Testy z letectva on-line

Aerodynamika Y64 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Aerodynamika Y64. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Ekonomická rýchlosť v horizontálnom lete je

a) menšia než optimálna

b) väčšia než optimálna

c) rovná sa rýchlosti minimálnej

Otázka č. 2
Aerodynamický klopivý moment, ktorého veľkosť sa mení s uhlom nábehu a veľkosťou aerodynamických síl sa vyjadruje vzťahom (kde: cm - súčiniteľ momentu, q - dynamický tlak, p - statický tlak, b - hĺbka krídla)

a) Mz = cm. p. s. b

b) Mz = cm. q. s. b

c) Mz =  . cy.  . v2

Otázka č. 3
Tetiva profilu je spojnica

a) stredov kružníc vpísaných do profilu

b) aerodynamického stredu profilu a odtokovej hrany

c) nábežnej a odtokovej hrany

Otázka č. 4
Vztlaková čiara symetrického profilu je na obrázku

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 5
Ohnutie konca krídla smerom nahor alebo dole má za účinok

a) zväčšenie vztlaku

b) zmenšenie indukovaného odporu

c) zväčšenie odporu

Otázka č. 6
Odpor častí lietadla, ktoré sa nepodieľajú na vzniku vztlaku nazývame

a) trecím

b) škodlivým

c) interferenčným

Otázka č. 7
Aerodynamické skrútenie je dané

a) uhlom medzi tetivami profilov v strede a na konci krídla

b) uhlom medzi priečnou osou a aerodynamickou osou krídla

c) uhlom medzi smermi nulového vztlaku v strede a na konci krídla

Otázka č. 8
Účinnosť je definovaná ako

a) pomer príkonu k výkonu

b) pomer výkonu k príkonu

c) súčin príkonu a výkonu

Otázka č. 9
Pre sklzovú zákrutu platí

a) dostredivá sila = odstredivá sila

b) dostredivá sila je < než odstredivá sila

c) dostredivá sila je > než odstredivá sila

Otázka č. 10
Minimálna rýchlosť, ktorou môže lietadlo letieť vo vodorovnom lete je

a) Vmin =

b) Vmin =

c) Vmin =

Otázka č. 11
Aké sily pôsobia na lietadlo pri rovnovážnych režimoch letu?

a) tiaž lietadla, odstredivá sila, aerodynamická sila

b) tiaž lietadla, odstredivá sila, ťah pohonnej jednotky

c) tiaž lietadla, odstredivá sila, celková aerodynamická sila, ťah pohonnej jednotky

Otázka č. 12
Pri výpočte rýchlosti vodorovného ustáleného letu vychádzame z rovnováhy síl a platí )cy - suč. vztlaku, s - plocha krídla, G - tiaž lietadla, - hustota vzduchu, v - rýchlosť letu)

a) v =

b) v =

c) v =  

Otázka č. 13
Rovnica spojitosti predstavuje určitú formu zákona

a) zachovania hmoty

b) zachovania energie

c) akcie a reakcie

Otázka č. 14
Pristátie lietadla má tieto časti

a) kĺzanie, prechod, výdrž, dosadnutie

b) kĺzanie, prechod, dosadnutie, dobeh

c) kĺzanie, prechod, výdrž, dosadnutie, dojazd

Otázka č. 15
Veľkosť stabilizujúceho vplyvu vodorovných chvostových plôch (VCHP) danej vztlakovej účinnosti závisí na

a) uhle nábehu VCHP, ploche VCHP

b) ploche VCHP, vzdialenosti VCHP od NB

c) ploche VCHP, vzdialenosti VCHP od ťažiska lietadla

Otázka č. 16
Pri obtekaní krídla dochádza k vzniku vztlaku. Jeho veľkosť vypočítame podľa vzťahu

a) Y = cy.  . v2. b

b) Y = cy.  . v2. s

c) Y =  . s. v. q. cy

Otázka č. 17
Ťah celej vrtule je daný výrazom (kde: ct - súč. ťahu, n - obrátky vrtule, D - priemer vrtule, - hustota vzduchu)

a) Ť = ct.  . n3. D5

b) Ť =

c) Ť = ct.  . n2. D4

Otázka č. 18
Vztlaková čiara profilu je na obrázku

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 19
Pitot-statická trubica je snímač

a) statického a dynamického tlaku

b) dynamického a celkového tlaku

c) statického a celkového tlaku

Otázka č. 20
Rozloženie tlakového súčiniteľa cp na obrázku odpovedá veľkosti uhlu nábehu

a)  = 15o

b)  = 0o

c)  = -5o