Testy z letectva on-line

Letecká navigácia X15 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Letecká navigácia X15. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Jeden NM je: [prevod NM na km]

1, 852 km

1, 609 km

1 223 km

Otázka č. 2
Jeden feet [stopa] je: [prevod ft na m]

30, 48 cm

30, 33 cm

30, 30 cm

Otázka č. 3
Jeden m [meter] je: [prevod m na stopy]

30, 48 ft

3, 28 ft

0, 328 ft

Otázka č. 4
Jeden km je: [prevod km na NM]

3, 28 NM

1, 852 NM

0, 5399 NM

Otázka č. 5
Jeden feet [stopa] je: [prevod ft na m]

0, 3048 m

3, 0480 m

33, 2800 m

Otázka č. 6
Jedna anglická (štatutárna) míľa [SM] je: [prevod SM na m]

1 526 m

1 609 m

1 700 m

Otázka č. 7
Skratka MPH znamená:

km/h (= km. h-1)

SM/h (= SM. h-1)

NM/h (= NM. h-1)

Otázka č. 8
Jeden MPH je: [prevod MPH na km/h]

1, 609 km/h

1, 852 km/h

3, 280 km/h

Otázka č. 9
Jeden kt je: [prevod kt na km/h]

1, 609 km/h

1, 852 km/h

3, 280 km/h

Otázka č. 10
1000 ft/min je približne: [prevod ft/min na m/s]

2 m/s

5 m/s

10 m/s

Otázka č. 11
Plán je:

kolmý priemet zemského obrazu do horizontálnej roviny.

zobrazenie veľkej časti povrchu zeme.

základný mapový dokument pilota.

Otázka č. 12
Azimutálne projekcie sú tie, ktorých zobrazovacia rovina je:

valec.

kužeľ.

rovina.

Otázka č. 13
Gnómonické projekcie majú stred premietania v:

strede zeme.

opačnom bode ako je bod dotyku zobrazovacej plochy.

mimo referenčnej plochy.

Otázka č. 14
Konformné projekcie sú také, u ktorých sa neskresľujú:

dĺžky.

plochy.

uhly.

Otázka č. 15
Pri ortografických projekciách je stred premietania:

v strede referenčnej gule.

na opačnej strane ako je bod dotyku.

v nekonečne.

Otázka č. 16
Z hľadiska leteckej navigácie sú na mapy kladené hlavne také požiadavky, aby boli:

ekvidištančné - (rovnakodĺžkové), t. j. dĺžkojavné.

ekvivalentné - (rovnakoplošné), t. j. plochojavné.

konformné - (rovnakouhlové), t. j. uhlojavné.

Otázka č. 17
Ktorá projekcia tvorí základ leteckej mapy sveta ICAO zhotovenej v merítku 1:1 000 000 ?

Merkátorova.

Gauss-Krügerova.

Konformná kúžeľová Lambertova projekcia.

Otázka č. 18
Mapa v merítku 1:500 000, používaná vo všeobecnom (športovom) letectve pre porovnávaciu navigáciu (mapa bývalého Československa z r. 1960) je zhotovená v projekcii:

konformnej kužeľovej Lambertovej.

Merkátorovej.

Gauss-Krügerovej.

Otázka č. 19
Na mapách v kužeľovom zobrazení, pri meraní zemepisného smerníka trate (pri väčších vzdialenostiach)meriame tento zemepisný smerník:

počiatočnom bode trate.

koncovom bode trate a pripočítame 180o.

v strede letenej trate.

Otázka č. 20
Rozdelenie leteckých máp je podľa Predpisu L-4 je urobené podľa:

mierky.

pôvodu.

šiestich fáz letu lietadla.