Testy z letectva on-line

Elektrotechnika Y13 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Elektrotechnika Y13. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Jednotkou kapacity je

a) farad

b) tesla

c) henri

Otázka č. 2
Termočlánky sa na lietadle používajú na

a) pohon pohonnej jednotky (pri športových lietadlách s pomocným elektromotorom)

b) dobíjanie palubných akumulátorov

c) ako snímače napr. termoelektrických teplomerov

Otázka č. 3
Na zníženie prúdu, pretekajúceho jednoduchým obvodom a pri U=const. je potrebné pridať k spotrebičom rezistor (odpor) a zapojiť ho

a) do série

b) paralelne

c) priamo na svorky zdroja

Otázka č. 4
Kapacita kondenzátora je závislá od

a) účinnej plochy kondenzátora, vzdialenosti medzi doskami a dielektrika medzi nimi

b) hrúbky dosák a ich vzájomnej polohy

c) použitých materiálov a tvaru kondenzátora

Otázka č. 5
Trojfázové striedavé elektrické rozvody na malom lietadle (obyčajne je zdroj menič) majú toto napätie a frekvenciu

a) 3 x 36 V / 400 Hz

b) 3 x 380 V / 500 Hz

c) 3 x 24 V / 400 Hz

Otázka č. 6
Ohmov zákon popisuje vzťah medzi

a) napätím, odporom a vodivosťou

b) napätím, odporom a prúdom

c) napätím, vodivosťou a prúdom

Otázka č. 7
Na ochranu elektrickej siete a spotrebičov pred preťažením a poruchou slúžia

a) kontrolné a meracie prístroje (A/V meter)

b) tavné alebo automatické poistky

c) systém svetelnej a zvukovej signalizácie preťaženia

Otázka č. 8
V ktorom zo zapojení je podstatne jednoduchšie určiť zlý prvok (spotrebič)?

a) v sériovom

b) v paralelnom

c) v môstikovom

Otázka č. 9
Kapacita akumulátora je daná

a) objemom všetkých nádob článkov

b) objemom kyseliny naplnenej do článkov batérie

c) množstvom energie, ktorú môže akumulátor dodať v priebehu vybíjania

Otázka č. 10
Na reguláciu napätia leteckého dynama sa používa

a) zariadenie na udržiavanie stálych otáčok

b) vibračný alebo uhlíkový regulátor

c) ručný regulátor budiaceho prúdu

Otázka č. 11
Lietadlá všeobecného letectva používajú akumulátor v prevažnej miere

a) olovený

b) niklokadmiový

c) striebrozinkový

Otázka č. 12
Ak je uvedené, že striedavý systém má napätie 220 V, ide o

a) okamžitú hodnotu striedavého prúdu

b) amplitúdu (maximálnu hodnotu) U

c) efektívnu hodnotu napätia U

Otázka č. 13
Striedavá elektrická sieť na palube lietadiel pracuje s týmito hodnotami napätia a frekvencie

a) 220 V, 50 Hz

b) 27 V, 500 Hz

c) 36, resp. 115 V, 400 Hz

Otázka č. 14
Magnetická indukcia je jav súvisiaci s

a) magnetickým poľom Zeme

b) všeobecným magnetickým poľom (napr. cievky)

c) len magnetickým poľom permanentného tyčového magnetu

Otázka č. 15
Jednosmerné elektrické siete lietadiel majú napätie základnej siete

a) 24 V

b) 32 V

c) 27 V

Otázka č. 16
Aký maximálny prúd je možné odberať zo siete športového lietadla s generátorom jednosmerného prúdu 600 W (U = 27, 5 V)

a) 5 A

b) 10 A

c) 20 A

Otázka č. 17
Hlavným zdrojom jednosmerného prúdu na lietadle je

a) alternátor

b) dynamo

c) termoelektrický zdroj

Otázka č. 18
Z olovenej lietadlovej batérie s kapacitou 40 Ah (ampérhodín) môžeme odoberať

a) prúd do 2 A neobmedzenú dobu

b) prúd do 5 A maximálne 4 hodiny

c) prúd napr. 8 A po dobu najviac 5 hodín

Otázka č. 19
Elektrickou sieťou lietadla rozumieme

a) komplex vodičov slúžiacich na rozvod elektrickej energie od zdrojov k spínačom

b) rozvod, spínače, rozvádzače, poistky, meracie prístroje siete a pomocné systémy

c) komplex všetkých vodičov v lietadle

Otázka č. 20
Napätie mechanických zdrojov elektrickej energie je závislé od

a) konštrukcie, otáčok a zaťaženia

b) chladenia, umiestnenia na motore, rozvodu

c) počtu spotrebičov a ich spotrebe