Testy z letectva on-line

Komplexný test 76 - letecký test
(30 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Komplexný test 76. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Vyberte správnu skratku pre Automatická informačná služba koncovej riadenej oblasti

ATIS

ATTN

DRSN

Otázka č. 2
Slovenský výraz viacúčelový radar znamená v angličtine:

thrust levels

killer scout

multimode radar

Otázka č. 3
Východ alebo západ slnka nastáva v okamihu, keď stred slnka je na morskom horizonte:

12°

Otázka č. 4
Pri navigačných výpočtoch počítame:

s pravou vzdušnou rýchlosťou.

s indikovanou vzdušnou rýchlosťou.

s opravenou vzdušnou rýchlosťou.

Otázka č. 5
Vyberte správnu skratku pre Služba je k dispozícii podľa potrieb prevádzky

HOL

HR

HO

Otázka č. 6
Meniče slúžia v lietadlovej elektrickej sieti na

zmenu napätia základnej elektrickej siete lietadla na inú, potrebnú na činnosť niektorých zariadení

zmenu (automatickú alebo ručnú) režimu činnosti pohonných jednotiek

zmenu mechanickej energie na energiu inú, napr. hydraulickú alebo pneumatickú

Otázka č. 7
Magnet ako taký je charakteristický

pólmi a magnetickým poľom

dĺžkou, prierezom a farbou

orientáciou voči zemepisným svetovým stranám

Otázka č. 8
Plán je:

kolmý priemet zemského obrazu do horizontálnej roviny.

zobrazenie veľkej časti povrchu zeme.

základný mapový dokument pilota.

Otázka č. 9
Ak je uvedené, že striedavý systém má napätie 220 V, ide o

okamžitú hodnotu striedavého prúdu

efektívnu hodnotu napätia U

amplitúdu (maximálnu hodnotu) U

Otázka č. 10
Úlohy požadované na zabezpečenie zachovania letovej spôsobilosti lietadla, ktoré zahŕňajú generálnu opravu, opravu, prehliadku, výmenu, modifikáciu, odstránenie defektov alebo ich vzájomných kombinácií sa nazýva údržba, anglicky je to

Endurance

Maintenance

Technical inspection

Otázka č. 11
Pre približný prevod metrov na stopy (feet), možno pri výpočtoch spamäti použiť vzťah:

m x 0,3

m : 10 x 3

m x 3 + 10%

Otázka č. 12
Anglický výraz single-flow engine znamená v slovenčine:

zameranie

jednoprúdový motor

horúce časti motora

Otázka č. 13
Volacia značka leteckej stanice je tvorená

iba zemepisným názvom

službou, ktorá je k dispozícii

zemepisným názvom jej polohy a službou (stanoviskom), ktorá je k dispozícii

Otázka č. 14
Najmenší potrebný ťah lietadla dostaneme pre taký súčiniteľ vztlaku, pri ktorom je aerodynamická jemnosť

rovná sa 1

najväčšia

najmenšia

Otázka č. 15
Slnko zapadá podľa Tabuľky pre 15o E v čase 20:12 SEČ L. Letíte do bodu KBT (22o 00´ E) kurzom 090o z VBT do KBT, ktorý sa nachádza vo vzdialenosti S=270 km, traťovou rýchlosťou W=180 km/h. Kedy najneskôr musíte vzlietnuť, aby ste pristáli najneskôr do západu slnka? Doba letu po okruhu je 2 x 5 min.

18 : 04 SEČ L

19 : 34 SEČ L

17 : 04 UTC

Otázka č. 16
Z hľadiska stranovej stability rozoznávame 3 druhy pohybov, podľa ktorých posudzujeme stabilitu lietadla

tlmivo-klonivý pohyb, špirálový pohyb, stranové kmity lietadla

tlmivo-klonivý pohyb, špirálový pohyb, pozdĺžne kmity lietadla

klonivý pohyb, špirálový pohyb, stranové kmity lietadla

Otázka č. 17
Telekomunikačné záznamy sa musia uchovávať po dobu najmenej

30 dní

20 dní

60 dní

Otázka č. 18
Chybná informácia o premenlivom vetre je

00000mps

01006mps 320V060

VRB04mps

Otázka č. 19
Šírenie krátkych vĺn je

nezávislé na prekážkach, šíria sa odrazom od ionosféry

závislé, vytvárajú sa tiene za prekážkami veľkých rozmerov

závislé od pozemných prekážok - ohýbajú sa

Otázka č. 20
Rad červených zábleskov, zameraných na dotyčné lietadlo za letu znamená:

Bez ohľadu na predchádzajúce pokyny zatiaľ nepristávajte

Letisko nie je bezpečné, nepristávajte

Vráťte sa na pristátie (povolenie na pristátie bude potom dané stálym zeleným svetlom)

Otázka č. 21
Súčasťou statického signalizátora námrazy nie je

systém merania hrúbky a intenzity nárastu námrazy

osvetlenie na vizuálnu kontrolu

systém vyhrievania signalizátora

Otázka č. 22
Pre ktoré vlny sa stávajú prekážkou javy, ako sú hmla, dážď, sneh?

VKV

SV

UKV

Otázka č. 23
Elektrické motory, používané na lietadlách, sú v porovnaní s pozemnými

principiálne zhodné, ale konštrukčne rozdielne (s ohľadom na podmienky činnosti)

principiálne a konštrukčne rozdielne

principiálne naprosto rozdielne

Otázka č. 24
GMT je svetový čas získaný:

geometricky.

geodeticky.

astronomicky.

Otázka č. 25
Termoelektrické teplomery nie sú vhodné na meranie

teploty plynov v prúdovom motore

meranie teplôt hláv valcov

meranie teploty mazacích olejov

Otázka č. 26
Znečistenie hydraulickej kvapaliny

nevedie k zmenám vlastností hydraulickej sústavy

vedie k zmenám vlastností hydraulickej kvapaliny, avšak funkcia sústavy sa nezhoršuje

vedie k zmenám vlastností hydraulickej kvapaliny, zhoršuje sa funkcia sústavy

Otázka č. 27
Anglický výraz readiness rate znamená v slovenčine:

stupeň pripravenosti

letún s nastaviteľným uhlom krídla

servo ovládače

Otázka č. 28
Moment sily je definovaný

moment M = F.l (N.m)

moment M = m.l (kg.m)

moment M = G.l (N.m)

Otázka č. 29
V Leteckých obežníkoch - (AIC), sa uverejňujú informácie:

ktorých znalosť je všeobecne prospešná a užitočná ako pre lietajúcich, tak aj pre pozemných zamestnancov a ostatných pracovníkov civilného letectva.

ktorých znalosť je všeobecne užitočná a prospešná pre riadiacich letovej prevádzky.

ktorých znalosť je všeobecne užitočná a prospečná pre pilotov.

Otázka č. 30
Na diaľkový prenos je u otáčkomerov použitý prevažne

mechanický prenos s odstredivým systémom

hydraulický prenos s kvapalinovo-frikčným členom

elektrický prenos s magnetickým systémom