Testy z letectva on-line

Aerodynamika X65 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Aerodynamika X65. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Tlakový súčiniteľ vypočítame podľa vzťahu (kde: p - statický tlak v uvažovanom mieste na profile  , q - statický a dynamický tlak nabiehajúceho prúdu)

cp = (p - p00) / q

cp = (p00 - p) / q

cp = q / (p - p00)

Otázka č. 2
Rozloženie tlakového súčiniteľa cp na obrázku odpovedá veľkosti uhlu nábehu

 = 15o

 = 0o

 = -5o

Otázka č. 3
Vztlaková čiara profilu je na obrázku

a

b

c

Otázka č. 4
Vztlaková čiara symetrického profilu je na obrázku

a

b

c

Otázka č. 5
Aerodynamický klopivý moment, ktorého veľkosť sa mení s uhlom nábehu a veľkosťou aerodynamických síl sa vyjadruje vzťahom (kde: cm - súčiniteľ momentu, q - dynamický tlak, p - statický tlak, b - hĺbka krídla)

Mz = cm. p. s. b

Mz = cm. q. s. b

Mz =  . cy.  . v2

Otázka č. 6
Aerodynamický stred profilu je bod, pre ktorý platí, že

pri rôznych uhloch nábehu je výsledný aerodynamický moment k tomuto bodu stály

pri rôznych uhloch nábehu je výsledný aerodynamický momentk tomuto bodu nulový

pri rôznych uhloch nábehu je výsledný súčiniteľ klopivého momentu stály a je rovný aerodynamickému momentu pri  = 0

Otázka č. 7
Štíhlosť krídla je vyjadrená vzťahom

= (l2 / s)  

 = l / s

 = b / s

Otázka č. 8
Stredná aerodynamická tetiva krídla ľubovoľného pôdorysného tvaru odpovedá

hĺbke náhradného lichobežníkového krídla, ktoré má rovnakú plochu a rovnaké klopivé momenty ako dané krídlo

hĺbke náhradného obĺžnikového krídla, ktoré má rovnakú plochu a rovnaké klopivé momenty ako dané krídlo

hĺbke náhradného eliptického krídla, na ktoré pôsobia rovnaké výsledné sily a momenty pri všetkých uhloch nábehu ako skutočné krídlo

Otázka č. 9
Súčiniteľ indukovaného odporu krídla sa vypočíta zo vzťahu (  - štíhlosť, cy - súč. vztlaku, cx - súč. odporu, q - dynamický tlak)

cxi= (cx) / (  . )

cxi = (cy2) / (  . )

cxi = (cy2) / (q . )

Otázka č. 10
Priebeh cxi je správne zakreslený na obrázku

a

b

c

Otázka č. 11
Odpor celého lietadla sa skladá z odporu

tvarového, trecieho, indukovaného, škodlivého

tvarového, trecieho, indukovaného, interferenčného

profilového (tvarového a trecieho), indukovaného, škodlivého, interferenčného

Otázka č. 12
Odpor častí lietadla, ktoré sa nepodieľajú na vzniku vztlaku nazývame

trecím

škodlivým

interferenčným

Otázka č. 13
Súčtom odporov jednotlivých častí lietadla obdržíme väčší odpor ako odpor kompletného lietadla. Je to spôsobené

zanedbaním indukovaného odporu

interferenciou medzi jednotlivými časťami lietadla

zanedbaním odporu trenia

Otázka č. 14
Pri obtekaní symetrického profilu pri  = 0 bude vztlak

rovný nule

väčší ako nula

menší ako nula

Otázka č. 15
Pri vysunutí vztlakových klapiek sa odpor lietadla

nezmení

vzrastie

klesne

Otázka č. 16
Pri použití slotov dôjde

k posunutiu KRIT do vyšších hodnôt, cY MAX zostane rovnaké

k posunutiu KRIT do vyšších hodnôt, cY MAX sa zväčší

KRIT zostane rovnaké, cY MAX sa zväčší

Otázka č. 17
Pri zväčšení uhla nábehu sa indukovaný odpor

zväčší

nezmení

zmenší

Otázka č. 18
Podľa MSA sú hodnoty TO, O a pO

288 K, 1, 225 kg/m3, 1013, 25 hPa

273 K, 1, 25 kg/m3, 1013, 25 hPa

288, 15 K, 1, 225 kg/m3, 1000 hPa

Otázka č. 19
Tetiva profilu je spojnica

stredov kružníc vpísaných do profilu

aerodynamického stredu profilu a odtokovej hrany

nábežnej a odtokovej hrany

Otázka č. 20
Polára profilu je závislosť

cy na cx a uhlu nábehu

cy na cx

cx na cy a uhlu nastavenia profilu