Testy z letectva on-line

Aerodynamika Y68 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Aerodynamika Y68. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Hybnosť hmotného bodu je definovaná

a) m. v (m. kg. s-1)

b) m. a (m. kg. s-2)

c) m. t (kg. s)

Otázka č. 2
Pre vodorovný ustálený let platí nasledujúca silová rovnováha (Ť - ťah pohonnej jednotky, G - tiaž lietadla, X - odpor lietadla, Y - vztlak)

a) X = G Y = Ť

b) X = Ť Y = G

c) X = Y Y = G

Otázka č. 3
Aerodynamickým vyvážením docieľujeme

a) dosiahnutie až nulovej sily v riadení pri určitom režime letu

b) odľahčenie sily na riadiacej páke plynule v celom rozsahu výchylky kormidla

c) elimináciu pôsobenia hmotových síl

Otázka č. 4
Geometrickými charakteristikami krídla sú

a) rozpätie, hĺbka, dĺžka strednej aerodynamickej tetivy, štíhlosť, zúženie, uhol šípu, uhol vzopätia a skrútenie krídla, plocha krídla

b) uhol nábehu, rozpätie, hĺbka, štíhlosť, šíp, zúženie, uhol vzopätia, plocha

c) plocha, uhol šípu, štíhlosť, dĺžka strednej aerodynamickej tetivy

Otázka č. 5
Súčtom odporov jednotlivých častí lietadla obdržíme väčší odpor ako odpor kompletného lietadla. Je to spôsobené

a) zanedbaním indukovaného odporu

b) interferenciou medzi jednotlivými časťami lietadla

c) zanedbaním odporu trenia

Otázka č. 6
Aby bolo lietadlo pozdĺžne stabilné musí platiť

a) ťažisko musí byť pred neutrálnym bodom lietadla

b) ťažisko musí byť za neutrálnym bodom lietadla

c) pôsobisko vztlaku lietadla musí byť pred ťažiskom

Otázka č. 7
Maximálne prehnutie profilu je maximálna vzdialenosť medzi

a) tetivou a hornou stranou profilu

b) strednou krivkou a hornou stranou profilu

c) strednou krivkou a tetivou

Otázka č. 8
Ideálnym plynom rozumieme plyn

a) nestlačiteľný, s vnútorným trením

b) stlačiteľný, s vnútorným trením

c) stlačiteľný, bez vnútorného trenia

Otázka č. 9
Rozloženie vztlaku na krídle je závislé od jeho pôdorysného tvaru. Pre obdĺžnikové krídlo je rozloženie na obrázku

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 10
Vztlak vznikajúci na profile pôsobí kolmo na

a) tetivy

b) strednú krivku

c) vektor nabiehajúceho nerozrušeného prúdu

Otázka č. 11
Hlavné účinky výchylky kormidiel sú

a) krídelká-klonenie, smerovka-zatáčanie, výškovka-klopenie

b) krídelká-zatáčanie, smerovka-klonenie, výškovka-klopenie

c) krídelká-klopenie, smerovka-zatáčanie, výškovka-klonenie

Otázka č. 12
Indukovaná rýchlosť ovplyvní obtekanie profilu tak, že pôvodný uhol nábehu sa zmení na efektívny uhol nábehu znázornený na obrázku

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 13
Správny príklad rozloženia indukovanej rýchlosti po rozpätí obdĺžnikového krídla pri kladnom uhle nábehu je na obrázku

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 14
Pri obtekaní symetrického profilu pri  = 0 bude vztlak

a) rovný nule

b) väčší ako nula

c) menší ako nula

Otázka č. 15
Pre kĺzavý let lietadla, keď predpokladáme ťah T = 0, platia tieto rovnice rovnováhy (  - uhol kĺzania)

a) X = G. sin  Y = m. g. tg

b) X = G. sin  Y = G. cos

c) X = 0 Y = m. g. sin

Otázka č. 16
Centrážou lietadla rozumieme polohu

a) neutrálneho bodu lietadla vyjadrenú v % strednej aerodynamickej tetivy

b) pôsobiska vztlaku, vyjadrenú v % strednej aerodynamickej tetivy

c) ťažiska lietadla, vyjadrenú v % strednej aerodynamickej tetivy

Otázka č. 17
Pri vektorovom rozložení rýchlosti pri stúpaní lietadla dostaneme pre vy vzťah (  - uhol stúpania)

a) vy = v. sin

b) vy = v. cos

c) vy = v. sin

Otázka č. 18
Pri obtekaní profilu je rozloženie tlaku nasledujúce

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 19
Stredná aerodynamická tetiva krídla ľubovoľného pôdorysného tvaru odpovedá

a) hĺbke náhradného lichobežníkového krídla, ktoré má rovnakú plochu a rovnaké klopivé momenty ako dané krídlo

b) hĺbke náhradného obĺžnikového krídla, ktoré má rovnakú plochu a rovnaké klopivé momenty ako dané krídlo

c) hĺbke náhradného eliptického krídla, na ktoré pôsobia rovnaké výsledné sily a momenty pri všetkých uhloch nábehu ako skutočné krídlo

Otázka č. 20
Násobok pri správne vykonanej zákrute je

a) n =

b) n =  

c) n =