Testy z letectva on-line

Meteorológia X27 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Meteorológia X27. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Pri akej teplote vzduchu (0C) sa najčastejšie vyskytuje námraza na lietadle?

0 až -6

-10 až -12

3 až -3

Otázka č. 2
Na ktorom náčrte pretekania horskej prekážky vzduchom sú správne zakreslené víry s horizontálnou osou?

a

b

c

Otázka č. 3
Označenie bodov, v ktorých sa meria RVR pozdĺž určitej RWY začínajúc od prahu prístrojovej dráhy je správne

A B C

END MID TDZ

TDZ MID END

Otázka č. 4
S akými meteorologickými javmi sa musí počítať pri výskyte takéhoto oblaku?

s výraznou búrkovou činnosťou

so silným vlnovým prúdením

s prízemnou teplotnou inverziou

Otázka č. 5
Ľadovka (druh námrazy) má najväčší výskyt

v bezoblačnom priestore

v hmle

v oblakoch s veľkými výstupnými pohybmi vzduchu

Otázka č. 6
Konvektívna kondenzačná hladina sa nachádza v úrovni a, b alebo c?

a

b

c

Otázka č. 7
Malé podchladené kvapôčky, tvoriace oblak, sa usadzujú na nábežných hranách krídla uzatvárajúc pri tom medzi sebou vzduch. O aký druh námrazy ide?

vytvára sa zrnitá námraza

ide o ľadovku

na lietadle sa usadzuje inovatka

Otázka č. 8
Na ktorom obrázku má os maximálneho vetra správnu prevládajúcu pozíciu voči základni tropopauzy?

a

b

c

Otázka č. 9
Pre vlnové prúdenie v priestore horskej prekážky sú načrtnuté priaznivé podmienky na obrázku a, b alebo c?

a

b

c

Otázka č. 10
So zreteľom na MET informácie sa let IFR môže začať

len vtedy, ak sú predpovedané MET podmienky na cieľovom alebo náhradnom letisku aspoň na úrovni LPM

len vtedy, ak sú v čase prípravy na let MET podmienky aspoň na úrovni LPM

za akýchkoľvek podmienok, pretože o pristátí rozhoduje veliteľ lietadla

Otázka č. 11
Na ktorom náčrte obtekania horskej prekážky vzduchom sú správne zakreslené víry s vertikálnou osou?

a

b

c

Otázka č. 12
Inovať, ktorá sa počas pokojnej noci vytvorila na parkujúcom lietadle, je dôsledkom

prúdenia studeného a dostatočne vlhkého vzduchu

rýchleho ochladenia vzduchu s vysokým obsahom vodnej pary

ochladenia vzduchu na teplotu rosného bodu, ktorého hodnota leží pod bodom mrazu

Otázka č. 13
Ktorá z nasledujúcich schém obsahuje najpriaznivejšie podmienky zvrstvenia vzduchu pre vlnové prúdenie?

a

b

c

Otázka č. 14
Pri uvedenom priebehu teploty vzduchu s výškou sa v kopovitej oblačnosti očakáva výskyt námrazy v zóne so základňou a, b alebo c?

a

b

c

Otázka č. 15
Môže sa v každom oblaku vyskytnúť námraza?

nemôže, lebo tvorenie sa námrazy závisí od teploty, od vodného obsahu oblaku a veľkosti kvapiek

môže, lebo všetky oblaky sa skladajú z vodných kvapiek

môže, lebo každý oblak pretína hladinu s nulovou teplotou vzduchu

Otázka č. 16
Podľa teórie vrstvy je výška hornej hranice kopovitej oblačnosti správne uvedená na náčrte a, b alebo c?

a

b

c

Otázka č. 17
Náčrt horizontálneho (h) a vertikálneho (v) rezu s vyjadrením smeru pohybu vzduchu v priestore dynamickej turbulencie je správne na obrázku a, b alebo c?

a

b

c

Otázka č. 18
Vertikálna a horizontálna cirkulácia vzduchu v oblasti Cb cal (búrkový oblak v štádiu plného vývoja) je správne na náčrte a, b alebo c?

a

b

c

Otázka č. 19
V akom smere sa s výškou stáča vietor vo vrstve trenia na severnej pologuli?

v smere na západ

vpravo

vľavo

Otázka č. 20
Termické zvrstvenie a výškový profil vetra priaznivý pre rotorové prúdenie v oblasti horskej prekážky je správne na obrázku a, b alebo c?

a

b

c