Testy z letectva on-line

Aerodynamika X67 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Aerodynamika X67. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Uhol nábehu zviera vektor nabiehajúceho prúdu vzduchu s

tetivou profilu

strednou hrivkou profilu

výslednou aerodynamickou silou

Otázka č. 2
Aerodynamickým skrútením krídla rozumieme

použitie rôznych profilov (s rôznymi uhlami nulového vztlaku)

ohnutie konca krídla smerom dolu

postupnú zmenu uhlu nastavenia profilu od koreňa ku koncu krídla

Otázka č. 3
Čím je väčšia štíhlosť krídla, tým je

väčší indukovaný odpor

väčší vztlak

menší indukovaný odpor

Otázka č. 4
Pre aerodynamickú podobnosť platia tieto základné kritériá

zhodnosť Re a M pre skutočnosť a modelovaný experiment

zhodnosť Re a rýchlosti pre skutočnosť a experiment

zhodnosť M a plochy pre skutočnosť a experiment

Otázka č. 5
U motorových lietadiel pohonné jednotky ovplyvňujú aerodynamiku lietadla z týchto hľadísk

tvarovým a trecím odporom pohonnej jednotky odporom vrtule a ovplyvnením obtekania lietadla so zmenou stability a riaditeľnosti

škodlivým odporom pohonnej jednotky a zmenou vyvážiteľnosti a obratnosti lietadla

indukovaným odporom a ovplyvnením obtekania lietadla

Otázka č. 6
Aké sily pôsobia na lietadlo pri rovnovážnych režimoch letu?

tiaž lietadla, odstredivá sila, aerodynamická sila

tiaž lietadla, odstredivá sila, ťah pohonnej jednotky

tiaž lietadla, odstredivá sila, celková aerodynamická sila, ťah pohonnej jednotky

Otázka č. 7
Veľkosť horizontálnej rýchlosti pri stálej tiaži lietadla G = konšt. má vplyv na uhol nábehu. S jeho rastom rýchlosť

klesá

nemení sa

stúpa

Otázka č. 8
Pri lete vo väčších výškach je rýchlosť vo výške v porovnaní s rýchlosťou pri zemi

menšia

rovnaká

väčšia

Otázka č. 9
Ekonomická rýchlosť v horizontálnom lete je

menšia než optimálna

väčšia než optimálna

rovná sa rýchlosti minimálnej

Otázka č. 10
Aby lietadlo letelo určitým režimom vodorovného letu, je treba, aby pohonná jednotka vyvodila tzv. potrebný výkon, ktorý vyjadruje vzťah

Pp = Y. v

Pp = X. v

Pp = X. v2

Otázka č. 11
Najmenší potrebný ťah lietadla dostaneme pre taký súčiniteľ vztlaku, pri ktorom je aerodynamická jemnosť

rovná sa 1

najväčšia

najmenšia

Otázka č. 12
Aerodynamická jemnosť je maximálna, keď pomer

(cy) / (cx) je minimálny

(cy) / (cx) = 1

(cy) / (cx) je maximálny

Otázka č. 13
Najmenší potrebný výkon v horizontálnom lete odpovedá pomeru

(cx) / (cy3/2) - maximálny

(cy) / (cx3/2) - maximálny

(cy3/2) / (cx) - maximálny

Otázka č. 14
Pohonná jednotka je schopná na rôzne režimy letu dodať tzv. využiteľný výkon, ktorý je daný vzťahom (Tv - využiteľný ťah pohonnej jednotky, Tp - potrebný ťah, v - rýchlosť letu)

Pv = Tv. v

Pv = Tp. v

Pv = Tv. v2

Otázka č. 15
Pre vodorovný ustálený let platí nasledujúca silová rovnováha (Ť - ťah pohonnej jednotky, G - tiaž lietadla, X - odpor lietadla, Y - vztlak)

X = G Y = Ť

X = Ť Y = G

X = Y Y = G

Otázka č. 16
Pri výpočte rýchlosti vodorovného ustáleného letu vychádzame z rovnováhy síl a platí )cy - suč. vztlaku, s - plocha krídla, G - tiaž lietadla, - hustota vzduchu, v - rýchlosť letu)

v =

v =

v =  

Otázka č. 17
Minimálna rýchlosť, ktorou môže lietadlo letieť vo vodorovnom lete je

Vmin =

Vmin =

Vmin =

Otázka č. 18
Praktický dostup lietadla sa určuje ako výška, v ktorej je lietadlo schopné dosiahnuť rýchlosti stúpania Vy max

0, 2 ms-1

0, 5 ms-1

0, 7 ms-1

Otázka č. 19
Uhol kĺzania lietadla je správne naznačený na obrázku

a

b

c

Otázka č. 20
Pre kĺzavý let lietadla, keď predpokladáme ťah T = 0, platia tieto rovnice rovnováhy (  - uhol kĺzania)

X = G. sin  Y = m. g. tg

X = G. sin  Y = G. cos

X = 0 Y = m. g. sin