Testy z letectva on-line

Komplexný test 17 - letecký test
(30 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Komplexný test 17. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Základnou vlastnosťou točiaceho sa zotrvačníka s tromi stupňami voľnosti je

sledovať pohyby lietadla v priestore

schopnosť merať uhlové rýchlosti pootočenia lietadla okolo niektorej osi

udržiavať v stálej polohe svoju os rotácie

Otázka č. 2
Ako stanovíme priemernú výšku (pri stúpaní a klesaní) lietadla pre výpočet PVR, ak lietadlo stúpa od zeme?

priemerná výška je výška okruhu plus cestovná výška delená dvoma.

je to polovica cestovnej výšky.

je to polovica cestovnej výšky plus výška okruhu.

Otázka č. 3
Podľa definície je elektrický prúd

usporiadaný pohyb voľných elektrónov v trvalom elektrickom poli uzavretého obvodu

rozdiel potenciálov medzi kladným a záporným pólom elektrického zdroja

hodnota nameraná ampérmetrom v elektrickom obvode

Otázka č. 4
Kritické Reynoldsovo číslo určuje polohu

miesta vzniku rázovej vlny

aerodynamického stredu krídla

bodu prechodu laminárneho prúdenia na turbulentné

Otázka č. 5
Rozdiel zemepisných dĺžok medzi bodmi OBT 1: 04o14´ 28´´ E a OBT 2: 02o 30´ 30´´ E je:

1° 43' 58''

6° 44' 58''

2° 44' 58''

Otázka č. 6
Slovenský výraz kĺzanie po krídle / bočenie znamená v angličtine:

sideslip

fuel burn

air-to-fuel ratio

Otázka č. 7
Pristávacia predpoveď TEMPO FM1000 TL1045 TSGS sa interpretuje

medzi 10.00 a 10.45 hod. sa pre dané letisko predpovedá búrka s krúpami

postupne medzi 10.00 a 10.45 hod. bude intenzita búrkového javu zosilňovať

časom medzi 10.00 a 10.45 hod. sa očakáva hrmenie

Otázka č. 8
Medzi metódy merania námrazy nepatrí

magnetická metóda

rádioaktívna metóda

pneumatická metóda

Otázka č. 9
Frekvencia ATIS-u (napr. ATIS Bratislava), je publikovaná v AIP-e, časť:

COM

MET

AD

Otázka č. 10
Pilnostná správa má prednosti

pred všetkými ostatnými druhmi spojenia

pred všetkými ostatnými druhmi spojenia, vynímajúc tiesňovú prevádzku

podľa potreby

Otázka č. 11
Konformné projekcie sú také, u ktorých sa neskresľujú:

dĺžky.

plochy.

uhly.

Otázka č. 12
Každý umelý horizont musí byť vybavený

osvetlením a signalizáciou správnej činnosti

kompenzačnou tabuľkou pozdĺžnych a priečnych náklonov

ovládacím prvkom na nastavenie tlakovej stupnice

Otázka č. 13
Vypočítajte potrebné množstvo LPH, vrátane navigačnej zásoby (45´), pre trať Prešov- Lučenec, ak je dané: Vp = 180 km/h, S = 140 km. Uvažujte so spotrebou 40 l/h, a s letom po okruhu v trvaní 2 x 5´.

40 l

68 l

33 l

Otázka č. 14
Atmosférický aerosól zložený z veľmi malých vodných kvapiek alebo ľadových kryštálikov, rozptýlených vo vzduchu je:

para

dusno

hmla

Otázka č. 15
Medzi vonkajšie osvetlenie lietadla nepatrí táto kategória

navigačné svetlá a majáky

núdzové a výstražné osvetlenie

štartovacie a pristávacie svetlá

Otázka č. 16
Úlohou signalizátorov námrazy je

merať teplotu okolitého vzduchu a upozorňovať na nulovú izotermu

regulovať vykurovanie kabíny (pokiaľ je použité)

reagovať na vznik námrazy, resp. informovať o jej intenzite

Otázka č. 17
Magnetická indukcia je jav súvisiaci s

všeobecným magnetickým poľom (napr. cievky)

magnetickým poľom Zeme

len magnetickým poľom permanentného tyčového magnetu

Otázka č. 18
Slovenský výraz palivové čerpadlo znamená v angličtine:

fuel pump

flame detector sensor

guidance

Otázka č. 19
Vo volacej značke leteckej stanice riadenia na odbavovacej ploche je názov

APRON

GROUND

APPROACH

Otázka č. 20
Zemský magnetizmus je

prejav pôsobenia Zeme na okolie, daný magnetickým poľom, meniacim sa v každom mieste zemského povrchu

prejav povrchu Zeme spôsobený predovšetkým magneticky aktívnymi materiálmi v jeho kôre

časovo sa meniace elektromagnetické žiarenie, vychádzajúce zo zemských pólov

Otázka č. 21
Potvrdenie svetelných signálov lietadlom na zemi za denného svetla vykoná pilot:

kývaním lietadla z krídla na krídlo. (Takéto potvrdenie sa neočakáva od lietadla pred poslednou zatáčkou a na konečnom priblížení.)

dvojnásobným rozsvietením a zhasnutím pristávacích svetiel alebo ak nimi nie je lietadlo vybavené, dvojnásobným zhasnutím a rozsvietením polohových svetiel.

pohybovaním krídelkami alebo smerovým kormidlom.

Otázka č. 22
Tlaková níže (cyklóny) je oblasťou

so znižujúcou sa hodnotou tlaku smerom od stredu

nízkého tlaku s najnižšou hodnotou vo svojom strede

nízkeho tlaku s najnižšou hodnotou po okrajoch oblasti

Otázka č. 23
Nesprávnym rozložením osôb a nákladu

sa nič nestane

možno prekročiť povolenú hmotnosť

možno prekročiť povolené hodnoty centráže a tak výrazne zhoršiť letové vlastnosti

Otázka č. 24
Velitelia civilných lietadiel, okrem samostatných letov žiaka - pilota vo výcviku, môžu byť len výkonní letci s kvalifikáciou

pilota

kapitána lietadla

inštruktora

Otázka č. 25
Súčtom odporov jednotlivých častí lietadla obdržíme väčší odpor ako odpor kompletného lietadla. Je to spôsobené

interferenciou medzi jednotlivými časťami lietadla

zanedbaním odporu trenia

zanedbaním indukovaného odporu

Otázka č. 26
Povolenie k technického preletu

vydáva prevádzkovateľ na vykonanie záletu

vydáva výrobca pre letové skúšky prototypov

vydáva Štátna letecká inšpekcia na prelet poškodeného lietadla

Otázka č. 27
Vyberte správnu skratku pre Vzdialenosť

DEG

DIST

DEST

Otázka č. 28
Ľadovka (druh námrazy) má najväčší výskyt

v bezoblačnom priestore

v hmle

v oblakoch s veľkými výstupnými pohybmi vzduchu

Otázka č. 29
Dosah priestorovej vlny sa s rastúcou výškou odrazovej vrstvy

zvyšuje

nemení

znižuje

Otázka č. 30
Polára profilu je závislosť

cy na cx

cx na cy a uhlu nastavenia profilu

cy na cx a uhlu nábehu