Testy z letectva on-line

Komplexný test 54 - letecký test
(30 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Komplexný test 54. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Pitotova statická snímacia trubica sníma

podtlak a statický tlak

celkový a statický tlak

dynamický tlak a podtlak

Otázka č. 2
Torzná skriňa krídla prenáša

ohybové momenty

posúvajúce sily

krútiace momenty a posúvajúce sily

Otázka č. 3
Na meranie otáčok sa nepoužíva metóda

odstredivá

rádiotechnická

magnetická, magnetická s elektrickým prenosom

Otázka č. 4
Hybnosť hmotného bodu je definovaná

m . a (m.kg.s-2)

m . v (m.kg.s-1)

m . t (kg.s)

Otázka č. 5
Členovia leteckého personálu musia byť na výkon svojej činnosti

odborne spôsobilí

zdravotne a odborne spôsobilí

zdravotne spôsobilí s požadovaným vzdelaním

Otázka č. 6
Lietadlá všeobecného letectva používajú akumulátor v prevažnej miere

olovený

niklokadmiový

striebrozinkový

Otázka č. 7
Vyberte správny kód pre Tlak, indikujúci výšku nad úrovňou letiska

QNH

QFF

QFE

Otázka č. 8
Mechanické brzdy podvozkových kolies menia kinetickú energiu pohybujúceho sa letúna na

mechanickú energiu pretáčania kolesa okolo osi

teplo čiastočne odvádzané do okolitej atmosféry

reakciu odvádzanú do podvozkovej nohy

Otázka č. 9
Rozdiel zemepisných šírok medzi bodmi OBT 1: 21o 32´ 17´´ N a OBT 2: 16o 27´45´´ N je:

4° 05'28''

5° 04'32''

5° 04'32''

Otázka č. 10
Regulácia napätia leteckého dynama sa vykonáva pomocou

pokiaľ možno stálych otáčok motora

vyrovnávaním kolísania z batérie

reguláciou budiaceho prúdu dynama

Otázka č. 11
Zaistenie poškodeného lietadla alebo trosiek a nákladu musí zabezpečovať ochranu proti

ďalšiemu poškodeniu alebo zhoršeniu stavu, proti prístupu nepovolaných osôb a proti krádežiam

znemožneniu objektívneho vyšetrovania

znehodnoteniu stôp

Otázka č. 12
Rádiové spojenie môže byť ukončené

na pokyn leteckej stanice

podľa uváženia lietadlovej stanice

podľa potreby

Otázka č. 13
Plnenie nádrží ľahkých cvičných lietadiel je

tlakové, zo spodnej strany

spádové, plnením cez hrdlo umiestnené na hornej strane nádrže

tlakové, z bočnej strany

Otázka č. 14
Najväčším stupňom turbulencie sa vyznačujú

oblaky vertikálneho vývoja

vrstevnaté oblaky

oblaky druhu nimbostratus

Otázka č. 15
Pri zväčšení uhla nábehu sa indukovaný odpor

nezmení

zmenší

zväčší

Otázka č. 16
Atmosféra alebo vzdušný obal zeme sa delí na štyri vrstvy. Najnižšia z nich - troposféra dosahuje do výšky asi

8 km

11,5 km

13 km

Otázka č. 17
Tiaž (sila tiaže) je definovaná

G = m.g (N)

G = m.v (m.kg.s-1)

G = m. (kg.m)

Otázka č. 18
Elektrickou sieťou lietadla rozumieme

rozvod, spínače, rozvádzače, poistky, meracie prístroje siete a pomocné systémy

komplex vodičov slúžiacich na rozvod elektrickej energie od zdrojov k spínačom

komplex všetkých vodičov v lietadle

Otázka č. 19
Letecké rádiostanice pracujú v pásme VKV

108 - 112 MHz

118 - 136,975 MHz

112 - 118 MHz

Otázka č. 20
Veľmi krátke vlny sa šíria ako

povrchové

priestorové

priame

Otázka č. 21
Vietor je

horizontálne prúdenie (premiestňovanie) vzduchu

premiešavanie vzduchových častíc

vertikálny pohyb vzduchu

Otázka č. 22
Anglický výraz cycle znamená v slovenčine:

špeciálne nástroje

cyklus

sací otvor

Otázka č. 23
Veľmi dlhým vlnám prislúcha frekvencia a vlnová dĺžka

f: 300 - 3 000 kHz lambda: 1 000 - 100 m

f: 3 - 30 kHz lambda: 100 - 10 km

f: 300 - 3 000 MHz lambda: 1 - 0,1 m

Otázka č. 24
Prevod rýchlosti vetra z uzlov na ms-1 vyjadruje vzťah

1 kt = 0,75 ms-1

1 kt = 0,5 ms-1

1 kt = 2 ms-1

Otázka č. 25
Nimbostratus - Ns je:

sivá tmavá vrstva, vplyvom vypadávajúcich zrážok má neostré obrysy.

oddelené oblaky v tvare vlákien, pruhov a menších plôch. Majú vláknitú štruktúru a hodvábny lesk.

priehľadný belavý závoj s vláknitou štruktúrou alebo bez zjavnej štruktúry. Na Cs vznikajú halové javy.

Otázka č. 26
Vo volacej značke leteckej stanice letiskového stanoviska je názov

CONTROL

RADIO

VEŽA

Otázka č. 27
Slovenský výraz prietok paliva znamená v angličtine:

fuel flow

endurability after extensive in-flight damage

fuel pump

Otázka č. 28
Veľmi krátke vlny sa od ionosféry

odrážajú

neodrážajú sa nikdy

odrážajú sa v mimoriadnych prípadoch, v období veľkej slnečnej činnosti

Otázka č. 29
Pri obtekaní symetrického profilu pri uhlae alfa rovná sa nula bude vztlak

väčší ako nula

menší ako nula

rovný nule

Otázka č. 30
Noc (Night) je:

časový úsek medzi začiatkom občianskeho súmraku a koncom občianskeho svitania alebo iný časový úsek medzi západom a východom slnka, ako to stanoví splnomocnený orgán.

časový úsek medzi koncom občianskeho súmraku a začiatkom občianskeho svitania alebo iný časový úsek medzi západom a východom slnka, ako to stanoví splnomocnený orgán.

časový úsek medzi večerou a raňajkami, ak sa aspoň jedno z týchto jedál uskutočnilo v čase všeobecne predpokladanom