Testy z letectva on-line

Komplexný test 88 - letecký test
(30 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Komplexný test 88. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Slovenský výraz protivzdušná obrana (PVO) znamená v angličtine:

propulsion

air defense

multimode radar

Otázka č. 2
Tiesňová a pilnostná prevádzka musia byť vedené na kmitočte

121,5 MHz

ktorý je v danej dobe používaný

na ktoromkoľvek inom

Otázka č. 3
Pre plné pochopenie stability popisujeme ju s riadením

pevným - ako statickú stabilitu

pevným a voľným

voľným - ako dynamickú stabilitu

Otázka č. 4
GMT je svetový čas získaný:

geometricky.

geodeticky.

astronomicky.

Otázka č. 5
Gyromagnetické a gyroindukčné kompasy sú používané, pretože sa

touto kombináciou zlepšujú vlastnosti magnetického alebo indukčného kompasu

týmto spojením zlepšujú vlastnosti navigačných gyroskopov

takto dosiahlo zlepšenie čitateľnosti spoločného ukazovateľa oboch zariadení

Otázka č. 6
METAR je

správa, obsahujúca meteorologické údaje získané pozorovaním a meraním pozemnej stanice, určená letectvu

predpoveď poveternostných javov významných pre letectvo s platnosťou 9 hodín

letová predpoveď spojená s TREND

Otázka č. 7
Malé podchladené kvapôčky, tvoriace oblak, sa usadzujú na nábežných hranách krídla uzatvárajúc pri tom medzi sebou vzduch. O aký druh námrazy ide?

vytvára sa zrnitá námraza

ide o ľadovku

na lietadle sa usadzuje inovatka

Otázka č. 8
Inovať, ktorá sa počas pokojnej noci vytvorila na parkujúcom lietadle, je dôsledkom

prúdenia studeného a dostatočne vlhkého vzduchu

rýchleho ochladenia vzduchu s vysokým obsahom vodnej pary

ochladenia vzduchu na teplotu rosného bodu, ktorého hodnota leží pod bodom mrazu

Otázka č. 9
Letecká telekomunikačná služba sa rozdeľuje na: - leteckú pevnú službu, - leteckú pohyblivú službu, - leteckú rádionavigačnú službu, - leteckú rozhlasovú službu

áno

nie

neviem

Otázka č. 10
Geometrické skrútenie krídla je dané

uhlom medzi smerom nulového vztlaku v strede a na konci krídla

uhlom medzi tetivami v strede a na konci krídla

uhlom medzi danou rovinou a aerodynamickou osou krídla

Otázka č. 11
Kontrolou umiestnenia osôb a nákladu pred letom

zisťujeme skutočnú letovú hmotnosť lietadla

zisťujeme centráž lietadla

zisťujeme, či sú zabezpečené proti posunutiu

Otázka č. 12
Anglický výraz orders for maintaining znamená v slovenčine:

sací otvor

pokyny na údržbu

hlavné telo

Otázka č. 13
Vo volacej značke leteckej stanice letovej informačnej služby je názov

CONTROL

APRON

INFORMÁCIE

Otázka č. 14
Vodorovná chvostová plocha letúna zabezpečuje

vhodnú polohu ťažiska letúna, centráž

pozdĺžnu stabilitu a riaditeľnosť letúna

stranovú stabilitu a riaditeľnosť letúna

Otázka č. 15
Nosníkové krídlo je do trupu uchytené pomocou

závesov v koreňovej časti krídla

skrutkového spojenia

príruby

Otázka č. 16
Vplyv blízkosti zeme na poláru lietadla je

zanedbateľný

posúva poláru do oblasti s menšími cx pre dané cy

posúva poláru do oblasti s väčšími cx pre dané cy

Otázka č. 17
Podľa definície je elektrický prúd

usporiadaný pohyb voľných elektrónov v trvalom elektrickom poli uzavretého obvodu

rozdiel potenciálov medzi kladným a záporným pólom elektrického zdroja

hodnota nameraná ampérmetrom v elektrickom obvode

Otázka č. 18
Číslo 200,5 sa slovami vysiela

dve sto čiara päť

dva nula nula čiara päť

ani jeden z uvedených

Otázka č. 19
Elektrické diaľkové tlakomery používajú na diaľkový prenos

premenný odpor a galvanometer

piezoelektrický kryštál a pomerový prístroj

potenciometer alebo indukčný vysielač a pomerový prístroj

Otázka č. 20
Vo vysielači komunikačnej rádiostanice sa moduluje

vysokofrekvenčná nosná vlna zosilneným nízkofrekvenčným signálom

nízkofrekvenčná nosná vlna zosilneným nízkofrekvenčným signálom

nízkofrekvenčná nosná vlna vysokofrekvenčným signálom

Otázka č. 21
Slovenský výraz sytém záznamu dát znamená v angličtine:

altitude test

night vision goggles

data recording system

Otázka č. 22
Čo je VOLMET?

trvalé vysielanie aktuálnych poveternostných informácií pozemnou stanicou pre lietadlá počas letu

predpoveď poveternostných podmienok na vybraných letiskách, formulovaná podľa meteorologického kódu

súbor stanovených údajov o letisku a poveternostných podmienkach, ovplyvňujúcich bezpečné pristátie

Otázka č. 23
Medzi snímače tlakomerov nepatrí

tlakomerná membrána a vlnovec

tlakomerná trubica a krabica

pružný mechanický element a pružina

Otázka č. 24
Vo volacej značke leteckej stanice približovacieho stanoviska je názov

CONTROL

RADIO

APPROACH

Otázka č. 25
Smerový zotrvačník (gyroskop) je gyroskopický prístroj

s tromi stupňami voľnosti a vodorovnou osou rotácie gyroskopu

s dvomi stupňami voľnosti a vodorovnou osou rotácie gyroskopu

s tromi stupňami voľnosti a zvislou osou rotácie gyroskopu

Otázka č. 26
Kompenzovanie kompasu je činnosť na vylúčenie

deklinácie

deviácie

inklinácie

Otázka č. 27
Čas letu vetroňa (Sailplane) je:

celkový čas letu vetroňa, vrátane jeho vlečenia, od okamihu, keď sa vetroň začne pohybovať s cieľom uskutočniť vzlet, až po okamih, keď sa počas pristávania prvýkrát dotkne zeme

čas letu vetroňa, od okamihu, keď sa vetroň začne pohybovať s cieľom uskutočniť vzlet, až po okamih, keď sa zastaví po skončení letu, čas vlečenia sa do času letu nezapočítava

celkový čas letu vetroňa, vrátane jeho vlečenia, od okamihu, keď sa vetroň začne pohybovať s cieľom uskutočniť vzlet, až po okamih, keď sa zastaví po skončení letu

Otázka č. 28
Aretačné zariadenie umelého horizontu neslúži na

zaaretovanie a nastavenie systému

korigovanie nesprávnych údajov na čelnej strane prístroja počas činnosti

fixáciu (upevnenie) systému prístroja z dôvodov jeho ochrany pred poškodením

Otázka č. 29
Tiesňová a pilnostná prevádzka musia byť vedené na kmitočte

121,5 MHz

ktorý je v danej dobe používaný

na ktoromkoľvek inom

Otázka č. 30
Frekvencia ATIS-u (napr. ATIS Bratislava), je publikovaná v AIP-e, časť:

COM

MET

AD