Testy z letectva on-line

Komplexný test 16 - letecký test
(30 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Komplexný test 16. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Anglický výraz shut-down znamená v slovenčine:

brzdiaci padák

vynechávka / výpadok motora

ťah (motora)

Otázka č. 2
Obmedzenie rýchlosti pre vychýlenie klapiek je zapríčinené

možnosťou poškodenia ovládania klapky

nedostatočnou tuhosťou klapky a možnosťou zmeny profilu

nárastom plošných aerodynamických síl a možnosťou zbortenia klapky s rastúcou rýchlosťou letu

Otázka č. 3
Aký je UTC na zemepisnej dĺžke 76o 41´ W, ak je jeho LMT = 7 h 00 min ?

10 h 06 min 44 s

14 h 15 min 12 s

12 h 06 min 44 s keď: LMT - Local Mean Time, t.j. miestny stredný čas.

Otázka č. 4
Vysielač diaľkového kompasu sa umiestňuje

v klimatizovanej kabíne (najlepšie v kabíne posádky)

v ťažisku lietadla

v mieste minimálneho ovplyvnenia rušivými magnetickými poľami

Otázka č. 5
Z hľadiska princípu činnosti je variometer tlakomer

absolútny

meria len statický tlak

relatívny

Otázka č. 6
Geometrickým skrútením krídla rozumieme

postupnú zmenu hrúbky profilov od koreňa ku koncu krídla

ohnutie konca krídla smerom nahor

postupnú zmenu uhlu nastavenia profilu od koreňa ku koncu krídla

Otázka č. 7
Pri skúšobných vysielaniach slová Chvíľami nečitateľné označujú stupeň čitateľnosti

4

1

2

Otázka č. 8
Chybná informácia o premenlivom vetre je

00000mps

01006mps 320V060

VRB04mps

Otázka č. 9
Vybíjacie kefky sú na lietadle umiestnené

v strede čo najväčších rovných plôch

na ostrých koncoch

na zaoblených plochách

Otázka č. 10
Anglický výraz altimeter znamená v slovenčine:

vzletová hmotnosť

výškomer

skupina lietadiel

Otázka č. 11
Druhý pilot (Co-pilot) je

člen posádky s príslušným preukazom spôsobilosti, ktorý je počas času letovej služby poverený povinnosťami potrebnými na vykonanie letu

držiteľ preukazu spôsobilosti pilota, vykonávajúci na palube lietadla iné pilotné činnosti ako činnosti veliteľa lietadla s výnimkou pilota, ktorý je na palube lietadla iba vo funkcii žiaka alebo pilota vo výcviku

člen posádky s príslušným preukazom spôsobilosti, ktorý je počas času letovej služby poverený obsluhou členov kabíny

Otázka č. 12
Anglický výraz flare znamená v slovenčine:

voľnobežné otáčky

svetlica

protiopatrenia, obrana

Otázka č. 13
Lietadlo vykonáva okolo osi tieto obraty

klonenie okolo pozdĺžnej osi, zatáčanie okolo kolmej osi a klopenie okolo priečnej osi

klonenie okolo priečnej osi, zatáčanie okolo kolmej osi, klopenie okolo pozdĺžnej osi

klonenie okolo kolmej osi, zatáčanie okolo priečnej osi, klopenie okolo pozdĺžnej osi

Otázka č. 14
Pre približný prevod m/s na km/h možno pri výpočtoch spamäti použiť vzťah:

m/s x 4 - 10%

m/s : 4 - 10%

m/s x 4 +10%

Otázka č. 15
Akrobatické lietadlá (lietadlá akrobatickej triedy)

musia byť schopné a môžu vykonávať akékoľvek obraty, pri ktorých však nesmú byť prekročené obmedzenia vyplývajúce z obálky obratov, zaťažení ani iné predpísané obmedzenia

môžu vykonávať len pohyby a obraty potrebné na normálny let a akrobatické prvky nie sú povolené

môžu uskutočňovať okrem normálneho letu aj ďalšie obraty uvedené v letovej príručke

Otázka č. 16
PAN PAN je rádiotelefónny signál správy

tiesňovej

pilnostnej

správy o rádiovom zameraní

Otázka č. 17
Môže sa v každom oblaku vyskytnúť námraza?

nemôže, lebo tvorenie sa námrazy závisí od teploty, od vodného obsahu oblaku a veľkosti kvapiek

môže, lebo všetky oblaky sa skladajú z vodných kvapiek

môže, lebo každý oblak pretína hladinu s nulovou teplotou vzduchu

Otázka č. 18
Osvedčenie letovej spôsobilosti je

založené len v leteckom registri

založené len u výrobcu lietadla

základným technickým dokladom, ktorý musí byť na palube lietadla

Otázka č. 19
V predpovedi TAF informácia PROB40 TEMPO TS znamená, že sa očakáva

s pravdepodobnosťou 80% postupný výskyt búrky

s pravdepodobnosťou 40% občasný výskyt búrky

s najväčšou pravdepodobnosťou občas búrka s výškou základne kumulonimbov 1200 m

Otázka č. 20
Je zloženie tiesňovej správy správne? Tiesňový signál MAY DAY 3x, názov stanice, ktorej je správa adresovaná, označenie lietadla, povaha tiesňového stavu, úmysel veliteľa lietadla, poloha, hladina, kurz.

áno

nie

neviem

Otázka č. 21
Fráza Vysielam naslepo sa použije

pri neznalosti frekvencie volanej stanice

pri neúspešnom nadviazaní spojenia

pri poruche prijímača

Otázka č. 22
Klzák je

lietadlo ťažšie ako vzduch s pevnými nosnými plochami

lietadlo ťažšie ako vzduch, bezmotorové, s nosnými plochami nepohyblivými

lietadlo ťažšie ako vzduch, bezmotorové

Otázka č. 23
Teplotnou inverziou rozumieme

pokles teploty s výškou

teplota sa s narastajúcou výškou nemení

nárast teploty s výškou

Otázka č. 24
Anglický výraz thrust znamená v slovenčine:

voľnobežné otáčky

trup

ťah (motora)

Otázka č. 25
Medzi polohoznaky nepatrí

ukazovateľ uhlu nábehu a vybočenia

ukazovateľ podvozku, ukazovateľ klapiek

ukazovateľ polohy stabilizátora, vyváženia

Otázka č. 26
Tetiva profilu je spojnica

nábežnej a odtokovej hrany

stredov kružníc vpísaných do profilu

aerodynamického stredu profilu a odtokovej hrany

Otázka č. 27
Ktoré z čiar na referenčnej guli sú veľké kružnice?

všetky poludníky.

všetky rovnobežky a rovník.

všetky poludníky a rovník.

Otázka č. 28
Anglický výraz propulsion unit znamená v slovenčine:

pohonná jednotka

palivová nádrž, palivový článok

stupeň pripravenosti

Otázka č. 29
Číslo 18 900 sa slovami vysiela

jeden osem deväť nula nula

jeden osem tisíc deväť sto

osemnásť tisíc deväť sto

Otázka č. 30
Tiesňová a pilnostná prevádzka musia byť vedené na kmitočte

121,5 MHz

ktorý je v danej dobe používaný

na ktoromkoľvek inom