Testy z letectva on-line

Elektrotechnika Y11 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Elektrotechnika Y11. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Tzv. stykovanie alebo vodivé prepojenie z hľadiska statickej elektriny pomocou stykovacích pásikov je dôležité z dôvodu

a) odstránenia rušenia komunikačných zariadení

b) dobrého vedenia elektrického prúdu aj do najvzdialenejších častí lietadla

c) odvedenia statickej elektriny z pohyblivých častí

Otázka č. 2
U jednovodičovej elektrickej siete je ukostrený vždy

a) ľubovoľný pól batérie

b) kladný pól

c) záporný pól

Otázka č. 3
Na meranie parametrov elektrickej siete na lietadle sa väčšinou používajú

a) voltmetre a ampérmetre

b) watmetre alebo iný ekvivalent na meranie výkonu

c) selsyny

Otázka č. 4
Meniče slúžia v lietadlovej elektrickej sieti na

a) zmenu (automatickú alebo ručnú) režimu činnosti pohonných jednotiek

b) zmenu napätia základnej elektrickej siete lietadla na inú, potrebnú na činnosť niektorých zariadení

c) zmenu mechanickej energie na energiu inú, napr. hydraulickú alebo pneumatickú

Otázka č. 5
Zdrojom striedavého prúdu na lietadle je

a) alternátor

b) dynamo

c) akumulátorová batéria (napr. NiCd)

Otázka č. 6
Transformátory bez ďalšieho zariadenia sú použiteľné len v sieti

a) jednosmernej

b) striedavej

c) záložnej (akumulátorovej)

Otázka č. 7
Jednofázové striedavé elektrické siete na lietadle majú napätie a frekvenciu

a) 220 V / 500 Hz

b) 115 V / 400 Hz

c) 36 V / 50 Hz

Otázka č. 8
Elektrický výkon je

a) súčinom napätia a času

b) súčinom prúdu prechádzajúceho vodičom a napätia medzi jeho koncami

c) podielom prúdu prechádzajúceho vodičom a napätia medzi jeho koncami

Otázka č. 9
Na zmeranie prúdu je ampérmeter zapojený do meraného obvodu

a) paralelne

b) v sérii

c) podľa možností a podmienok pripojenia prístrojov do obvodu (ľubovoľne)

Otázka č. 10
Jednotlivé články v akumulátorovej bateérií na lietadle sú obyčajne zapojené

a) v sérii

b) paralelne

c) sériovo-paralelne

Otázka č. 11
Pri paralelnom zapojení rezistrov (odporov) je výsledné napätie

a) rovnaké ako napätie zdroja

b) rozdelí sa podľa jednotlivých odporov v obvode

c) je menšie ako napätie zdroja

Otázka č. 12
Elektrický odpor je

a) všeobecná vlastnosť akejkoľvek látky vzhľadom na elektrický prúd

b) reakcie protónov v kovoch pri napojení na zdroj napätia

c) vzájomná reakcia jadier a pohybujúcich sa elektrónov pri zapojení vodiča na zdroj napätia

Otázka č. 13
Množstvo spotrebičov zapojených na zdroj elektrickej energie sa riadi jeho

a) napätím

b) výkonom

c) vzájomným zapojením

Otázka č. 14
Kapacita súvisí s vlastnosťou materiálov

a) viesť elektrický prúd

b) klásť odpor prechádzajúcemu elektrickému prúdu

c) prijať určitý elektrický náboj

Otázka č. 15
Podľa definície je elektrický prúd

a) rozdiel potenciálov medzi kladným a záporným pólom elektrického zdroja

b) usporiadaný pohyb voľných elektrónov v trvalom elektrickom poli uzavretého obvodu

c) hodnota nameraná ampérmetrom v elektrickom obvode

Otázka č. 16
Elektrické motory, používané na lietadlách, sú v porovnaní s pozemnými

a) principiálne a konštrukčne rozdielne

b) principiálne zhodné, ale konštrukčne rozdielne (s ohľadom na podmienky činnosti)

c) principiálne naprosto rozdielne

Otázka č. 17
Princíp elektromagnetickej indukcie je využitý pri

a) konštrukcii elektromagnetov

b) konštrukcii elektrických strojov

c) konštrukcii akumulátorov

Otázka č. 18
Trojfázové elektrické siete na lietadle majú toto napätie a frekvenciu

a) 380 V / 500 Hz

b) 36 V / 400 Hz

c) 220 V nestabilizovanej frekvencie

Otázka č. 19
Zbernice slúžia v elektrickej sieti lietadla na

a) zber informácií o stave elektrickej siete

b) spojenie viacerých elektrických vetví v hlavnom alebo skupinovom rozvádzači

c) spojenie elektrických sietí s rôznymi charakteristikami (napr. napätím)

Otázka č. 20
Napätie je

a) rozdiel potenciálov medzi dvoma bodmi elektrického poľa

b) to, čo je možné namerať na kladnom a zápornom póle zdroja

c) sila vo vodiči pri jeho napnutí medzi dvoma prvkami