Testy z letectva on-line

Meteorológia Y25 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Meteorológia Y25. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Výstupná kondenzačná hladina je podľa priebehu charakteristických čiar na termodynamickom diagrame v hladine a, b alebo c?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 2
Na náčrte je izolovaný búrkový oblak v štádiu plného rozvoja (Cb cal). Rozhodnite, ktorá z naznačených ciest a, b alebo c je najekonomickejšia!

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 3
Skratkové slovo CAVOK sa do správy METAR zaraďuje namiesto skupín o

a) vetre, dohľadnosti a oblačnosti

b) dohľadnosti, stave počasia a oblačnosti

c) dohľadnosti a oblačnosti

Otázka č. 4
Pri označení, ktoré je uvedené na obrázku, je Kármánova podmienka stacionárnosti prúdenia vyjadrená vzťahom a, b alebo c?

a) hx = 0, 281 L

b) L = 0, 281 hx

c) (hx) / L = 2, 81

Otázka č. 5
Inovať, ktorá sa počas pokojnej noci vytvorila na parkujúcom lietadle, je dôsledkom

a) prúdenia studeného a dostatočne vlhkého vzduchu

b) rýchleho ochladenia vzduchu s vysokým obsahom vodnej pary

c) ochladenia vzduchu na teplotu rosného bodu, ktorého hodnota leží pod bodom mrazu

Otázka č. 6
V ktorom stĺpci sú odpovedajúce hodnoty vertikálneho teplotného gradientu v oC na 100 m v súlade s priebehom teploty na obrázku?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 7
Na pozícii pre dohľadnosť (VIS) sa nachádza údaj 1800E. Jeho správna interpretácia je

a) dohľadnosť v smere na východ dosahuje 1800 m

b) minimálna dohľadnosť v smere na východ dosahuje 1800 m, pričom je v niektorom smere dohľadnosť aspoň 2700 m

c) dohľadnosť sa z hodnoty 1800 m zhoršuje smerom na východ

Otázka č. 8
Aká je teplota vzduchu vo výške 800 m nad letiskom pri suchoadiabatickom teplotnom zvrstvení ovzdušia, ak má dané letisko teplotu 20OC?

a) 28oC

b) 8oC

c) 12oC

Otázka č. 9
Pre stabilne zvrstvenú vzduchovú hmotu sú typické javy

a) búrky, prehánky a nárazy vetra

b) hmly, mrholenie a nízka oblačnosť druhu St

c) hmly, búrky a premenlivé počasie

Otázka č. 10
Najväčším stupňom turbulencie sa vyznačujú

a) oblaky vertikálneho vývoja

b) vrstevnaté oblaky

c) oblaky druhu nimbostratus

Otázka č. 11
Aký význam má skratkové slovo (indikátor) NOSIG v pristávacej predpovedi?

a) počas nasledujúcich dvoch hodín sa neočakávajú významnejšie zmeny poveternostných prvkov a javov

b) počas nasledujúcej hodiny sa počasie významnejšie nezmení

c) žiadna významná zmena sa do času vydania najbližšej pravidelnej správy neočakáva

Otázka č. 12
Ktorý náčrt obsahuje búrkový oblak v štádiu plného rozvoja?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 13
Podľa teórie vrstvy je výška hornej hranice kopovitej oblačnosti správne uvedená na náčrte a, b alebo c?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 14
Na obrázku je časť prístroja, ktorá slúži na

a) meranie smeru a "nárazov" vetra

b) meranie rýchlosti vetra

c) meranie smeru a rýchlosti vetra

Otázka č. 15
Správnu orientáciu sily barického gradientu (G), Coriolisovej sily (A) a rýchlosti pohybu vzduchu (v) v podmienkach gradientového vetra na severnej pologuli obsahuje náčrt a, b alebo c?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 16
Predpoveď TREND sa vydáva na

a) jednu hodinu

b) dve hodiny

c) tri hodiny

Otázka č. 17
Vertikálna a horizontálna cirkulácia vzduchu v oblasti Cb cal (búrkový oblak v štádiu plného vývoja) je správne na náčrte a, b alebo c?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 18
Druh oblakov sa pri meteorologickom zabezpečovaní letectva zaraďuje do správ a informácií, keď ide o

a) búrkový oblak CB alebo o vežovitý kumulus TCU

b) nízky vrstevnatý oblak ST so základňou pod úrovňou prevádzkových miním daného letiska

c) akýkoľvek druh oblakov, ktoré je možné jednoznačne určiť

Otázka č. 19
Na ktorom náčrte pretekania horskej prekážky vzduchom sú správne zakreslené víry s horizontálnou osou?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 20
Konvektívna kondenzačná hladina sa nachádza v úrovni a, b alebo c?

a) a

b) b

c) c