. Poznámka: Technické …
 • letún pri zatáčaní vybočenie – …
 • letún s meniteľným uhlom krídla – …
 • letún spoločného úderu – …
 • letún – Letún je motorové lietadlo ťažšie ako vzduch, ktorého vztlak potrebný na let vzniká pôsobením aerodynamických síl na nosné plochy, pričom tieto plochy zostávajú…
 • letúny bez posádky – …
 • letúny z inventára – …
 • Lety klzákov – Lety kluzáků – Glider flying…
 • Lety modelov – Lety modelů – Model flying…
 • lety prilietajúce z – …
 • lety všeobecného letectva – …
 • Level – Level má skratku LVL. LVL (Level) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil…
 • Libanon – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Libanon (Lebanon ), pozostáva zo znakov OD. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označeni…
 • Libéria – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Libéria (Liberia ), pozostáva zo znakov EL. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označeni…
 • Líbia – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Líbia (Libya ), pozostáva zo znakov 5A. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie na…
 • Libra jednotka hmotnosti – …
 • libry na štvorcový palec – pounds per square inch libry na čtverečný palec…
 • libry – pounds libry…
 • Lietadlo certifikované pre prevádzku s jedným pilotom – Typ letadla, u kterého stát zápisu do rejstříku v průběhu certifikačního procesu stanovil, že může být bezpečně provozováno s minimální posádkou jednoho pilota.…
 • lietadlo ľahšie ako vzduch – Lietadlo ľahšie ako vzduch je lietadlo, ktorého vztlak potrebný na let vzniká pôsobením aerostatických síl. …
 • Lietadlo riadený počítačom – Letoun, kde povely pilota řídicím plochám jsou přenášeny a rozšiřovány prostřednictvím počítačů. …
 • Lietadlo s pohonom vztlaku – Letadlo těžší než vzduch se schopností vertikálního vzletu, vertikálního přistání a letu při nízké rychlosti, založené hlavně na motorem poháněných vztlakových …
 • Lietadlo s požiadavkou prevádzky s druhým pilotom – Typ letadla, který dle specifikací v letové příručce nebo Osvědčení leteckého provozovatele může být provozován pouze s druhým pilotem. …
 • lietadlo s vertikálnym vzletom – …
 • lietadlo ťažšie ako vzduch – Lietadlo ťažšie ako vzduch je lietadlo, ktorého vztlak potrebný na let vzniká pôsobením iných ako aerostatických síl. …
 • lietadlo včasnej výstrahy – …
 • Lietadlo – Zařízení schopné vyvozovat sílu nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu. Poznámka: Pro účely tohoto předpisu se za…
 • lietadlo, ktoré nie je v prevádzke – Lietadlo, ktoré nie je v prevádzke – lietadlo, ktoré je buď zaparkované dlhšie ako 12 hodín, alebo sa nenachádza pod takým dohľadom, ktorý by stačil na zistenie…
 • Lietadlová adresa – Špecifická 24-bitová kombinácia pridelená lietadlu na účely spojenia, navigácie a sledovania. …
 • Lietadlová pozemná stanica – Letadlová pozemní stanice – Aircraft earth station…
 • Lietadlová pozemská stanica – Pohyblivá pozemská stanice družicové letecké pohyblivé služby, umístěná na palubě letadla (viz také „GES“). …
 • Lietadlová stanica – Pohyblivá stanice letecké pohyblivé služby umístěná na palubě letadla, jiná než stanice záchranného prostředku. …
 • Lietadlové zariadenia – Letadlové zařízení je mimo motoru a vrtule jako celku jakýkoliv přístroj, mechanismus, součást, ústrojí, příslušenství nebo agregát použitý na letadle. …
 • Lietadlový / letecký motor – Motor použitý nebo zamýšlený k použití k pohonu letadla. Sestává se nejméně z těch součástí a prvků vybavení nezbytných pro jeho funkci a řízení, s výjimkou vrt…
 • lietadlový celok – letadlovým celkem se rozumí jakýkoliv motor, letadlová část, součást nebo zařízení;…
 • Lietadlový komunikačné adresné a oznamovací systém – Letadlový komunikační adresní a oznamovací systém [eika: s] – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako mluvené slovo. – Aircraft communicat…
 • lietajúce športové zariadenie – Lietajúcim športovým zariadením lietadlo osobitnej kategórie určené na letecký šport a rekreačné lietanie, na ktorého stavbu a prevádzku sa vzťahujú osobitné po…
 • lietajúce zariadenie – Lietajúce zariadenie je lietadlo určené na letecký šport a rekreačné lietanie, na stavbu a prevádzku ktorého platia osobitné podmienky. …
 • Lievikovitý oblak – Nálevkovitý oblak (tornádo nebo vodní smršť) – Funnel cloud (tornado or water spout)…
 • Light and variable relating to wind – Light and variable (relating to wind) má skratku LV. LV (Light and variable (relating to wind)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie …
 • Light intensity high – Light intensity high má skratku LIH. LIH (Light intensity high) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súla…
 • Light intensity low – Light intensity low má skratku LIL. LIL (Light intensity low) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade…
 • Light intensity medium – Light intensity medium má skratku LIM. LIM (Light intensity medium) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v …
 • Light or lighting – Light or lighting má skratku LGT. LGT (Light or lighting) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s I…
 • Light – Light (used to indicate the intensity of-weather phenomena, interference or static reports, e. g. FBL RA = light rain) má skratku FBL. FBL (Light (used to indic…
 • Lighted – Lighted má skratku LGTD. LGTD (Lighted) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International…
 • Lichtenštajnsko – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Lichtenštajnsko (Liechtenstein ), pozostáva zo znakov HB. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark…
 • Lima – Lima predstavuje v letectve anglický slovný ekvivalent písmena L. Anglická výslovnosť: (LEE-MAH), slovenská výslovnosť anglického ekvivalentu: lima. Písmeno L p…
 • Limited – Limited má skratku LTD. LTD (Limited) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International C…
 • Limitné bod návratu – Mezní bod návratu – Point of no return…
 • line replaceable unit – …
 • list rotora – List rotora je rotačné krídlo, ktoré zabezpečuje vznášanie sa helikoptéry vo vzduchu. Otáčajúce sa listy rotora vyvíjajú zdvíhaciu silu, ktorá udrží vrtuľník vo…
 • Liter – Litr je objemová jednotka, použitelná pro měření objemu kapalin a plynů, rovná krychlovému decimetru (tisícině krychlového metru). …
 • Litva – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Litva (Lithuania ), pozostáva zo znakov LY. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označeni…
 • Local or locally or location or located – Local or locally or location or located má skratku LOG. LOG (Local or locally or location or located) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódo…
 • Local routine meteorological report in abbreviated plain language – Local routine meteorological report (in abbreviated plain language) má skratku MET REPORT. MET REPORT (Local routine meteorological report (in abbreviated plain…
 • Local special meteorological report in abbreviated plain language – Local special meteorological report (in abbreviated plain language) má skratku SPECIAL. SPECIAL (Local special meteorological report (in abbreviated plain langu…
 • Localizer – Localizer má skratku LLZ. LLZ (Localizer) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Internation…
 • Locator see LM, LO – Locator (see LM, LO) má skratku L. L (Locator (see LM, LO)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s…
 • Locator, middle – Locator, middle má skratku LM. LM (Locator, middle) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (I…
 • Locator, outer – Locator, outer má skratku LO. LO (Locator, outer) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Int…
 • Logické potvrdenie – Logické potvrzení (označení druhu zprávy) – Logical acknowledgement (message type designator)…
 • Lokálna geodetická súradnicová sústava – Súradnicová sústava potrebná na definovanie polohy a orientácie umiestnenej referenčnej súradnicovej sústavy a parametrov definujúcich vzťah ku globálnej refere…
 • Long range – Long range má skratku LRG. LRG (Long range) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Internati…
 • Long used to indicate the type of approach desired or required – Long (used to indicate the type of approach desired or required) má skratku LNG. LNG (Long (used to indicate the type of approach desired or required)) patrí me…
 • Lopatka – Blade means an energy transforming element of the compressor or turbine rotors whether integral or attached design. Lopatka znamená prvek rotoru kompresoru nebo…
 • LORAN long range air navigation system – LORAN (long range air navigation system) má skratku LORAN. LORAN (LORAN (long range air navigation system)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie …
 • LORAN – LORAN (radionavigační systém dalekého dosahu) – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako mluvené slovo. – LORAN (long range air navigation …
 • Lotyšsko – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Lotyšsko (Latvia ), pozostáva zo znakov YL. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označeni…
 • Low frequency 30 to 300 kHz – Low frequency [30 to 300 kHz] má skratku LF. LF (Low frequency [30 to 300 kHz]) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktor…
 • Low pressure area or the centre of low pressure – Low pressure area or the centre of low pressure má skratku L. L (Low pressure area or the centre of low pressure) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódo…
 • low-altitude navigation and targeting infrared for night – …
 • low-observable axisymmetric nozzle – Reduces radar cross section and infrared signature emissions from the engine…
 • Ľubochňa – Ľubochňa je slovenský ekvivalent (kódové slovo) písmena Ľ. Písmeno Ľ je písmenom slovenskej hláskovacej tabuľky, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Sl…
 • Lúč, zväzok lúčov, zväzok – …
 • Ľudská výkonnosť – Schopnosti a omezení člověka, které mají vliv na bezpečnost a účinnost leteckého provozu. Ľudské schopnosti a obmedzenia, ktoré majú vplyv na bezpečnosť a účinn…
 • Ľudské zdroje – Lidské zdroje – Human resources…
 • ľudský výkon – Ľudský výkon – ľudské schopnosti a limity, ktoré majú vplyv na bezpečnosť, bezpečnostnú ochranu a účinnosť pri výkone leteckých činnosti. …
 • Lumen – Lumen je světelný tok vyzařovaný do prostorového úhlu 1 steradiánu bodovým zdrojem, jehož svítivost ve všech směrech je 1 Cd. …
 • Lux – Lux je osvětlení světelným tokem 1 lumen rovnoměrně rozděleným na plochu 1 čtverečního metru. …
 • Luxemburgsko – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Luxemburgsko (Luxembourg ), pozostáva zo znakov LX. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je …