Prehľad leteckých výrazov v leteckom slovníku Vrtuľníky.sk. Odborné letecké výrazy začínajúce písmenom R.

Letecké výrazy R:

 • R – Písmeno R je písmenom hláskovacej abecedy, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Hláskovacia abeceda (spelling alphabet), nazývaná tiež Fonetická abeceda…
 • Rad dátových sád – Soubor datových sad sdílejících stejnou specifikaci produktu (ČSN ISO 19115). …
 • Rad – Řada (návěstidel) – Range (lights)…
 • Rada na vyhnutie prevádzkového výstražného protizrážkového systému – Rada k vyhnutí provozního výstražného protisrážkového systému [ti: kas a: ei] – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako mluvené slovo. – T…
 • Rada na vyhnutie sa prevádzky – Rada poskytnutá stanovištěm letových provozních služeb, určující manévry, pomáhající pilotovi vyhnout se srážce. …
 • Rada na vyhnutie – Rada k vyhnutí – Resolution advisory…
 • Radar minimum altitude chart – Radar minimum altitude chart má skratku RMAC. RMAC (Radar minimum altitude chart) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, kt…
 • Radar na riadenie pohybov na pohybovej ploche – …
 • Radar na riadenie pohybov na prevádzkovej ploche – …
 • Radar position indicator – Radar position indicator má skratku RPI. RPI (Radar position indicator) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú pln…
 • radar pre kopírovanie terénu – …
 • Radar pre riadenie pohybov na pohybovej ploche – Radar pro řízení pohybů na pohybové ploše – Surface movement radar…
 • radar riadenie paľby – …
 • radar scan volume – …
 • radar signature – …
 • radar warning receiver – …
 • Radar – Radiové detekční zařízení, poskytující informace o vzdálenosti, azimutu a/nebo výšce objektů. Rádiový systém umožňujúci získať informácie o vzdialenosti, smere …
 • Radarová identifikácia – Situácia, keď radarová poloha určitého lietadla je na radarovom zobrazení viditeľná a spoľahlivo identifikovaná riadiacim letovej prevádzky. …
 • Radarová mapa – Informácie vložené do radarového zobrazenia poskytujúce pohotové zobrazenie zvolených prvkov. …
 • Radarová služba – Výraz použitý na označenie služby poskytovanej priamou pomocou radaru. …
 • Radarová stopa – Počítačom extrapolovaná poloha založená na informáciách z radaru a spracovaná počítačom na účely sledovania (tracking). Poznámka: V niektorých prípadoch sa na ú…
 • Radarové pracovisko – Časť stanovišťa letových prevádzkových služieb, ktoré využíva radar na poskytovanie jednej alebo viacerých služieb. …
 • Radarové priblíženie – Přiblížení, při němž fáze konečného přiblížení je řízena řídícím s použitím radaru. Priblíženie, pri ktorom je lietadlo vo fáze konečného priblíženia riadené ra…
 • Radarové riadenie – Výraz označujúci službu riadenia letovej prevádzky, pri ktorej sa bezprostredne využívajú informácie získané z radaru. …
 • Radarové rušenie – Viditelný výskyt nežádoucích signálů na situačním zobrazení. Viditeľný výskyt nežiaducich signálov na radarovom zobrazení. …
 • Radarové sledovanie – Využívanie radaru na poskytovanie informácií a rád lietadlám, ktoré sa význačne odchýlili od stanovenej dráhy letu, vrátane odchýlok od nim vydaných povolení. …
 • Radarové vedenie – Poskytovanie navigačného vedenia lietadlu určovaním kurzov založené na použití radaru. …
 • Radarové zobrazenie – Elektronické zobrazenie informácií o polohe a pohybe lietadla získaných radarom. …
 • Radarový indikátor polohy – Radarový indikátor polohy – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako jednotlivá písmena v nefonetické podobě. – Radar position indicator…
 • Radarový indikátor pre prehľadové zobrazenie – Radarový indikátor pro přehledové zobrazení – Plan position indicator…
 • Radarový kontakt – Situace, která nastane, když radarová poloha určitého letadla je na situačním zobrazení viditelná a identifikovaná. Situácia, ktorá nastane, keď radarová poloha…
 • Radarový odpovedač – Radarový odpovídač – Responder beacon…
 • Radarový riadiaci – Riadiaci letovej prevádzky s príslušnou radarovou kvalifikáciou na činnosť, na ktorú je určený. …
 • Radarový rozstup – Rozstup, při kterém se informace o poloze letadla získává z radarových zdrojů. Rozstup používaný, keď sa informácie o polohách lietadiel získavajú z radarov. …
 • radarový signál / informácie – …
 • Radenie priblíženia – Poradie, v ktorom sa dvom alebo viacerým lietadlám povolí priblíženie na pristátie na letisku. …
 • Radiál – Radiál – Radial…
 • Radial – Radial má skratku RDL. RDL (Radial) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civ…
 • radiálna rýchlosť – …
 • radiálne prídavná spaľovacia komora – …
 • Radián – Radián je rovinný úhel sevřený dvěma poloměry kruhu, vytínajícími na jeho obvodě oblouk o délce rovné poloměru. …
 • radiance and thermal control coatings – …
 • Radio range – Radio range má skratku RNG. RNG (Radio range) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Interna…
 • Rádio – Rádio – Radio…
 • Radio – Radio má skratku RDO. RDO (Radio) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil…
 • Rádioaktívny materiál alebo toxické chemikálie – Radioaktivní materiál nebo toxické chemikálie (specifikovat) – Radioactive materials or toxic chemicals (specify)…
 • Radiocommunication failure message type designator – Radiocommunication failure (message type designator) má skratku RCF. RCF (Radiocommunication failure (message type designator)) patrí medzi skratky a kódy, potr…
 • Radiodálnopis – Radiodálnopis – Radioteletypewriter…
 • rádiogoniometrická rámová anténa – Rádiogoniometrická rámová anténa slúži na zameranie smeru letu a zistenie polohy vrtuľníka alebo lietadla. Rádiogoniometrická rámová anténa patrí medzi letové p…
 • Radiokompas – Radiokompas – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako jednotlivá písmena v nefonetické podobě. – Automatic direction-finding equipment…
 • Rádiolokácie – …
 • rádiolokačné cieľ – …
 • rádiolokačné súradnice – …
 • rádiolokátor s niekoľkými anténními zväzky – …
 • rádiolokátor s riadenou energiou – …
 • Rádiolokátor – …
 • Rádionavigačné služba – Služba poskytující informace pro vedení nebo údaje o poloze pro efektivní a bezpečný provoz letadel pomocí jednoho nebo více radionavigačních zařízení. …
 • Rádiotelefón – …
 • Radiotelefon – Radiotelefon – Radiotelephone…
 • Rádiotelefónia – Spôsob rádiového spojenia určeného hlavne na výmenu informácií prostredníctvom reči. …
 • Radiotelefonie – Způsob radiového spojení určeného pro výměnu informací hlasem. …
 • Rádiotelefónny sieť – Skupina radiotelefonních leteckých stanic, které udržují provoz a bdí na kmitočtech stejné skupiny, které stanoveným způsobem vzájemně spolupracují, aby zajisti…
 • Radiotelegrāfa – Radiotelegraf – Radiotelegraph…
 • Radiotelegraph – Radiotelegraph má skratku RTG. RTG (Radiotelegraph) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (I…
 • Radiotelephone – Radiotelephone má skratku RTF. RTF (Radiotelephone) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (I…
 • Radioteletypewriter – Radioteletypewriter má skratku RTT. RTT (Radioteletypewriter) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade…
 • Rádiové návestidlo 75 MHz – Radiové návěstidlo 75 MHz – Marker radio beacon…
 • Rádiové zameranie – Úhel změřený zaměřovací stanicí mezi zjištěným směrem určitého zdroje vyzařování elektromagnetických vln a základním směrem. Zeměpisné rádiové zaměření je takov…
 • Rádiové zameriavacie stanice – Stanice rádiového rozpoznávání užívající rádiového zaměřování. Poznámka: V letectví se rádiového zaměřování používá v letecké radionavigační službě. …
 • Rádiové zameriavanie – Rádiové rozpoznávání používající příjem rádiových vln pro určení směru k nějaké stanici nebo k nějakému objektu. …
 • Rádiový dosah – Radiový dosah – Radio range…
 • radiovýškoměr – …
 • Ragged – Ragged má skratku RAG. RAG (Ragged) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civ…
 • rahno – …
 • raketa – …
 • raketové odpaľovacie zariadenia – …
 • rakety krajiny – krajiny – …
 • rakety s doletom mimo dohľad – …
 • rakety stredného doletu typu V-Z – …
 • Rakúsko – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Rakúsko (Austria ), pozostáva zo znakov OE. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označeni…
 • rám kokpitu – …
 • Range lights – Range (lights) má skratku RG. RG (Range (lights)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Int…
 • rázová vlna – …
 • Reach cruising altitude – Reach cruising altitude má skratku RCA. RCA (Reach cruising altitude) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne …
 • Reach or reaching – Reach or reaching má skratku RCH. RCH (Reach or reaching) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s I…
 • Reakčná doba – Přídavná doba k základnímu času odezvy letounu vznikající odezvou STD. …
 • real-time information in the cockpit – …
 • Receive or receiver – Receive or receiver má skratku REC. REC (Receive or receiver) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade…
 • Receiver autonomous integrity monitoring – Receiver autonomous integrity monitoring má skratku RAIM. RAIM (Receiver autonomous integrity monitoring) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a …
 • Recent – Recent (used to qualify weather phenomena, e. g. RERA = recent rain) má skratku RE. RE (Recent (used to qualify weather phenomena, e. g. RERA = recent rain)) pa…
 • Reclearance in flight – Reclearance in flight má skratku RIF. RIF (Reclearance in flight) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v sú…
 • Recleared – Recleared má skratku RCLR. RCLR (Recleared) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Internati…
 • Reduced vertical separation minimum 300 m 1 000 ft between FL 290 and FL 410 – Reduced vertical separation minimum (300 m (1 000 ft)) between FL 290 and FL 410 má skratku RVSM. RVSM (Reduced vertical separation minimum (300 m (1 000 ft)) b…
 • reduction in force – …
 • redundancy management – …
 • Reference datum height – Reference datum height má skratku RDH. RDH (Reference datum height) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v …
 • Reference to … or refer to … – Reference to… or refer to… má skratku REF. REF (Reference to… or refer to… ) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov,…
 • Referenčná výška ILS – Stanovená výška bodu ležícího na vertikále nad průsečíkem osy RWY a jejího prahu, kterým prochází prodloužená klesající přímková část sestupové čáry. …
 • Referenčná výška – Referenční výška – Reference datum height Výška prodloužené sestupové dráhy nebo nominální vertikální dráhy nad prahem RWY. …
 • Referenčný bod azimutu GBAS – Vztažný bod azimutu GBAS – GBAS azimuth reference point…
 • Referenčný bod letiska – Vztažný bod letiště – Aerodrome reference point…
 • Referenčný bod priblíženia podľa bodu v priestore – Vztažný bod pro přiblížení podle bodu v prostoru, určený zeměpisnou šířkou a délkou MAPt. …
 • Referent pre letovú prevádzku / letový dispečer – Osoba, jmenovaná provozovatelem, zapojená v řízení a dozoru letového provozu, ať už s průkazem způsobilosti nebo bez něj, vhodně kvalifikovaná v souladu s Předp…
 • Refrakcia – …
 • Regional AIS system centre – Regional AIS system centre má skratku RASC. RASC (Regional AIS system centre) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré …
 • Regional supplementary procedures Service message – Regional supplementary procedures Service message má skratku SUPPS. SUPPS (Regional supplementary procedures Service message) patrí medzi skratky a kódy, potreb…
 • Regionálna výmena bulletinov OPMET – Regionální výměna bulletinů OPMET (schema) – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako mluvené slovo. – Regional OPMET bulletin exchange (sc…
 • Regionálne doplnkové postupy – Regionální doplňkové postupy – Regional supplementary procedures…
 • Regionálne postupmi ICAO – Postupy schválené Radou ICAO za normálních okolností dle doporučení regionálních leteckých jednání. …
 • register lietadiel – Register lietadiel je súbor informácií a dokumentov o lietadlách, vytvorený v zmysle príslušného ustanovenia leteckého zákona. …
 • Registration – Registration má skratku REG. REG (Registration) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Inter…
 • Regulovaný systém leteckých informácií a riadenie – …
 • Regulovaný systém riadenia leteckých informácií – Regulovaný systém řízení leteckých informací – Aeronautical information regulation and control…
 • Rejected take-off distance available, helicopter – Rejected take-off distance available, helicopter má skratku RTODAH. RTODAH (Rejected take-off distance available, helicopter) patrí medzi skratky a kódy, potreb…
 • rekultivácia – …
 • Relay to – Relay to má skratku RLA. RLA (Relay to) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International…
 • Reliéf – Znázornění terénních tvarů povrchu země zobrazených na leteckých mapách vrstevnicemi, hypsometrickým tónováním, stínováním nebo výškovými kótami. …
 • Remote altimeter setting source – Remote altimeter setting source má skratku RASS. RASS (Remote altimeter setting source) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokument…
 • Repetitive flight plan – Repetitive flight plan má skratku RPL. RPL (Repetitive flight plan) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v …
 • Replace or replaced – Replace or replaced má skratku RPLC. RPLC (Replace or replaced) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súla…
 • Report leaving – Report leaving má skratku RL. RL (Report leaving) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Int…
 • Report or reporting or reporting point – Report or reporting or reporting point má skratku REP. REP (Report or reporting or reporting point) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódova…
 • Report reaching – Report reaching má skratku RR. RR (Report reaching) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (I…
 • Request flight plan – Request flight plan má skratku RQP. RQP (Request flight plan) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade…
 • Request level change en route – Request level change en route má skratku RLCE. RLCE (Request level change en route) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, …
 • Request level not available – Request level not available má skratku RLNA. RLNA (Request level not available) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktor…
 • Request or requested – Request or requested má skratku REQ. REQ (Request or requested) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súla…
 • Request supplementary flight plan message type designator – Request supplementary flight plan (message type designator) má skratku RQS. RQS (Request supplementary flight plan (message type designator)) patrí medzi skratk…
 • Requirements – Requirements má skratku RQMNTS. RQMNTS (Requirements) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO …
 • Re-route – Re-route má skratku RERTE. RERTE (Re-route) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Internati…
 • Rescue sub-centre – Rescue sub-centre má skratku RSC. RSC (Rescue sub-centre) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s I…
 • Responder beacon – Responder beacon má skratku RSP. RSP (Responder beacon) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICA…
 • Restricted area followed by identification – Restricted area (followed by identification) má skratku R…. R… (Restricted area (followed by identification)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódo…
 • Reticle Depression Knob – …
 • retrofit / dodatočne zabudovať / následná inštalácia / prezbrojenie – Komponenty přímo zaměnitelné s nově vyrobeným modelem…
 • Return or returned or returning – Return or returned or returning má skratku RTN. RTN (Return or returned or returning) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov…
 • Return to service – Return to service má skratku RTS. RTS (Return to service) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s I…
 • Réunion – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Réunion (Reunion ), pozostáva zo znakov F. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie…
 • Reverzný nastavenia – Reverse Pitch means the blade angle used for producing reverse thrust with a propeller. Reverzní nastavení znamená úhel nastavení vrtulového listu, používaný k …
 • Rezervácia vzdušného priestoru – Rezervace vzdušného prostoru (specifikovat) – Airspace reservation (specify)…
 • Rezervovaný pre lietadlá, ktoré tu majú základňu – Rezervováno pro letadla, která zde mají základnu – Reserved for aircraft based therein…
 • režim / nastavenie behu motora – …
 • režim LIT – …
 • Režim – …
 • RHM – Rozdíl hloubek modulací navigačních tónů přesného přibližovacího majáku, vyjádřený v %. …
 • Riadená oblasť – Řízený vzdušný prostor sahající nahoru od stanovené výšky nad zemí. Řízená oblast (CTA) – Control area (CTA) Řízená oblast – Control area Riadený vzdušný priest…
 • Riadené letisko – Letiště, na kterém je letištnímu provozu poskytována služba řízení letového provozu. Poznámka: Výraz „řízené letiště“ naznačuje, že letištnímu provozu se poskyt…
 • riadenia módov – …
 • Riadenie kvality – Část managementu jakosti zaměřená na plnění požadavků na jakost (ČSN EN ISO 9000). …
 • Riadenie leteckej prevádzky – …
 • Riadenie letovej prevádzky všeobecne – …
 • Riadenie letovej prevádzky – Řízení letového provozu (všeobecně) – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako jednotlivá písmena v nefonetické podobě. – Air traffic contr…
 • riadenie paľby – …
 • Riadenie pohybov na pohybovej ploche – Řízení pohybů na pohybové ploše – Surface movement control…
 • Riadenie pohybov na zemi – Řízení pohybů na zemi – Ground movement control…
 • riadenie spotreby energie – …
 • Riadenie toku – Opatření navržená k úpravě toku provozu do daného vzdušného prostoru, na dané trati nebo směřujícího na dané letiště tak, aby se zajistilo nejefektnější využití…
 • Riadený let do terénu – …
 • Riadený let – Každý let, ktorý je predmetom letového povolenia. …
 • Riadený okrsok – Riadený vzdušný priestor siahajúci od povrchu zeme do stanovenej výšky. Řízený vzdušný prostor, sahající od povrchu země do stanovené výšky. Řízený okrsek (CTR)…
 • Riadený rokov – Jakýkoliv let, který je předmětem letového povolení. …
 • Riadený vzdušný priestor – Vymezený vzdušný prostor, ve kterém se poskytuje služba řízení letového provozu v souladu s klasifikací vzdušného prostoru. Poznámka: Řízený vzdušný prostor je …
 • riadiaca jednotka varovných správ motora – …
 • riadiaca páka v tvare T – Téčkový tvar riadiacej páky cykliky zjednodušuje výstup z kabíny vrtuľníka oproti riadiacej páke, umiestnenej medzi kolenami pilota. …
 • riadiaca páka? – …
 • Riadiaca rádiostanica pri spojení lietadlo-zem – Letecká telekomunikačná stanica, ktorá má hlavnú zodpovednosť za zabezpečenie komunikácie súvisiacej s prevádzkou a riadením lietadiel v danom priestore. …
 • Riadiaca rádiová stanica lietadlo – krajiny – Letecká telekomunikační stanice, která primárně odpovídá za organizaci spojení, týkajících se provozu a řízení letadel v daném prostoru. Letecká telekomunikační…
 • riadiace impulzy – …
 • Riadiaci letovej prevádzky s kvalifikáciou – Řídící letového provozu, který je držitelem průkazu způsobilosti a platných kvalifikací, příslušných k právům, která má vykonávat. …
 • Riadiaci letovej prevádzky – Řídící letového provozu – Air Traffic controller…
 • riadiaci panel, prístrojová doska – …
 • Riadiť lietadlo – Ovládat systémy řízení letadla během doby letu. …
 • Right direction of turn – Right (direction of turn) má skratku RITE. RITE (Right (direction of turn)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú…
 • Right preceded by runway designation number to identify a parallel runway – Right (preceded by runway designation number to identify a parallel runway) má skratku… R…. R (Right (preceded by runway designation number to identify a pa…
 • Right-hand circuit – Right-hand circuit má skratku RHC. RHC (Right-hand circuit) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s…
 • ring laser gyro inertial navigation systém – Provides basic position and attitude info with rapid ground and in-flight alignment…
 • Robinson Helicopter Co. – Robinson Helicopter Co. je americký výrobca vrtuľníkov. Spoločnosť Robinson Helicopter Co. vyrába vrtuľníky: R 22, R 44.
 • roll section – …
 • roll-back an engine – …
 • Rolovacia dráha k stojisku lietadla – časť odbavovacej plochy označená ako rolovacia dráha, určená len na rolovanie k stojiskám lietadiel…
 • Rolovacia dráha na odbavovacej ploche – časť systému rolovacích dráh umiestnených na odbavovacej ploche určených na rolovanie cez odbavovaciu plochu…
 • Rolovacia dráha na rýchle odbočenie – rolovacia dráha pripojená k vzletovej a pristávacej dráhe v ostrom uhle a navrhnutá tak, aby umožnila pristávajúcim lietadlám odbočiť pri väčších rýchlostiach a…
 • rolovacia dráha – …
 • Rolovania za letu – Pohyby vrtulníků/VTOL nad povrchem letiště s přízemním účinkem při rychlostech obvykle nižších než 37 km/hod (20 kt). Poznámka: Skutečná výška může být různá a …
 • Rolovania – Pohyby letadla na povrchu letiště s použitím vlastní síly, s výjimkou vzletu a přistání. …
 • Rolovanie vo vzduchu – Pohyb vrtuľníka alebo lietadla VTOL nad povrchom letiska s využívaním prízemného efektu pri rýchlosti spravidla menšej ako 37 km. h-1 (20 kt). Poznámka: Skutočn…
 • Rolovanie – Pohyb lietadla po povrchu letiska použitím vlastnej sily nezahŕňajúci vzlet a pristátie. …
 • Romeo – Romeo predstavuje v letectve anglický slovný ekvivalent písmena R. Anglická výslovnosť: (ROW-ME-OH), slovenská výslovnosť anglického ekvivalentu: rómeo. Písmeno…
 • röntgenové zariadenie s vysokou rozpoznávacou schopnosťou – …
 • Rostvertol – Rostvertol je ruský výrobca vrtuľníkov. Spoločnosť Rostvertol vyrába vrtuľníky: Mi-26 Halo, Mi-28, N Havoc, Mi-2A, Mi-35 Hind, Mi-24, Mi-35PM Hind, Mi-60MAI. <a…
 • rotable pools – …
 • rotačná časť dosky cykliky – Rotačná časť dosky cykliky rotuje spoločne s hnacím hriadeľom a listami rotoru. Ku krídlam rotoru je pripojená pomocou ovládacích držadiel, ktoré jej umožňujú m…
 • rotačný alebo výkyvný pohyb – …
 • Rotor s vysokou energiou – High energy rotor means a rotating component or assembly which, when ruptured, will generate high kinetic energy fragments. Rotor s vysokou energií znamená rotu…
 • Rotor – Rotor means a rotating component or assembly including blades with the exception of accessory drive shafts and gears. Rotor znamená rotující součást nebo sestav…
 • Rotorové lietadlo – Rotorcraft means a heavier-than-air aircraft that depends principally for its support in flight on the lift generated by one or more rotors. Rotorové letadlo zn…
 • Rotorway International – Rotorway International je americký výrobca vrtuľníkov. Spoločnosť Rotorway International vyrába vrtuľníky: EXEC 162F Helipack.
 • Route forecast in meteorological code – Route forecast (in meteorological code) má skratku ROFOR. ROFOR (Route forecast (in meteorological code)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a …
 • Route – Route má skratku RTE. RTE (Route) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil…
 • Rovina pre identifikáciu prekážok – Rovina pro identifikaci překážek – Obstacle identification surface…
 • Rovina pre vyhodnotenie prekážok – Rovina pro vyhodnocení překážek – Obstacle assessment surface Rovina stanovená za účelem určení těch překážek, které je třeba brát v úvahu při výpočtu bezpečné …
 • Rovina určenia prekážok – Rovina s gradientom 2, 5 % určená na rozpoznanie prekážok pri odletových postupoch. Väzba na DER závisí od jednotlivého postupu. …
 • Rovina vyhodnotenia prekážok – Rovina stanovená na určenie tých prekážok, ktoré je potrebné brať do úvahy pri výpočte bezpečnej nadmorskej výšky/výšky nad prekážkami pre určité zariadenie ILS…
 • rovnaké alebo veľmi podobné časti – …
 • Rovníková Guinea – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Rovníková Guinea (Equatorial Guinea ), pozostáva zo znakov 3C. Značka štátnej príslušnosti – Nationality…
 • Royal Aeronautical Society – Royal Aeronautical Society Royal Aeronautical Society…
 • Royal Aerospace Establishment – Royal Aerospace Establishment Royal Aerospace Establishment…
 • Rozbředlý sneh – Sníh nasycený vodou tak, že se při dupnutí nohou rozstříkne. Hustota je 0, 5 až 0, 8 kg/dm3. Poznámka: Při současném výskytu ledu a sněhu nebo vrstvy vody mohou…
 • rozdelenie práce – …
 • Rozhlasová stanica – Rozhlasová stanice (komerční) – Commercial broadcasting station…
 • Rozhlasové vysielanie prevádzkových informácií lietadlami – …
 • Rozhlasové vysielanie – Rozhlasové vysílání – Broadcast Vysielanie informácií týkajúcich sa lietania, ktoré nie sú adresované určitej stanici alebo určitým staniciam. …
 • Rozlíšenie – Počet jednotek nebo číslic používaných k vyjádření měřených nebo vypočítaných hodnot. …
 • Rozlišovacia schopnosť – …
 • rozloženie pravdepodobnosti podľa Weibull – …
 • rozloženie pravdepodobnosti – …
 • Rozmiestnenie pinov – …
 • rozmiestnenie v teréne, dislokácie, bojové zostava, zoskupenie – …
 • rôznorodé hrozby – …
 • rozpätie krídel – …
 • Rozpor – Odchylka jednotlivých výrobků, která vznikla nedodržením požadavků výrobní dokumentace schváleného typu při výrobě. …
 • rozpoznateľné displeja – …
 • rozptyl rýchlosti – …
 • rozptýlená zostava – …
 • Rozptýlené svetlo – Rozptýlené světlo – Diffuse…
 • Rozsah výchylky riadenia – Pohyb příslušného řididla pilota z neutrální do mezní polohy v jednom směru (dopředu, dozadu, doprava, doleva), plynulý pohyb zpět přes neutrální polohu do opač…
 • rozsahová stránka delta bomby – …
 • Rozsiahly – Rozsáhlý – Widespread…
 • rozšírená identifikácia priateľa alebo nepriateľa – …
 • rozšíriteľné dispenzory – …
 • Rozširuje sa, rozšíriť alebo rozširujúci sa – Rozšiřuje se, rozšířit nebo rozšiřující se – Extend or extending…
 • Rozteč miest – Úhlová nebo lineární vzdálenost mezi dvěma sousedními výškovými kótami. …
 • ručná prehliadka – …
 • ručný detektor kovov – …
 • Rudolf – Rudolf je slovenský ekvivalent (kódové slovo) písmena R. Písmeno R je písmenom slovenskej hláskovacej tabuľky, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Slov…
 • Rules of the air and air traffic services – Rules of the air and air traffic services má skratku RAC. RAC (Rules of the air and air traffic services) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a …
 • Rumunsko – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Rumunsko (Romania ), pozostáva zo znakov YR. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označen…
 • Runway alignment indicator – Runway alignment indicator má skratku RAI. RAI (Runway alignment indicator) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú…
 • Runway arresting gear – Runway arresting gear má skratku RAG. RAG (Runway arresting gear) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v sú…
 • Runway centre line light s – Runway centre line light(s) má skratku RCLL. RCLL (Runway centre line light(s)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktor…
 • Runway centre line – Runway centre line má skratku RCL. RCL (Runway centre line) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s…
 • Runway control van – Runway control van má skratku VAN. VAN (Runway control van) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s…
 • Runway edge light s – Runway edge light(s) má skratku REDL. REDL (Runway edge light(s)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v sú…
 • Runway end light s – Runway end light(s) má skratku RENL. RENL (Runway end light(s)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súla…
 • Runway end safety area – Runway end safety area má skratku RESA. RESA (Runway end safety area) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne …
 • Runway lead-in lighting system – Runway lead-in lighting system má skratku RLLS. RLLS (Runway lead-in lighting system) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov…
 • Runway s cleared used in METAR/SPECI – Runway(s) cleared (used in METAR/SPECI) má skratku CLRD. CLRD (Runway(s) cleared (used in METAR/SPECI)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kó…
 • Runway surface condition – Runway surface condition má skratku RSCD. RSCD (Runway surface condition) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú p…
 • Runway threshold light s – Runway threshold light(s) má skratku RTHL. RTHL (Runway threshold light(s)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú…
 • Runway touchdown zone light s – Runway touchdown zone light(s) má skratku RTZL. RTZL (Runway touchdown zone light(s)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov…
 • Runway visual range followed by figures in METAR/SPECI – Runway visual range (followed by figures in METAR/SPECI) má skratku R…. R… (Runway visual range (followed by figures in METAR/SPECI)) patrí medzi skratky a …
 • Runway visual range – Runway visual range má skratku RVR. RVR (Runway visual range) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade…
 • Runway – Runway má skratku RWY. RWY (Runway) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civ…
 • Rusko – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Rusko (Russia ), pozostáva zo znakov RA. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie n…
 • Rušené – Rušeno (kým) – Interference from…
 • Rušenie – …
 • Rušičky – …
 • RVR – Dráhová dohlednost – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako jednotlivá písmena v nefonetické podobě. – Runway visual range Runway Visual …
 • Rwanda – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Rwanda (Rwanda ), pozostáva zo znakov 9XR. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie…
 • RWY očistená – RWY očištěna(y) (používá se v METAR/SPECI) – Runway(s) cleared (used in METAR/SPECI)…
 • rybinové drážky – …
 • rýchlomer – Rýchlomer, prevažne s Pitotovou trubicou patrí medzi letecké palubné prístroje, ktoré merajú rýchlosť vzduchu počas letu. Rýchlomery sa delia na relatívne a abs…
 • rýchlosť klesania – Rate of Descent (metres/sec or feet/min) rychlost klesání (m/s nebo ft/min)…
 • Rýchlosť klesania, klesavost – Rychlost klesání, klesavost – Rate of descent…
 • rýchlosť letu pre optimálnu stúpacie rýchlosť – VY means speed for best rate of climb. VY znamená rychlost letu pro optimální stoupací rychlost. …
 • rýchlosť nadzdvihnutí – VLOF means lift-off speed. VLOF znamená rychlost nadzdvihnutí. …
 • Rýchlosť otáčania vysokotlakovej turbíny – …
 • rýchlosť prevedenie informácie – …
 • rýchlosť pri rotácii – VR means rotation speed. VR znamená rychlost při rotaci. …
 • rýchlosť stúpania – Rate of Climb (metres/sec or feet/min) rychlost stoupání (m/s nebo ft/min)…
 • Rýchlosť stúpania, stúpavosť – Rychlost stoupání, stoupavost – Rate of climb…
 • Rýchlosť vetra – Rychlost větru – Wind speed Wind speed má skratku WSPD. WSPD (Wind speed) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú p…
 • Rýchlosť vysokotlakovej turbíny – …
 • Rýchlosť – …
 • rýchlosť, obratnosť, živosť – …
 • rýchlosť, pri ktorej sa predpokladá, že zlyhá kritický motor počas vzletu – VEF means the speed at which the critical engine is assumed to fail during take-off. VEF znamená rychlost, při níž se předpokládá, že selže kritický motor během…
 • rýchlosť, pri ktorej začne prirodzené alebo umelé varovania pred pretiahnutím – VSW means speed at which onset of natural or artificial stall warning occurs. VSW znamená rychlost, při níž začne přirozené nebo umělé varování před přetažením.…
 • rýchlostný displej vo výške očí – …