Testy z letectva on-line

Letecká navigácia X19 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Letecká navigácia X19. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Pri približnom prevode ft/min na m/s možno pri výpočtoch "spamäti" použiť vzťah:

ft/min : 200

ft/min x 200

ft/min : 60

Otázka č. 2
Pri približnom prevode km na NM možno pri výpočtoch "spamäti" použiť vzťah:

km : 2 + 10%

km x 2 - 20%

km : 2 - 10%

Otázka č. 3
Znosové čiary sú:

čiary, na ktorých sa lietadlo ocitne pri bočnom vetre v dôsledku vektorového súčtu.

vopred zakreslené pomocné čiary do mapy (spravidla 10o-čiary), pomocou ktorých pilot má možnosť kontrolovať správnosť dodržiavania plánovanej trate.

čiary, pomocou ktorých vylučujeme znos lietadla na plánovanej trati.

Otázka č. 4
Keď pilot po prelete orientačného bodu zistí znos, vráti sa na pôvodnú trať tak, že:

obráti pozdĺžnu os lietadla o dvojnásobný uhol znosu smerom k trati a letí novým kurzom rovnakú dobu, akú letel od orientačného bodu, nad ktorým bol ešte na trati.

opraví kurz letu o uhol znosu a letí týmto novým kurzom.

opraví kurz lietadla o dvojnásobný uhol znosu a pripočíta 180o.

Otázka č. 5
Pri porovnávacej navigácii pilot orientuje mapu tak:

aby popis mapy bol vždy čitateľný, čiže aby vrchný okraj mapy smeroval vždy k palubnej doske.

k severu zemepisnému.

k význačnému orientačnému bodu na trati.

Otázka č. 6
Čo je to kruh neistoty?

je to kružnica na trati, ktorej sa pilot musí vyhnúť.

je to kružnica, kde údaj magnetického kompasu vykazuje neurčité informácie.

je to kružnica, v ktorej sa pri strate orientácie lietadlo najpravdepodobnejšie nachádza a jej polomer je približne 10% z uletenej vzdialenosti.

Otázka č. 7
Čo je pre porovnávaciu navigáciu najvhodnejšie z týchto orientačných čiar?

autostráda.

štátna hranica.

dvojkoľajová železničná trať.

Otázka č. 8
Kurz zemepisný je:

zemepisný smerník kurzu letu.

uhol meraný od severnej vetvy miestneho poludníka po predĺženú pozdĺžnu os lietadla.

relatívny smerník orientačného bodu a predĺženej pozdĺžnej osi lietadla.

Otázka č. 9
Máme dané : Kz = 080o, Km = 086o, Kk = 090o. Aká je deklinácia a deviácia? (Keď : Kz - kurz zemepisný, Km - kurz magnetický, Kk - kurz kompasový, D - deklinácia, d - deviácia)

D = - 6° d = - 4°

D = + 6° d = + 4°

D = + 6° d = - 4°

Otázka č. 10
Máme dané : Kk = 084o, D = - 18o, d = + 4o. Aký je kurz zemepisný a kurz magnetický? (Keď : Kz - kurz zemepisný, Km - kurz magnetický, Kk - kurz kompasový, D - deklinácia, d - deviácia)

Km = 066o, Kz = 070o

Km = 080o, Kz = 098o

Km = 080o, Kz = 062o

Otázka č. 11
Vzdušná rýchlosť je:

relatívna rýchlosť, ktorou sa lietadlo pohybuje voči vzduchu a závisí od aerodynamických vlastností lietadla a jeho hmotnosti.

rýchlosť vzduchovej hmoty, závislá na rozdiele tlakov v určitej oblasti.

rýchlosť vzduchu, ktorou sa pohybuje voči lietadlu

Otázka č. 12
Indikovaná vzdušná rýchlosť je:

vertikálna rýchlosť, ktorú indikuje prístroj v lietadle.

rýchlosť okolitého vzduchu, meraná Pitotovou trubicou.

hodnota rýchlosti, ktorú čítame na rýchlomeri lietadla.

Otázka č. 13
Opravená vzdušná rýchlosť je:

indikovaná vzdušná rýchlosť, opravená o chybu mechanizmu prístroja a chyby polohové.

indikovaná vzdušná rýchlosť, opravená o teplotu a výšku.

indikovaná vzdušná rýchlosť, opravená o tlak a stlačiteľnosť vzduchu.

Otázka č. 14
Pravá vzdušná rýchlosť je:

súčet indikovanej a opravenej vzdušnej rýchlosti.

rozdiel indikovanej a vzdušnej rýchlosti, u ktorého sa vo väčších výškach musí počítať so stlačiteľnosťou vzduchu.

opravená vzdušná rýchlosť skorigovaná na skutočné podmienky letu, t. j. opravená s ohľa- dom na výšku a teplotu okolitého vzduchu. Vo väčších výškach (rádove nad 4 000 m) a pri vyšších rýchlostiach (nad 400 km/h) je nutné počítať aj so stlačiteľnosťou vzduchu.

Otázka č. 15
Pri navigačných výpočtoch počítame:

s pravou vzdušnou rýchlosťou.

s indikovanou vzdušnou rýchlosťou.

s opravenou vzdušnou rýchlosťou.

Otázka č. 16
Vietor je:

rýchlosť vzduchu voči lietadlu.

premiestňovanie vzduchu v horizontálnom smere a udáva sa silou prúdenia vzduchu.

premiestňovanie vzduchu v horizontálnom smere a udáva sa smerom a rýchlosťou.

Otázka č. 17
Magnetický kompas lietadla indikuje hodnotu: E. Z deviačnej tabuľky zistíme, že: d = + 3o, z leteckej mapy zistíme, že: D = - 1o. Aký je kurz zemepisný? (Keď : Kz - kurz zemepisný, Km - kurz magnetický, Kk - kurz kompasový, D - deklinácia, d - deviácia)

Kz = 088o

Kz = 092o

Kz = 090o

Otázka č. 18
Magnetický kompas lietadla indikuje hodnotu: S. Z deviačnej tabuľky zistíme, že: d = - 4o, z mapy zistíme, že pod čiarou znázorňujúcu izogónu je napísané: 3 W. Aký je kurz magnetický? (Keď : Kz - kurz zemepisný, Km - kurz magnetický, Kk - kurz kompasový, D - deklinácia, d - deviácia)

Km = 007°

Km = 173°

Km = 353°

Otázka č. 19
Z mapy sme zistili, že traťový uhol Tuz = 120°. Deklinácia je D = + 4o, deviácia je d = - 3o. Vypočítajte kurz lietadla pre bezvetrie. (Keď : Kz - kurz zemepisný, Km - kurz magnetický, Kk - kurz kompasový, D - deklinácia, d - deviácia)

Kk = 119°

Kk = 121°

Kk = 120°

Otázka č. 20
Vyznačte správny prepočet: (Keď : Kz - kurz zemepisný, Km - kurz magnetický, Kk - kurz kompasový, D - deklinácia, d - deviácia). Kz D Km d Kk

090 +4 086 -3 089

178 -1 177 +5 182

217 -3 220 -2 218