Testy z letectva on-line

Aerodynamika Y66 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Aerodynamika Y66. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Uhol nábehu je znázornený na obrázku

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 2
Neutrálny bod lietadla je bod, pre ktorý platí

a) súčiniteľ klopivého momentu je konštantný a nezávislý od uhlu nábehu

b) súčiniteľ klopivého momentu je nulový

c) je pôsobiskom vztlaku lietadla

Otázka č. 3
Na obrázku je znázornený prípad, keď je lietadlo pozdĺžne

a) staticky stabilné, dynamicky nestabilné

b) staticky a dynamicky nestabilné

c) staticky stabilné, dynamicky indiferentné

Otázka č. 4
Mechanická práca je definovaná

a) práca A = F. s (J)

b) práca A = F. t (N. s)

c) práca A = F. v (M. n. s-1)

Otázka č. 5
Výsledná rýchlosť obtekaná na danom reze listu vrtule vzniká zložením

a) uhlovej rýchlosti a doprednej rýchlosti

b) obvodovej rýchlosti a doprednej rýchlosti

c) uhlovej a obvodovej rýchlosti

Otázka č. 6
Prietok vzduchu diskom vrtule pre režim vrtulový je správne znázornený na obrázku

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 7
Ohnutie konca krídla smerom nahor nazývame

a) koncový oblúk

b) slot

c) winglet

Otázka č. 8
Zvýšená drsnosť povrchu obtekaného telesa vyvoláva posun bodu prechodu laminárnej medznej vrstvy

a) dopredu

b) dozadu

c) nevyvoláva

Otázka č. 9
Vplyv zvýšenia hmotnosti lietadla na rýchlostnej poláre je správne naznačený na obrázku

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 10
Chvostové plochy slúžia k zabezpečeniu

a) stability, riaditeľnosti, vyvážiteľnosti (z hľadiska momentovej rovnováhy k ťažisku)

b) stability hmotového vyváženia, vytvorenia vyvažovacích síl

c) stability kompenzácie vplyvu vertikálnych a horizontálnych poryvov

Otázka č. 11
Rýchlostná polára lietadla je konštruovaná ako závislosť

a) klesacej rýchlosti od doprednej rýchlosti s vyznačením uhlu kĺzania

b) doprednej a klesacej rýchlosti od uhla nábehu

c) rýchlostí lietadla, vynášaných z jedného bodu na iný odpovedajúci uhlu kĺzania - koncové body týchto vektorov tvoria rýchlostnú poláru

Otázka č. 12
Pri dynamickej stabilite zvažujeme pôsobenie nasledujúcich síl a momentov

a) aerodynamických

b) aerodynamických, zotrvačných a síl tiaže

c) zotrvačných a síl tiaže

Otázka č. 13
Rýchlosť zvuku vypočítame (T - teplota v K, t - teplota v oC)

a) a = 20, 05.

b) a = 20, 05.

c) a = 18, 30.

Otázka č. 14
Pri vykonávaní výklzovej zákruty lietadlo vytáča (pozdĺžna os smeruje)

a) von zo zákruty

b) do zákruty

c) nevytáča vôbec

Otázka č. 15
Príliš veľká hodnota tzv. sily na 10%-F10%

a) zhoršuje ovládateľnosť lietadla, sily do riadenia sú veľké

b) zlepšuje ovládateľnosť lietadla, sily do riadenia sú malé

c) riadenie je príliš ľahké a sily v riadení neinformujú dostatočne pilota o zmene letového režimu

Otázka č. 16
Pri vzniku rázovej vlny na krídle sa odpor lietadla

a) nemení

b) vzrastá

c) klesá

Otázka č. 17
Štíhlosť krídla je vyjadrená vzťahom

a) = (l2 / s)  

b)  = l / s

c)  = b / s

Otázka č. 18
Vyrovnávanie tlakov pod a nad krídlom pri kladnom uhle nábehu je správne znázornené na obrázku

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 19
Bernoulliho rovnica vyjadruje zákon

a) zachovania hmoty

b) zachovania energie

c) akcie a reakcie

Otázka č. 20
Kritické Reynoldsovo číslo určuje polohu

a) bodu prechodu laminárneho prúdenia na turbulentné

b) miesta vzniku rázovej vlny

c) aerodynamického stredu krídla