Testy z letectva on-line

Aerodynamika Y71 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Aerodynamika Y71. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Vztlaková čiara nesymetrického profilu je na obrázku

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 2
Uhol vzopätia je znázornený na obrázku

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 3
Výraz pre dynamický tlak nabiehajúceho prúdu vzduchu je

a) q =  . v2

b) q =  . v. s

c) q =  . v2. cy

Otázka č. 4
Výkon je definovaný

a) výkon P = A / t (W)

b) výkon P = A. t (m2. kg. s-3)

c) výkon P = A. v (m3. kg. s-3)

Otázka č. 5
Prostriedky na zvýšenie vztlaku krídla sú

a) sloty, vztlakové klapky, interceptory, odsávanie medznej vrstvy

b) sloty, vztlakové klapky, odsávanie medznej vrstvy, vyfukovanie medznej vrstvy

c) spojlery, vztlakové klapky, sloty, interceptory, odsávanie a vyfukovanie medznej vrstvy

Otázka č. 6
Pri lete vo väčších výškach je rýchlosť vo výške v porovnaní s rýchlosťou pri zemi

a) menšia

b) rovnaká

c) väčšia

Otázka č. 7
U motorových lietadiel pohonné jednotky ovplyvňujú aerodynamiku lietadla z týchto hľadísk

a) tvarovým a trecím odporom pohonnej jednotky odporom vrtule a ovplyvnením obtekania lietadla so zmenou stability a riaditeľnosti

b) škodlivým odporom pohonnej jednotky a zmenou vyvážiteľnosti a obratnosti lietadla

c) indukovaným odporom a ovplyvnením obtekania lietadla

Otázka č. 8
Naznačený uhol na obrázku je

a) uhol nastavenia vrtule

b) uhol geometrického stúpania

c) uhol nábehu listu vrtule

Otázka č. 9
Vztlaková čiara profilu je závislosť

a) cY od cX

b) cX od uhla nábehu

c) cY od uhla nábehu

Otázka č. 10
Podľa MSA sú hodnoty TO, O a pO

a) 288 K, 1, 225 kg/m3, 1013, 25 hPa

b) 273 K, 1, 25 kg/m3, 1013, 25 hPa

c) 288, 15 K, 1, 225 kg/m3, 1000 hPa

Otázka č. 11
Rovnice silovej rovnováhy v správnej zákrute sú (  - uhol náklonu, O - odstredivá sila, Y - vztlak G - tiaž, X - odpor)

a) O = X. sin G = Y. cos

b) O = Y. sin G = Y. cos

c) O = X. cos G = X. sin

Otázka č. 12
Najmenší potrebný ťah lietadla dostaneme pre taký súčiniteľ vztlaku, pri ktorom je aerodynamická jemnosť

a) rovná sa 1

b) najväčšia

c) najmenšia

Otázka č. 13
Polomer zákruty závisí od náklonu

a) priamo úmerne

b) nezávisí

c) nepriamo úmerne

Otázka č. 14
Indukovaná rýchlosť vzniká vplyvom vyrovnávania tlakov pod a nad krídlom a ich výslednica má smer

a) zhora dole kolmo na nabiehajúci prúd

b) zhora dole kolmo na tetivu

c) zhora dole kolmo na strednú krivku

Otázka č. 15
Priebeh cxi je správne zakreslený na obrázku

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 16
Moment sily je definovaný

a) moment M = G.l (N.m)

b) moment M = F. l (N. m)

c) moment M = m. l (kg. m)

Otázka č. 17
Pri kritickom Machovom čísle dochádza

a) na profile k takému urýchleniu prúdu vzduchu, že jeho miestna rýchlosť dosiahne rýchlosť zvuku a vznikne slabá priama rázová vlna

b) ku vzniku rázovej vlny na nábežnej hrane

c) ku vzniku rázovej vlny na nábežnej a odtokovej hrane

Otázka č. 18
Geometrickým skrútením krídla rozumieme

a) postupnú zmenu hrúbky profilov od koreňa ku koncu krídla

b) postupnú zmenu uhlu nastavenia profilu od koreňa ku koncu krídla

c) ohnutie konca krídla smerom nahor

Otázka č. 19
Venturiho trubica je snímač

a) statického tlaku voľného prúdu a statického tlaku v zúženom priereze

b) statického tlaku voľného prúdu a dynamického tlaku

c) statického tlaku v zúženom priereze a celkového tlaku

Otázka č. 20
Reynoldsovo číslo Re, ktoré vyjadruje pomer zotrvačných a trecích síl vzdušného prúdu vypočítame zo vzorca (v - rýchlosť letu, l - charakteristický rozmer telesa, - kinematická viskozita vzduchu, a - rýchlosť zvuku)

a) Re =

b) Re =

c) Re =