Testy z letectva on-line

Meteorológia X26 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Meteorológia X26. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
V ktorom stĺpci sú odpovedajúce hodnoty vertikálneho teplotného gradientu v oC na 100 m v súlade s priebehom teploty na obrázku?

a

b

c

Otázka č. 2
Vzduch nenasýtený vodnou parou ("suchý" vzduch) dosiahol pri výstupe do výšky 1500 m nad letiskom teplotu -4oC. Aká bola teplota vzduchu na začiatku výstupu?

19oC

11oC

15oC

Otázka č. 3
Správnu orientáciu sily barického gradientu (G), Coriolisovej sily (A) a rýchlosti pohybu vzduchu (v) v podmienkach gradientového vetra na južnej pologuli obsahuje náčrt a, b alebo c?

a

b

c

Otázka č. 4
Ktorá zmena teploty vzduchu s výškou (a, b, c) najlepšie odpovedá naznačenému tvaru dymovej vlečky pri miernom vetre?

a

b

c

Otázka č. 5
Najväčším stupňom turbulencie sa vyznačujú

oblaky vertikálneho vývoja

vrstevnaté oblaky

oblaky druhu nimbostratus

Otázka č. 6
Relatívna vlhkosť vzduchu (U) v troposfére v medzinárodnej štandardnej atmosfére je správne zobrazená na náčrte a, b alebo c?

a

b

c

Otázka č. 7
Ktorý náčrt obsahuje búrkový oblak v štádiu plného rozvoja?

a

b

c

Otázka č. 8
Najvyšším stupňom instability sa podľa priebehu teploty vzduchu s výškou na termodynamickom diagrame vyznačuje vrstva a, b alebo c?

a

b

c

Otázka č. 9
Čo sú izohypsy? Čiary

rovnakej rýchlosti

rovnakej výšky určitej izobarickej hladiny

rovnakej výšky izotermy 0oC

Otázka č. 10
Podmienky priaznivé na termickú turbulenciu sú na obrázku a, b alebo c?

a

b

c

Otázka č. 11
V ktorom ročnom období sa najčastejšie vyskytujú krúpy?

v každom ročnom období

v letnom období počas vertikálne vyvinutých Cb

predovšetkým v studenom období

Otázka č. 12
V poli izobár je správna poloha studeného frontu a, b alebo c?

a

b

c

Otázka č. 13
Údaje o výškovom vetre obsahuje letová meteorologická dokumentácia

len pre zahraničné lety

pre všetky lety v hladinách nad fl 300

pre všetky lety

Otázka č. 14
Snímače vetromerných prístrojov slúžiacich na zabezpečovanie letectva sa umiestňujú nad úrovňou dráhy

6 m

10 m

6 m až 10 m

Otázka č. 15
Aké nebezpečie hrozí pri lete VFR naprieč teplému frontu?

nehrozí žiadne zvláštne nebezpečie

nízka oblačnosť, zhoršená dohľadnosť a v zime aj námraza

búrky

Otázka č. 16
Typické teplotné zvrstvenie ovzdušia v prízemnej vrstve pri radiačnej hmle je na obrázku a, b alebo c?

a

b

c

Otázka č. 17
Na ktorom náčrte je správne vyjadrený vzťah medzi vzdialenosťou izohýps a rýchlosťou vetra?

a

b

c

Otázka č. 18
V poli prízemného vetra je správna poloha studeného frontu a, b alebo c?

a

b

c

Otázka č. 19
Čo sa rozumie pod pojmom "čistá" ("belasá") termika?

termika pri jasnej oblohe

silné výstupné pohyby medzi jednotlivými Cu

výstupné pohyby vzduchu bez "deštrukčných" zostupných pohybov

Otázka č. 20
Prevládajúci výškový profil koncentrácie ozónu v ovzduší počas roka predstavuje krivka a, b alebo c?

a

b

c