Testy z letectva on-line

Komplexný test 121 - letecký test
(30 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Komplexný test 121. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Využitie pozemného rádiolokátoru slúži:

na navigáciu posádky počas letu.

na sledovanie polohy lietadla prevádzkovateľom.

na sledovanie polohy lietadla službou RLP.

Otázka č. 2
Anglický výraz inlet znamená v slovenčine:

bezdymová prevádzka

svetlica

sací otvor

Otázka č. 3
Kormidlá letúna sú najviac namáhané

tlakom

ohybom v normálnej rovine

krútením v priečnom reze

Otázka č. 4
Stredná aerodynamická tetiva krídla ľubovoľného pôdorysného tvaru odpovedá

hĺbke náhradného lichobežníkového krídla, ktoré má rovnakú plochu a rovnaké klopivé momenty ako dané krídlo

hĺbke náhradného obĺžnikového krídla, ktoré má rovnakú plochu a rovnaké klopivé momenty ako dané krídlo

hĺbke náhradného eliptického krídla, na ktoré pôsobia rovnaké výsledné sily a momenty pri všetkých uhloch nábehu ako skutočné krídlo

Otázka č. 5
Základnými fyzikálnymi jednotkami podľa SI sú

meter, kilogram, sekunda, kilopond, bar, kalória, gauss

meter, decimeter, hodina, joule, watt, volt, ohm

meter, kilogram, sekunda, ampér, kelvin, mol, kandela

Otázka č. 6
So zreteľom na MET informácie sa let IFR môže začať

len vtedy, ak sú predpovedané MET podmienky na cieľovom alebo náhradnom letisku aspoň na úrovni LPM

len vtedy, ak sú v čase prípravy na let MET podmienky aspoň na úrovni LPM

za akýchkoľvek podmienok, pretože o pristátí rozhoduje veliteľ lietadla

Otázka č. 7
Statická elektrina vzniká v dôsledku

letu v blízkosti búrkových mrakov

letu nad silnými priemyselnými zdrojmi elektromagnetického poľa

trenia povrchu lietadla o okolitý vzduch

Otázka č. 8
Informácie pre prílet na letisko (napr. na LZIB) - sú publikované v AIP-e, časť:

FAL

AGA

AD

Otázka č. 9
Dlhým vlnám prislúcha frekvencia a vlnová dĺžka

f: 30 - 300 kHz lambda: 10 - 1 km

f: 3 - 30 MHz lambda: 100 - 10 m

f: 3 - 30 kHz lambda: 100 - 10 km

Otázka č. 10
Na pozícii pre dohľadnosť (VIS) sa nachádza údaj 1800E. Jeho správna interpretácia je

dohľadnosť v smere na východ dosahuje 1800 m

minimálna dohľadnosť v smere na východ dosahuje 1800 m, pričom je v niektorom smere dohľadnosť aspoň 2700 m

dohľadnosť sa z hodnoty 1800 m zhoršuje smerom na východ

Otázka č. 11
Na meranie otáčok sa nepoužíva metóda

odstredivá

rádiotechnická

magnetická, magnetická s elektrickým prenosom

Otázka č. 12
Zbernice slúžia v elektrickej sieti lietadla na

spojenie viacerých elektrických vetví v hlavnom alebo skupinovom rozvádzači

zber informácií o stave elektrickej siete

spojenie elektrických sietí s rôznymi charakteristikami (napr. napätím)

Otázka č. 13
Jeden kt je: [prevod kt na km/h]

1,609 km/h

3,280 km/h

1,852 km/h

Otázka č. 14
PAN PAN je rádiotelefónny signál správy

tiesňovej

pilnostnej

správy o rádiovom zameraní

Otázka č. 15
Anglický výraz engine operating time znamená v slovenčine:

doba chodu motora

profil krídla

nechladená turbína

Otázka č. 16
Ktorá projekcia tvorí základ leteckej mapy sveta ICAO zhotovenej v merítku 1:1 000 000 ?

Merkátorova.

Gauss-Krugerova.

Konformná kúžeľová Lambertova projekcia.

Otázka č. 17
Vyberte správnu skratku pre Stúpajte do ... Stúpam do ...

AMS

BFR

ASC

Otázka č. 18
Jeden feet [stopa] je: [prevod ft na m]

30,48 cm

30,33 cm

30,30 cm

Otázka č. 19
Zosilnené rebro plní funkciu

ako rebro profilové a navyše prenáša miestne pôsobiace sústredené zaťaženie

pri prenose sústredených zaťažení

stabilizácie tvaru profilu a miestneho odvádzania plošných síl od pripevneného poťahu

Otázka č. 20
Výškové systémy lietadiel lietajúcich vo veľkých výškach zabezpečujú

požadovanú teplotu vzduchu v kabíne

požadovanú teplotu a vlhkosť vzduchu v kabíne

požadovaný tlak, teplotu a vlhkosť vzduchu v kabíne

Otázka č. 21
Rýchlosť zvuku sa s výškou

nemení

zmenšuje

vzrastá

Otázka č. 22
Na ovládanie vysokoúčinných kotúčových bŕzd sa spravidla používa

mechanický pákový prevod

hydraulický systém

pneumatický systém

Otázka č. 23
Anglický výraz smokeless operation znamená v slovenčine:

bezdymová prevádzka

prúdový pohon

protiopatrenia, obrana

Otázka č. 24
Aký význam má skratkové slovo (indikátor) NOSIG v pristávacej predpovedi?

žiadna významná zmena sa do času vydania najbližšej pravidelnej správy neočakáva

počas nasledujúcich dvoch hodín sa neočakávajú významnejšie zmeny poveternostných prvkov a javov

počas nasledujúcej hodiny sa počasie významnejšie nezmení

Otázka č. 25
Slovenský výraz uhol nábehu znamená v angličtine:

agility

angle of attack

wing

Otázka č. 26
Stratus - St je:

oddelené oblaky v tvare vlákien, pruhov a menších plôch. Majú vláknitú štruktúru a hodvábny lesk.

menšie či väčšie plochy bielej alebo sivej farby, ktoré sa skladajú z elementov tvaru valov - pásov, radov alebo jednotlivých oválnych elementov.

vrstva oblakov s nízkou jednoliatou sivou základňou. Zo stratusu môžu vypadávať zrážky - mrholenie.

Otázka č. 27
Vypočítajte západ slnka pre letisko nachádzajúce sa na 21o 45´E, keď podľa Tabuľky na 15o E slnko zapadá o 18 : 46 h.

18 : 19 h

18 : 20 h

19 : 11 h

Otázka č. 28
Skrátenú volaciu značku lietadla možno použiť

podľa vlastného uváženia

kedykoľvek

až po skrátení leteckou stanicou

Otázka č. 29
Jednotkou kapacity je

farad

tesla

henri

Otázka č. 30
Umelý horizont je letový prístroj určený na

sledovanie a meranie polohy lietadla v priestore

meranie veľkosti uhlových pohybov lietadla okolo zvislej osi

sledovanie a meranie časových zmien polohy lietadla vo vodorovnej rovine