Testy z letectva on-line

Aerodynamika X70 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Aerodynamika X70. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Stabilita je schopnosť lietadla, ktorá lietadlo

po vychýlení z ustáleného letu vráti do pôvodného stavu so zásahom pilota

po vychýlení z ustáleného letu uvedie do druhého ustáleného letu bez zásahu pilota

po vychýlení z ustáleného letu uvedie do pôvodného stavu bez zásahu pilota

Otázka č. 2
Medzi aerodynamické odľahčenie síl v riadení patrí

osové odľahčenie, rohové odľahčenie, vyváženie

osové, rohové odľahčenie, statické vyváženie

rohové odľahčenie, osové odľahčenie, odľahčovacie plošky

Otázka č. 3
Medzi aerodynamické odľahčenie síl v riadení patrí

osové odľahčenie, rohové odľahčenie, vyváženie

osové, rohové odľahčenie, statické vyváženie

rohové odľahčenie, osové odľahčenie, odľahčovacie plošky

Otázka č. 4
Kormidlo môže byť hmotove

vyvážené (ťažisko v závese), odľahčené, rohovo odľahčené

čiastočne odľahčené, vyvážené, osovo odľahčené

vyvážené (ťažisko v závese), prevyvážené (ťažisko pred závesom), nedovyvážené (ťažisko so závesom)

Otázka č. 5
Vodorovné chvostové plochy majú na pozdĺžnu stabilitu lietadla

záporný vplyv

kladný vplyv

nemajú vplyv

Otázka č. 6
Chvostové plochy slúžia k zabezpečeniu

stability, riaditeľnosti, vyvážiteľnosti (z hľadiska momentovej rovnováhy k ťažisku)

stability hmotového vyváženia, vytvorenia vyvažovacích síl

stability kompenzácie vplyvu vertikálnych a horizontálnych poryvov

Otázka č. 7
Kritériom pozdĺžnej ovládateľnosti je tzv. sila na 10%-F10%. Je to sila, ktorou musíme zapôsobiť na riadiacu páku, aby lietadlo prešlo z vyváženého letu na

uhol nábehu o 10% väčší alebo menší

uhol sklonu dráhy letu o 10% väčší alebo menší

rýchlosť letu o 10% väčšiu alebo menšiu

Otázka č. 8
Príliš veľká hodnota tzv. sily na 10%-F10%

zhoršuje ovládateľnosť lietadla, sily do riadenia sú veľké

zlepšuje ovládateľnosť lietadla, sily do riadenia sú malé

riadenie je príliš ľahké a sily v riadení neinformujú dostatočne pilota o zmene letového režimu

Otázka č. 9
Merítkom pozdĺžnej obratnosti je tzv. sila na násobok. Pri jej vyvodení sa násobok

zväčší o jedna

zväčší o dve

zmenší o jedna

Otázka č. 10
Stranovú stabilitu lietadla najviac ovplyvňujú

zvislé chvostové plochy (SCHP), šípovitosť krídla, uhol nábehu

SCHP, šípovitosť krídla, vzopätie krídla

vzopätie krídla

Otázka č. 11
Aerodynamickým vyvážením docieľujeme

dosiahnutie až nulovej sily v riadení pri určitom režime letu

odľahčenie sily na riadiacej páke plynule v celom rozsahu výchylky kormidla

elimináciu pôsobenia hmotových síl

Otázka č. 12
Hlavné účinky výchylky kormidiel sú

krídelká-klonenie, smerovka-zatáčanie, výškovka-klopenie

krídelká-zatáčanie, smerovka-klonenie, výškovka-klopenie

krídelká-klopenie, smerovka-zatáčanie, výškovka-klonenie

Otázka č. 13
Schopnosť udržovať stálu rýchlosť letu, t. j. stály uhol nábehu, resp. stály sklon dráhy voči zemi nazývame

statickou stabilitou

dynamickou stabilitou

pozdĺžnou stabilitou

Otázka č. 14
Pozdĺžnou stabilitnou zásobou nazývame vzdialenosť medzi

pôsobiskom vztlaku a ťažiskom

pôsobiskom vztlaku a neutrálnym bodom lietadla

neutrálnym bodom lietadla a ťažiskom

Otázka č. 15
Aby bolo lietadlo pozdĺžne stabilné musí platiť

ťažisko musí byť pred neutrálnym bodom lietadla

ťažisko musí byť za neutrálnym bodom lietadla

pôsobisko vztlaku lietadla musí byť pred ťažiskom

Otázka č. 16
Pokiaľ sa nachádza ťažisko za NB je lietadlo

statické, pozdĺžne nestabilné

statické, pozdĺžne stabilné

pozdĺžne stabilné

Otázka č. 17
Neutrálny bod lietadla je bod, pre ktorý platí

súčiniteľ klopivého momentu je konštantný a nezávislý od uhlu nábehu

súčiniteľ klopivého momentu je nulový

je pôsobiskom vztlaku lietadla

Otázka č. 18
Centrážou lietadla rozumieme polohu

neutrálneho bodu lietadla vyjadrenú v % strednej aerodynamickej tetivy

pôsobiska vztlaku, vyjadrenú v % strednej aerodynamickej tetivy

ťažiska lietadla, vyjadrenú v % strednej aerodynamickej tetivy

Otázka č. 19
Veľkosť stabilizujúceho vplyvu vodorovných chvostových plôch (VCHP) danej vztlakovej účinnosti závisí na

uhle nábehu VCHP, ploche VCHP

ploche VCHP, vzdialenosti VCHP od NB

ploche VCHP, vzdialenosti VCHP od ťažiska lietadla

Otázka č. 20
Z hľadiska stranovej stability rozoznávame 3 druhy pohybov, podľa ktorých posudzujeme stabilitu lietadla

tlmivo-klonivý pohyb, špirálový pohyb, pozdĺžne kmity lietadla

klonivý pohyb, špirálový pohyb, stranové kmity lietadla

tlmivo-klonivý pohyb, špirálový pohyb, stranové kmity lietadla