Testy z letectva on-line

Komplexný test 95 - letecký test
(30 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Komplexný test 95. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Ide o správne prednostné poradie správ, dopravovaných leteckou pohyblivou službou? Tiesňové, pilnostné, o rádiovom zameraní, na zabezpečenie bezpečnosti letov, meteosprávy, o pravidelnosti letov.

áno

nie

neviem

Otázka č. 2
Zákrutomer je prístroj určený na

meranie polomeru zákruty

meranie uhlovej rýchlosti zatáčania lietadla a vertikálnej rýchlosti

meranie zmyslu, resp. uhlovej rýchlosti zatáčania

Otázka č. 3
Hlavným zdrojom jednosmerného prúdu na lietadle je

dynamo

alternátor

termoelektrický zdroj

Otázka č. 4
Ultra krátkym vlnám prislúcha frekvencia a vlnová dĺžka

f: 30 - 300 MHz lambda : 10 - 1 m

f: 30 - 300 kHz lambda : 10 - 1 km

f: 300 - 3 000 MHz lambda : 1 - 0,1 m

Otázka č. 5
Trup letúna je

duté teleso na umiestnenie osôb a nákladu

pevnostný element zabezpečujúci pevné spojenie všetkých častí letúna do jedného celku

priestorový nosník na umiestnenie posádky, osôb a nákladu, ktorý súčasne prenáša zaťaženia od ostatných pripojených častí

Otázka č. 6
Anglický výraz fuel cell znamená v slovenčine:

letún s nastaviteľným uhlom krídla

palivová nádrž, palivový článok

cyklus

Otázka č. 7
Hmotové vyváženie kormidiel

vylepšuje ich aeroelastické charakteristiky

zmenšuje ohybové namáhanie kormidiel

zmenšuje sily v riadení

Otázka č. 8
Chyby v údajoch magnetického kompasu s otočným systémom sú najmenšie

počas letu v turbulentnom ovzduší

pri vykonávaní zákrut s náklonom väčším ako 15°

počas horizontálneho ustáleného letu

Otázka č. 9
Letún je

lietadlo, ktoré vytvára vztlak na pevných plochách

lietadlo ťažšie ako vzduch s nepohyblivými nosnými plochami

motorové lietadlo ťažšie ako vzduch, u ktorého je vztlak potrebný k letu vyvodzovaný aerodynamickými silami na nosných plochách v danej konfigurácii nepohyblivými

Otázka č. 10
Pri približnom prevode km na NM možno pri výpočtoch spamäti použiť vzťah:

km : 2 + 10%

km x 2 - 20%

km : 2 - 10%

Otázka č. 11
Úlohou signalizátorov námrazy je

merať teplotu okolitého vzduchu a upozorňovať na nulovú izotermu

regulovať vykurovanie kabíny (pokiaľ je použité)

reagovať na vznik námrazy, resp. informovať o jej intenzite

Otázka č. 12
Kinematika priameho riadenia musí zabezpečiť

súčasné ovládanie jednotlivých kormidiel

nezávislosť a súčasnosť v ovládaní jednotlivých kormidiel

obmedzenie výchyliek kormidiel v závislosti na rýchlosti letu

Otázka č. 13
Zbernice slúžia v elektrickej sieti lietadla na

spojenie viacerých elektrických vetví v hlavnom alebo skupinovom rozvádzači

zber informácií o stave elektrickej siete

spojenie elektrických sietí s rôznymi charakteristikami (napr. napätím)

Otázka č. 14
Priebeh indukovaného napätia Ui rámovej antény zaznamenáva najväčší vzrast v okolí

minima

maxima

0,75 maxima

Otázka č. 15
Člen letovej posádky (Flight crew member) je:

člen posádky s príslušným preukazom spôsobilosti, ktorý je počas času letovej služby poverený povinnosťami potrebnými na vykonanie letu

člen posádky s príslušným preukazom spôsobilosti, ktorý je počas času letovej služby poverený obsluhou členov kabíny

držiteľ preukazu spôsobilosti pilota, vykonávajúci na palube lietadla iné pilotné činnosti ako činnosti veliteľa lietadla

Otázka č. 16
Správne skrátenie volacej značky OM DLS je nasledovné

DLS

KLS

OLS

Otázka č. 17
Protinámrazové systémy sú zamerané na odstránenie námrazy vznikajúcej na

trupe a motorových gondolách

vstupnom ústrojenstve pohonných jednotiek

aerodynamicky tvarovaných plochách lietadla

Otázka č. 18
Ak sa v správe METAR vyskytuje na pozícii pre dohľadnosť (VIS) číselný údaj bez udania smeru, ide

o chybu v šifrovaní dohľadnosti

o prípad, keď je na letisku vo všetkých smeroch viac-menej rovnaká dohľadnosť

letisko, na ktorom RLP nepožaduje udávanie smeru zhoršenej dohľadnosti

Otázka č. 19
Hlavné časti kyslíkových systémov tvoria

kompresory, potrubie, kohúty, pracovné valce

kyslíkové fľaše, potrubie, kohúty, redukčné ventily

kyslíkové fľaše, potrubie a hadice, kohúty, dýchacie prístroje

Otázka č. 20
Akumulátorové batérie slúžia na lietadle ako

hlavný zdroj elektrickej energie

pomocný zdroj na spoluprácu s alternátorom

záložný (náhradný) zdroj

Otázka č. 21
Obmedzenie rýchlosti pre vychýlenie klapiek je zapríčinené

možnosťou poškodenia ovládania klapky

nedostatočnou tuhosťou klapky a možnosťou zmeny profilu

nárastom plošných aerodynamických síl a možnosťou zbortenia klapky s rastúcou rýchlosťou letu

Otázka č. 22
Priamy magnetický kompas s otočným systémom indikuje

všeobecný dotyčnicový vektor intenzity zemského magnetického poľa

vodorovnú zložku intenzity magnetického poľa Zeme v danom mieste

výslednicu vodorovnej a priečnej zložky intenzity zemského magnetického poľa

Otázka č. 23
Súčasťou mechanizmu barometrického výškomera je

vyhrievanie na vylúčenie vplyvu zmien teploty a vlhkosti vzduchu

kontaktné zariadenie na signalizáciu určitej výšky, resp. tlakovej hladiny

teplotná kompenzácia na vylúčenie vplyvu teploty na zmenu deformačných charakteristík a dĺžok súčastí mechanizmu

Otázka č. 24
Palivová sústava je tvorená

nádržami, čističmi paliva a vstrekovacím zariadením

nádržami, potrubím, čističmi, kohútmi, čerpadlami a kontrolnými prístrojmi

nádržami, tlakovými akumulátormi a dopravnými čerpadlami

Otázka č. 25
Osvedčiť letovú spôsobilosť (To certify as airworthy) znamená:

preukázať a potvrdiť, že lietadlo alebo jeho časti po vykonaní údržby sú schopné letu v sťažených podmienkach

preukázať a potvrdiť, že lietadlo alebo jeho časti po vykonaní údržby spĺňajú platné požiadavky letovej spôsobilosti

preukázať a potvrdiť, že lietadlo alebo jeho časti po vykonaní údržby sú vhodné pre let pilota, prípadne viacerých pilotov

Otázka č. 26
Anglický výraz flap znamená v slovenčine:

jednoprúdový motor

prepadová stíhacia letka

klapka

Otázka č. 27
Vo volacej značke leteckej stanice oblastnej služby riadenia je názov

APPROACH

DELIVERY

CONTROL

Otázka č. 28
Pri skúšobnom vysielaní dokonalá čitateľnosť je uvádzaná stupňom

1

4

5

Otázka č. 29
Pre sklzovú zákrutu platí

dostredivá sila je menšia než odstredivá sila

dostredivá sila sa rovná odstredivej sile

dostredivá sila je väčšia než odstredivá sila

Otázka č. 30
Modulovaním ovplyvňujeme

hodnoty modulačného signálu

parametre nosnej vlny

nosnú vlnu i modulačný signál