Testy z letectva on-line

Elektrotechnika X11 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Elektrotechnika X11. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Podľa definície je elektrický prúd

rozdiel potenciálov medzi kladným a záporným pólom elektrického zdroja

usporiadaný pohyb voľných elektrónov v trvalom elektrickom poli uzavretého obvodu

hodnota nameraná ampérmetrom v elektrickom obvode

Otázka č. 2
Elektrický odpor je

všeobecná vlastnosť akejkoľvek látky vzhľadom na elektrický prúd

reakcie protónov v kovoch pri napojení na zdroj napätia

vzájomná reakcia jadier a pohybujúcich sa elektrónov pri zapojení vodiča na zdroj napätia

Otázka č. 3
Napätie je

rozdiel potenciálov medzi dvoma bodmi elektrického poľa

to, čo je možné namerať na kladnom a zápornom póle zdroja

sila vo vodiči pri jeho napnutí medzi dvoma prvkami

Otázka č. 4
Ohmov zákon popisuje vzťah medzi

napätím, odporom a vodivosťou

napätím, odporom a prúdom

napätím, vodivosťou a prúdom

Otázka č. 5
Odpor kovového vodiča je závislý od

dĺžky, prierezu vodiča, druhu materiálu (tzv. merného odporu)

dĺžky, tvaru a prostredia uloženia vodiča

len od dĺžky vodiča

Otázka č. 6
Označte, ktorá z odpovedí vyjadruje správne znenie I. a II. Kirchhoffovho zákona

I. Prúdy v paralelných vetvách sa rozdelia v priamom pomere k napätiu U = k. I, II. Výsledné napätie paralelne zapojených vetiev v obvode je rovné súčtu napätí jednotlivých vetiev U = U1 + U2

I. U = R. I, II.

I. Súčet prúdov do uzla pritekajúcich sa rovná súčtu prúdov z uzla vytekajúcich I = I1 + I2 +... + In, II. V uzavretom elektrickom obvode sa algebraický súčet napätí zdrojov rovná súčtu úbytkov napätí na jednotlivých odporoch (spotrebičoch) U1 + U2 +... + Un = IR1 + IR2 +... + IRn

Otázka č. 7
Elektrický výkon je

súčinom napätia a času

súčinom prúdu prechádzajúceho vodičom a napätia medzi jeho koncami

podielom prúdu prechádzajúceho vodičom a napätia medzi jeho koncami

Otázka č. 8
Aký maximálny prúd je možné odberať zo siete športového lietadla s generátorom jednosmerného prúdu 600 W (U = 27, 5 V)

5 A

10 A

20 A

Otázka č. 9
Množstvo spotrebičov zapojených na zdroj elektrickej energie sa riadi jeho

napätím

výkonom

vzájomným zapojením

Otázka č. 10
Jednotkou elektrického výkonu je

kW/h (kilowat za hodinu)

W ( wat)

kJ (kilojoule)

Otázka č. 11
Sériové, paralelné a môstikové zapojenia slúžia na spojovanie

nerovnakých vodičov, rozvádzačov a ističov

elektrických prvkov, zdrojov, blokov

prístrojov (vizuálnych) a ovládačov

Otázka č. 12
Pri sériovom zapojení zdrojov (batérií) je výsledné napätie

nezmenené

rovné súčtu obrátených hodnôt

väčšie (rovné súčtu napätí)

Otázka č. 13
Pri paralelnom zapojení rezistrov (odporov) je výsledné napätie

rovnaké ako napätie zdroja

rozdelí sa podľa jednotlivých odporov v obvode

je menšie ako napätie zdroja

Otázka č. 14
Môstikové zapojenie je typické a výhodné na spojovanie

zdrojov

spotrebičov

snímačov a meracích systémov, napr. v skupine motorových prístrojov

Otázka č. 15
V ktorom zo zapojení je podstatne jednoduchšie určiť zlý prvok (spotrebič)?

v sériovom

v paralelnom

v môstikovom

Otázka č. 16
Na zmeranie prúdu je ampérmeter zapojený do meraného obvodu

paralelne

v sérii

podľa možností a podmienok pripojenia prístrojov do obvodu (ľubovoľne)

Otázka č. 17
Na zníženie prúdu, pretekajúceho jednoduchým obvodom a pri U=const. je potrebné pridať k spotrebičom rezistor (odpor) a zapojiť ho

do série

paralelne

priamo na svorky zdroja

Otázka č. 18
Termočlánky sa na lietadle používajú na

pohon pohonnej jednotky (pri športových lietadlách s pomocným elektromotorom)

dobíjanie palubných akumulátorov

ako snímače napr. termoelektrických teplomerov

Otázka č. 19
Magnetická indukcia je jav súvisiaci s

magnetickým poľom Zeme

všeobecným magnetickým poľom (napr. cievky)

len magnetickým poľom permanentného tyčového magnetu

Otázka č. 20
Elektromagnetická indukcia je jav, ktorý vzniká pri

každom elektromagnete väčšieho rozmeru vo vákuu

pohybe permanentného magnetu v blízkosti iného permanentného magnetu

zmene magnetického indukčného toku v okolí vodiča a je zdrojom indukovaného napätia