Testy z letectva on-line

Aerodynamika X63 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Aerodynamika X63. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Základnými fyzikálnymi jednotkami podľa SI sú

meter, kilogram, sekunda, ampér, kelvin, mol, kandela

meter, kilogram, sekunda, kilopond, bar, kalória, gauss

meter, decimeter, hodina, joule, watt, volt, ohm

Otázka č. 2
Atmosféra alebo vzdušný obal zeme sa delí na štyri vrstvy. Najnižšia z nich - troposféra dosahuje do výšky asi

8 km

11, 5 km

13 km

Otázka č. 3
Ideálnym plynom rozumieme plyn

nestlačiteľný, s vnútorným trením

stlačiteľný, s vnútorným trením

stlačiteľný, bez vnútorného trenia

Otázka č. 4
Hybnosť hmotného bodu je definovaná

m. v (m. kg. s-1)

m. a (m. kg. s-2)

m. t (kg. s)

Otázka č. 5
Moment sily je definovaný

moment M = G.l (N.m)

moment M = F. l (N. m)

moment M = m. l (kg. m)

Otázka č. 6
Mechanická práca je definovaná

práca A = F. s (J)

práca A = F. t (N. s)

práca A = F. v (M. n. s-1)

Otázka č. 7
Účinnosť je definovaná ako

pomer príkonu k výkonu

pomer výkonu k príkonu

súčin príkonu a výkonu

Otázka č. 8
Sila je definovaná

sila F = v. t (m)

sila F = m. a (N)

sila F = m. g (N)

Otázka č. 9
Tiaž (sila tiaže) je definovaná

G = m. g (N)

G = m. v (m. kg. s-1)

G = m.  (kg. m)

Otázka č. 10
Výkon je definovaný

výkon P = A / t (W)

výkon P = A. t (m2. kg. s-3)

výkon P = A. v (m3. kg. s-3)

Otázka č. 11
Rovnica spojitosti predstavuje určitú formu zákona

zachovania hmoty

zachovania energie

akcie a reakcie

Otázka č. 12
Bernoulliho rovnica vyjadruje zákon

zachovania hmoty

zachovania energie

akcie a reakcie

Otázka č. 13
Správny tvar Bernoulliho rovnice je

p +    . v2 = konšt.

p +    v2. s = konšt.

p. s + q = konšt.

Otázka č. 14
Pre rovnicu spojitosti platí výraz

1. v1. s1 = 2. v2. s2

1. v1 = 2. v2

1. s1 = 2. s2

Otázka č. 15
Pitot-statická trubica je snímač

statického a dynamického tlaku

dynamického a celkového tlaku

statického a celkového tlaku

Otázka č. 16
Venturiho trubica je snímač

statického tlaku voľného prúdu a statického tlaku v zúženom priereze

statického tlaku voľného prúdu a dynamického tlaku

statického tlaku v zúženom priereze a celkového tlaku

Otázka č. 17
Bod prechodu je bodom, kde dochádza k

zmene laminárneho prúdenia v turbulentne

odtrhnutiu medznej vrstvy

rozdeleniu nabiehajúceho prúdu na profil

Otázka č. 18
Reynoldsovo číslo Re, ktoré vyjadruje pomer zotrvačných a trecích síl vzdušného prúdu vypočítame zo vzorca (v - rýchlosť letu, l - charakteristický rozmer telesa, - kinematická viskozita vzduchu, a - rýchlosť zvuku)

Re =

Re =

Re =

Otázka č. 19
Kritické Reynoldsovo číslo určuje polohu

bodu prechodu laminárneho prúdenia na turbulentné

miesta vzniku rázovej vlny

aerodynamického stredu krídla

Otázka č. 20
Rýchlostný profil laminárnej vrstvy je na obrázku

a

b

c