Testy z letectva on-line

Aerodynamika Y69 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Aerodynamika Y69. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Vplyv vysunutia vztlakových klapiek na rýchlostnú poláru je správne vyznačený na obrázku

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 2
Uhol kĺzania lietadla je správne naznačený na obrázku

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 3
Uhol šípu je znázornený na obrázku

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 4
Aerodynamickým skrútením krídla rozumieme

a) použitie rôznych profilov (s rôznymi uhlami nulového vztlaku)

b) ohnutie konca krídla smerom dolu

c) postupnú zmenu uhlu nastavenia profilu od koreňa ku koncu krídla

Otázka č. 5
Pre plné pochopenie stability popisujeme ju s riadením

a) pevným - ako statickú stabilitu

b) pevným a voľným

c) voľným - ako dynamickú stabilitu

Otázka č. 6
Z hľadiska stranovej stability rozoznávame 3 druhy pohybov, podľa ktorých posudzujeme stabilitu lietadla

a) tlmivo-klonivý pohyb, špirálový pohyb, pozdĺžne kmity lietadla

b) klonivý pohyb, špirálový pohyb, stranové kmity lietadla

c) tlmivo-klonivý pohyb, špirálový pohyb, stranové kmity lietadla

Otázka č. 7
U staviteľnej vrtuli pri zvyšovaní rýchlosti letu sa uhol nastavenia vrtule

a) zväčšuje

b) zmenšuje

c) nemení

Otázka č. 8
Pre rovnicu spojitosti platí výraz

a) 1. v1. s1 = 2. v2. s2

b) 1. v1 = 2. v2

c) 1. s1 = 2. s2

Otázka č. 9
Rýchlosť zvuku sa s výškou

a) nemení

b) zmenšuje

c) vzrastá

Otázka č. 10
Pri použití slotov sa vztlaková čiara krídla posunie v súlade s obrázkom

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 11
Súčiniteľ indukovaného odporu krídla sa vypočíta zo vzťahu (  - štíhlosť, cy - súč. vztlaku, cx - súč. odporu, q - dynamický tlak)

a) cxi= (cx) / (  . )

b) cxi = (cy2) / (  . )

c) cxi = (cy2) / (q . )

Otázka č. 12
Maximálnu rýchlosť stúpania dosiahne lietadlo, keď

a) prebytok výkonov pohonných jednotiek je minimálny

b) prebytok výkonov pohonných jednotiek je maximálny

c) prebytok výkonov je rovný 0

Otázka č. 13
Najmenší potrebný výkon v horizontálnom lete odpovedá pomeru

a) (cx) / (cy3/2) - maximálny

b) (cy) / (cx3/2) - maximálny

c) (cy3/2) / (cx) - maximálny

Otázka č. 14
Staviteľný stabilizátor zaraďujeme medzi

a) aerodynamické vyváženie

b) aerodynamické odľahčenie

c) statické vyváženie

Otázka č. 15
Vplyv blízkosti zeme na poláru lietadla je

a) zanedbateľný

b) posúva poláru do oblasti s menšími cx pre dané cy

c) posúva poláru do oblasti s väčšími cx pre dané cy

Otázka č. 16
Aerodynamická jemnosť je maximálna, keď pomer

a) (cy) / (cx) je minimálny

b) (cy) / (cx) = 1

c) (cy) / (cx) je maximálny

Otázka č. 17
Čím je väčšia štíhlosť krídla, tým je

a) väčší indukovaný odpor

b) väčší vztlak

c) menší indukovaný odpor

Otázka č. 18
Atmosféra alebo vzdušný obal zeme sa delí na štyri vrstvy. Najnižšia z nich - troposféra dosahuje do výšky asi

a) 8 km

b) 11, 5 km

c) 13 km

Otázka č. 19
Vodorovné chvostové plochy majú na pozdĺžnu stabilitu lietadla

a) záporný vplyv

b) kladný vplyv

c) nemajú vplyv

Otázka č. 20
Uhol nábehu zviera vektor nabiehajúceho prúdu vzduchu s

a) tetivou profilu

b) strednou hrivkou profilu

c) výslednou aerodynamickou silou