Testy z letectva on-line

Komplexný test 75 - letecký test
(30 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Komplexný test 75. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Ukazovateľ gyroskopického prístroja na meranie kurzu lietadla sa nastavuje

nenastavuje sa

automaticky bez potreby nastavenia

tak, aby indikátor ukazoval kurz súhlasný s magnetickým kompasom

Otázka č. 2
Signály v letiskovej prevádzke - Pozemné vizuálne návesti
Ak je na návestnej ploche alebo na konci vzletovej a pristávacej dráhy alebo na vzletovom a pristávacom páse v používaní, horizontálne umiestnený doprava lomený šíp nápadnej farby, znamená to, že

s ohľadom na zlý stav prevádzkovej plochy alebo z akékoľvek inej príčiny, sa musí priblíženie a pristátie vykonávať osobitne opatrne

pristátie na dotyčnom letisku je zakázané a zákaz sa pravdepodobne predĺži.

zatáčky pred pristátím alebo po vzlete sa musia vykonávať doprava

Otázka č. 3
Môstikové zapojenie je typické a výhodné na spojovanie

snímačov a meracích systémov, napr. v skupine motorových prístrojov

zdrojov

spotrebičov

Otázka č. 4
Polára lietadla predstavuje závislosť

súčiniteľov cX a cY od uhla kĺzania

súčiniteľov cX a cY od uhla nábehu

súčiniteľov cm a cX od uhla nábehu

Otázka č. 5
Preukazy spôsobilosti leteckého personálu vydáva

Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác

každý prevádzkovateľ

Štátna letecká inšpekcia

Otázka č. 6
Za čas letu sa u letúnov (Aeroplanes) považuje

celkový čas od okamihu, keď sa letún začal pohybovať za účelom vzletu, do okamihu, keď vysunul podvozok a chystá sa na pristátie

celkový čas od okamihu, keď letún zasunul podvozok a letí, do okamihu, keď vysunul podvozok a chystá sa na pristátie

celkový čas od okamihu, keď sa letún začal pohybovať za účelom vzletu, do okamihu, keď sa úplne zastaví po skončení letu

Otázka č. 7
Volaciu značku lietadla možno tvoriť: - volacou značkou, zodpovedajúcou poznávacej značke lietadla, - rádiotelefónnym označením prevádzkovateľa lietadla, za ktorým nasledujú posledné štyri znaky poznávacej značky lietadla, - rádiotelefónnym označením prevádzkovateľa lietadla, za ktorým nasleduje označenie letu.

neviem

áno

nie

Otázka č. 8
Letecký zákon je základným normatívnym aktom štátu upravujúcim otázky

civilného letectva SR

letovej prevádzky nad územím SR

leteckej prevádzky v SR

Otázka č. 9
Pri vzniku rázovej vlny na krídle sa odpor lietadla

nemení

vzrastá

klesá

Otázka č. 10
Merítkom pozdĺžnej obratnosti je tzv. sila na násobok. Pri jej vyvodení sa násobok

zväčší o jedna

zväčší o dve

zmenší o jedna

Otázka č. 11
Zemský magnetizmus je

prejav pôsobenia Zeme na okolie, daný magnetickým poľom, meniacim sa v každom mieste zemského povrchu

prejav povrchu Zeme spôsobený predovšetkým magneticky aktívnymi materiálmi v jeho kôre

časovo sa meniace elektromagnetické žiarenie, vychádzajúce zo zemských pólov

Otázka č. 12
Centrážou lietadla rozumieme polohu

neutrálneho bodu lietadla vyjadrenú v % strednej aerodynamickej tetivy

pôsobiska vztlaku, vyjadrenú v % strednej aerodynamickej tetivy

ťažiska lietadla, vyjadrenú v % strednej aerodynamickej tetivy

Otázka č. 13
Opravená vzdušná rýchlosť je:

indikovaná vzdušná rýchlosť, opravená o chybu mechanizmu prístroja a chyby polohové.

indikovaná vzdušná rýchlosť, opravená o teplotu a výšku.

indikovaná vzdušná rýchlosť, opravená o tlak a stlačiteľnosť vzduchu.

Otázka č. 14
Hustota elektrónov v jednotlivých vrstvách ionosféry je

závislá - maximum dosahuje v noci

závislá - maximum dosahuje cez deň

nezávislá od denného chodu

Otázka č. 15
Je 13 h SEČ, koľko je UTC ?

13 h UTC

12 h UTC

14 h UTC

Otázka č. 16
Podmienkou zaraďovania informácie o RVR do správy METAR je

pokles dráhovej dohľadnosti pod 2000 m a dohľadnosti pod 5 km

pokles RVR pod letiskové prevádzkové minimá

pokles RVR pod 1500 m, alebo pokles VIS pod 1500 m, alebo pokles RVR i VIS pod 1500 m

Otázka č. 17
Medzi aké druhy máp patria mapy v mierkach: od 1:500 do 1:10 000 ?

topografické.

technicko-hospodárske.

zemepisné.

Otázka č. 18
Snímačom odporového teplomeru je

teplomerná odporová sonda drôtová

termoelektrický snímač

vhodne zvolený a tvarovaný bimetal

Otázka č. 19
Pre stabilne zvrstvenú vzduchovú hmotu sú typické javy

hmly, mrholenie a nízka oblačnosť druhu St

búrky, prehánky a nárazy vetra

hmly, búrky a premenlivé počasie

Otázka č. 20
Základnou leteckou meteorologickou správou je

METAR

VOLMET

TAF

Otázka č. 21
Odpor častí lietadla, ktoré sa nepodieľajú na vzniku vztlaku nazývame

trecím

škodlivým

interferenčným

Otázka č. 22
Použitím sieťových filtrov na palube lietadla odstránime rušenie, ktoré je spôsobené

atmosférickými poruchami

agregátmi a prístrojmi na palube

priemyselnými zdrojmi rušenia

Otázka č. 23
Na diaľkový prenos je u otáčkomerov použitý prevažne

mechanický prenos s odstredivým systémom

hydraulický prenos s kvapalinovo-frikčným členom

elektrický prenos s magnetickým systémom

Otázka č. 24
Slovenský výraz jadro motora znamená v angličtine:

engine core

foreign object damage

air refueling capability

Otázka č. 25
Transformátory bez ďalšieho zariadenia sú použiteľné len v sieti

striedavej

jednosmernej

záložnej (akumulátorovej)

Otázka č. 26
Žiaci-piloti

nepatria medzi členov leteckého personálu

patria medzi členov leteckého personálu

patria medzi členov leteckého personálu v prípade, že majú viac ako 21 rokov

Otázka č. 27
Skupina času sa skladá

z dvoch číslic

zo štyroch číslic

zo šiestich číslic

Otázka č. 28
Značka ZT znamená, že čas je udaný v:

UTC

SEČ

SEČ L

Otázka č. 29
Anglický výraz complementary attack systems znamená v slovenčine:

vysoký počet použiteľných letúnov

prídavné útočné systémy

klapka

Otázka č. 30
Anglický výraz in-flight damage znamená v slovenčine:

viacúčelový letún

hriadeľ

poškodenie počas letu