Testy z letectva on-line

Komplexný test 48 - letecký test
(30 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Komplexný test 48. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Silový účinok pneumatickej sústavy sa prejavuje

plynulým prietokom vzduchu pracovným valcom

tlakom vzduchu v pracovnom valci

privádzaním vzduchu z okolitej atmosféry do sústavy

Otázka č. 2
Stredná aerodynamická tetiva krídla ľubovoľného pôdorysného tvaru odpovedá

hĺbke náhradného lichobežníkového krídla, ktoré má rovnakú plochu a rovnaké klopivé momenty ako dané krídlo

hĺbke náhradného obĺžnikového krídla, ktoré má rovnakú plochu a rovnaké klopivé momenty ako dané krídlo

hĺbke náhradného eliptického krídla, na ktoré pôsobia rovnaké výsledné sily a momenty pri všetkých uhloch nábehu ako skutočné krídlo

Otázka č. 3
Krídlo letúna plní hlavnú funkciu pri

vytváraní potrebné vztlaku a umiestnení palivových nádrží

vytváraní potrebného vztlaku a stabilizácii tvaru profilu

vytváraní potrebného vztlaku a zabezpečení požadovaných letových vlastností

Otázka č. 4
Slovo povolené znamená

povolenie na požadovaný úkon je schválené

môžete vysielať

oprávnený pokračovať za určitých podmienok

Otázka č. 5
Maximálna vzletová hmotnosť lietadla

je hmotnosť lietadla pri vzlete

je najvyššia prípustná hmotnosť lietadla pri vzlete

je menšia ako maximálna pristávacia hmotnosť

Otázka č. 6
V motorovej knihe

sú vedené denné záznamy o prevádzke motora zabudovaného do lietadla

nájdeme technický popis motora

nachádzame postupy na obsluhu motora

Otázka č. 7
Mechanické spôsoby odmrazovania za letu sú založené na princípe

zmeny tlaku v pružnom elemente nábežnej hrany plochy s následnou zmenou objemu

vibračného zariadenia

gumenných stieračov

Otázka č. 8
Ohnutie konca krídla smerom nahor nazývame

winglet

koncový oblúk

slot

Otázka č. 9
Stratus - St je:

oddelené oblaky v tvare vlákien, pruhov a menších plôch. Majú vláknitú štruktúru a hodvábny lesk.

menšie či väčšie plochy bielej alebo sivej farby, ktoré sa skladajú z elementov tvaru valov - pásov, radov alebo jednotlivých oválnych elementov.

vrstva oblakov s nízkou jednoliatou sivou základňou. Zo stratusu môžu vypadávať zrážky - mrholenie.

Otázka č. 10
Signály v letiskovej prevádzke - Pozemné vizuálne návesti
Dvojitý biely kríž umiestnený horizontálne na návestnej ploche znamená, že

na letisku je prevádzka helikoptér

na letisku je prevádzka vzdušných balónov

na letisku je prevádzka vetroňov

Otázka č. 11
Praktický dostup lietadla sa určuje ako výška, v ktorej je lietadlo schopné dosiahnuť rýchlosti stúpania Vy max

0,2 ms-1

0,5 ms-1

0,7 ms-1

Otázka č. 12
Z hľadiska stranovej stability rozoznávame 3 druhy pohybov, podľa ktorých posudzujeme stabilitu lietadla

tlmivo-klonivý pohyb, špirálový pohyb, stranové kmity lietadla

tlmivo-klonivý pohyb, špirálový pohyb, pozdĺžne kmity lietadla

klonivý pohyb, špirálový pohyb, stranové kmity lietadla

Otázka č. 13
Starostlivosť o rozvoj slovenského civilného letectva prináleží

Slovenskej správe letísk

Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácii

Štátnej leteckej inšpekcii

Otázka č. 14
S poludníkmi zviera rovnaký zemepisný smerník:

ortodroma.

krivka rovnakých smerníkov.

loxodroma.

Otázka č. 15
Slovenský výraz vysoká odolnosť voči poškodeniu letúna v boji znamená v angličtine:

endurability after extensive in-flight damage

payload

flame detector sensor

Otázka č. 16
Režimy práce vrtule sú

vrtulový, režim nulového ťahu, brzdenia (reverzie), nulového výkonu

vrtulový, vrtuľníkový, režim nulového ťahu, brzdenia, autorotácie, mlynkový režim

vrtulový, autorotácie, režim nulového ťahu

Otázka č. 17
Pre sklzovú zákrutu platí

dostredivá sila je menšia než odstredivá sila

dostredivá sila sa rovná odstredivej sile

dostredivá sila je väčšia než odstredivá sila

Otázka č. 18
Vyberte správnu skratku pre Kmitočet

EMERG

FG

FREQ

Otázka č. 19
Anglický výraz air force base znamená v slovenčine:

výstuhy trupu

pilot - inštruktor

vojenská letecká základňa

Otázka č. 20
Letecký obežník (AIC) - je vydávaný v:

dvoch sériách A a C

piatich sériách A, C, D, E a S

troch sériách A, C a S

Otázka č. 21
Za čas letu sa u vrtuľníkov (Helicopters) sa považuje:

celkový čas od okamihu, keď sa vrtuľník prestane dotýkať zeme až do doby, keď sa znovu dotkne zeme

celkový čas od okamihu, keď sa uvedú do pohybu listy rotora vrtuľníka až do úplného zastavenia vrtuľníka a listov rotora po skončení letu

celkový čas od okamihu, keď sa uvedú do pohybu listy rotora vrtuľníka až do doby, keď sa vrtuľník znovu dotkne zeme

Otázka č. 22
Anglický výraz practice bomb znamená v slovenčine:

vojenská letecká základňa

generálna oprava

cvičná letecká puma

Otázka č. 23
Slovenský výraz beh bez prídavného spaľovania znamená v angličtine:

afterburner

non-afterburning

flight manual

Otázka č. 24
Slovenský výraz záložný kyslíkový systém znamená v angličtine:

beam radar

fin unit

emergency oxygen system

Otázka č. 25
Právo uložiť ticho má stanica

iba stanica riadiaca

ktorákoľvek iná stanica

stanica v tiesni a stanica riadiaca

Otázka č. 26
Znosové čiary sú:

čiary, na ktorých sa lietadlo ocitne pri bočnom vetre v dôsledku vektorového súčtu.

vopred zakreslené pomocné čiary do mapy (spravidla 10°-čiary), pomocou ktorých pilot má možnosť kontrolovať správnosť dodržiavania plánovanej trate.

čiary, pomocou ktorých vylučujeme znos lietadla na plánovanej trati.

Otázka č. 27
Pitot-statická trubica je snímač

statického a dynamického tlaku

dynamického a celkového tlaku

statického a celkového tlaku

Otázka č. 28
Môže skúšobné vysielanie obsahovať frázu Skúška vysielania?

áno

podľa potreby

nie

Otázka č. 29
Čo sa rozumie pod označením TAF?

pristávacia predpoveď

aktuálne počasie na letisku

letisková predpoveď

Otázka č. 30
Prijímač komunikačnej rádiostanice prijíma prostredníctvom antény

modulovanú nosnú vlnu

modulačný signál

demodulovanú nosnú vlnu