Testy z letectva on-line

Elektrotechnika Y12 - letecký test
(16 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Elektrotechnika Y12. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Odpor kovového vodiča je závislý od

a) dĺžky, prierezu vodiča, druhu materiálu (tzv. merného odporu)

b) dĺžky, tvaru a prostredia uloženia vodiča

c) len od dĺžky vodiča

Otázka č. 2
Sériové, paralelné a môstikové zapojenia slúžia na spojovanie

a) nerovnakých vodičov, rozvádzačov a ističov

b) elektrických prvkov, zdrojov, blokov

c) prístrojov (vizuálnych) a ovládačov

Otázka č. 3
Elektromagnetická indukcia je jav, ktorý vzniká pri

a) každom elektromagnete väčšieho rozmeru vo vákuu

b) pohybe permanentného magnetu v blízkosti iného permanentného magnetu

c) zmene magnetického indukčného toku v okolí vodiča a je zdrojom indukovaného napätia

Otázka č. 4
Akumulátorové batérie slúžia na lietadle ako

a) hlavný zdroj elektrickej energie

b) záložný (náhradný) zdroj

c) pomocný zdroj na spoluprácu s alternátorom

Otázka č. 5
Meniče elektrickej energie sa v zásade delia na

a) rotačné a stacionárne

b) mechanické

c) s transformátorom alebo usmerňovačom

Otázka č. 6
Činnosť vibračného regulátora napätia elektrickej siete lietadla je založená na

a) zmene odporu uhlíkového stĺpca

b) prerušovanom ručnom spínaní budiaceho obvodu

c) spínaní a rozpínaní kontaktov regulačného systému

Otázka č. 7
Hlavnými parametrami charakterizujúcimi striedavý elektrický systém sú

a) striedavé napätie a frekvencia

b) striedavé napätie a prúd

c) striedavý prúd a rezistencia

Otázka č. 8
Môstikové zapojenie je typické a výhodné na spojovanie

a) zdrojov

b) spotrebičov

c) snímačov a meracích systémov, napr. v skupine motorových prístrojov

Otázka č. 9
Rotačný menič je z hľadiska konštrukcie

a) podobný dynamu

b) rovnaký ako trojfázový alternátor

c) spotrebič na vstupe a zdroj žiadaného napätia na výstupe

Otázka č. 10
Jednotkou elektrického výkonu je

a) kW/h (kilowat za hodinu)

b) W ( wat)

c) kJ (kilojoule)

Otázka č. 11
Kapacita oloveného akumulátora je veľmi závislá od

a) nabíjacieho prúdu a doby nabíjania

b) vybíjacieho prúdu a teploty

c) čistoty a starostlivosti pri ošetrovaní

Otázka č. 12
Regulácia napätia leteckého dynama sa vykonáva pomocou

a) pokiaľ možno stálych otáčok motora

b) vyrovnávaním kolísania z batérie

c) reguláciou budiaceho prúdu dynama

Otázka č. 13
Označte, ktorá z odpovedí vyjadruje správne znenie I. a II. Kirchhoffovho zákona

a) I. Prúdy v paralelných vetvách sa rozdelia v priamom pomere k napätiu U = k. I, II. Výsledné napätie paralelne zapojených vetiev v obvode je rovné súčtu napätí jednotlivých vetiev U = U1 + U2

b) I. U = R. I, II.

c) I. Súčet prúdov do uzla pritekajúcich sa rovná súčtu prúdov z uzla vytekajúcich I = I1 + I2 +... + In, II. V uzavretom elektrickom obvode sa algebraický súčet napätí zdrojov rovná súčtu úbytkov napätí na jednotlivých odporoch (spotrebičoch) U1 + U2 +... + Un = IR1 + IR2 +... + IRn

Otázka č. 14
Vlastná elektrická sieť malého lietadla kovovej konštrukcie (športového, obchodného) je

a) jednovodičová

b) dvojvodičová

c) používa aj viac vodičov pre rozvod

Otázka č. 15
V striedavej elektrickej sieti sa na lietadle okrem napätia a prúdu ešte meria

a) striedavý odpor

b) výkon zdroja napätia

c) kmitočet

Otázka č. 16
Pri sériovom zapojení zdrojov (batérií) je výsledné napätie

a) nezmenené

b) rovné súčtu obrátených hodnôt

c) väčšie (rovné súčtu napätí)