Testy z letectva on-line

Letecká navigácia X20 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Letecká navigácia X20. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Vyznačte správny prepočet: (Keď : Kz - kurz zemepisný, Km - kurz magnetický, Kk - kurz kompasový, D - deklinácia, d - deviácia). Kz D Km d Kk

120 +4 116 -3 119

360 -4 356 -5 001

090 -2 092 +3 095

Otázka č. 2
Vyznačte správny prepočet: (Keď : Kz - kurz zemepisný, Km - kurz magnetický, Kk - kurz kompasový, D - deklinácia, d - deviácia). Kz D Km d Kk

056 +6 050 +3 053

270 -6 276 +3 273

178 -2 180 +4 174

Otázka č. 3
Magnetickú deklináciu spôsobuje:

homogénnosť magnetického poľa lietadla.

rozdielnosť polohy miesta Nz a Nm.

elektromagnetické polia agregátov lietadla.

Otázka č. 4
Komponenta vetra je:

hodnota jeho smeru vyjadrená v stupňoch.

rozloženie smeru vetra do jeho pozdĺžnej a bočnej zložky, ktoré pilot potrebuje poznať, napríklad pri vzlete alebo pred pristátím na VPD.

smer a rýchlosť vetra sú jeho komponenty.

Otázka č. 5
Trať je:

spojnica dvoch bodov, po ktorej má lietadlo letieť.

vzdialenosť medzi letiskom vzletu a pristátia.

uhol medzi severnou vetvou poludníka a kurzovou čiarou letu.

Otázka č. 6
Traťový uhol zemepisný [Tuz] je:

uhol, ktorý zviera severná vetva poludníka s kurzom letu.

uhol, ktorý zviera severná vetva miestneho poludníka s traťou.

uhol, ktorý zviera trať s význačným orientačným bodom.

Otázka č. 7
Traťová rýchlosť [W] je:

rýchlosť lietadla na kurze letu.

rýchlosť lietadla vzhľadom na smer vetra.

absolútna rýchlosť lietadla voči zemskému povrchu.

Otázka č. 8
168 NM je:

321, 0 km

301, 1 km

311, 1 km

Otázka č. 9
Polohová čiara je:

čiara, ktorá udáva polohový smerník lietadla.

geometrické miesto bodov, nad ktorými sa lietadlo s určitou pravdepodobnosťou v danom okamihu nachádza.

geometrické miesto bodov, ktoré nám v mape udávajú polohu lietadla.

Otázka č. 10
Jednu polohovú čiaru môžeme použiť na:

určenie polohy.

kontrolu vzdialenosti od rádionavigačného zariadenia.

kontrolu letenej trate, prípadne kontrolu traťovej rýchlosti.

Otázka č. 11
Kritický bod je:

kritické miesto na trati, z ktorého ešte vystačíme s palivom.

miesto na plánovanej trati, z ktorého má lietadlo rovnakú vzdialenosť späť do miesta vzletu, ako do miesta pristátia.

miesto na plánovanej trati, z ktorého je rovnaká doba letu na cieľové letisko, ako aj na letisko vzletu. Je to časový stred celej trate medzi vzletom a pristátím pri lete späť do VBT. Pre výpočet kritického bodu platí vzťah: SKB = (Sab. Wspäť) / (Wtam + Wspäť); (keď: Sab - vzdialenosť nad nehostinnou oblasťou, event. celková vzdialenosť, Wtam - traťová rýchlosť smerom do KBT, Wspäť - traťová rýchlosť pri lete späť do VBT)

Otázka č. 12
V akej vzdialenosti je kritický bod, ak poznáme: S = 600 km, Wtam = 168 km/h, Wspäť = 226 km/h (SKB = (S. Wspäť) / (W1 + Wspäť); keď: S - dĺžka trate, W1 - traťová rýchlosť smerom do KBT, Wspäť - traťová rýchlosť na trati späť)

SKB = 358 km

SKB = 329 km

SKB = 344 km

Otázka č. 13
Akčný rádius je:

časový okamih na trati, za ktorý lietadlo doletí do kritického bodu.

vzdialenosť meraná na stanovenom smere trate, ktorú preletí lietadlo za predpokladaných poveternostných podmienok tam aj späť, v presne vopred vymedzenom čase.

polomer kruhu neistoty.

Otázka č. 14
Aký je akčný rádius, ak poznáme: Wtam = 195 km/h, Wspäť = 203 km/h, T = 10 h. (keď: AR - údaj hodnoty akčného rádia [km], Wtam - traťová rýchlosť na trati smerom von, Wspäť - traťová rýchlosť na trati späť, T - celková doba letu (s ohľadom na LPH), AR = (T. (Wtam. Wspäť)) / (Wspäť + Wtam) ;)

900 km

990 km

995 km

Otázka č. 15
Bod posledného návratu je:

kritický bod pri uvažovaní množstva paliva.

akčný rádius s obmedzením rýchlosti letu.

vzdialenosť na trati, kde až môže lietadlo doletieť, aby pri obmedzenom množstve paliva sa mohlo ešte vrátiť na letisko vzletu.

Otázka č. 16
Trojuholník (mnohouholník) chýb je:

tri (alebo viac) polohových čiar vytvára v priesečníku trojuholník (mnohouholník) chýb. Naj- pravdepodobnejšia poloha lietadla je v jeho ťažisku.

trojuholník, ktorého chyba v určení každej jeho strany je ešte v tolerancii.

trojuholník, u ktorého sa chyby v navigácii navzájom rušia a tým dostávame najpresnejší výsledok.

Otázka č. 17
Ako stanovíme priemernú výšku (pri stúpaní a klesaní) lietadla pre výpočet PVR, ak lietadlo stúpa od zeme?

priemerná výška je výška okruhu plus cestovná výška delená dvoma.

je to polovica cestovnej výšky.

je to polovica cestovnej výšky plus výška okruhu.

Otázka č. 18
Máme dané : TUz = 080o, PVR = 720 km/h-1, beta/U = 020/120 km/h. Ktorý výpočet je správny ?

TR = 600 km/h Kz = 088° = 8o L

TR = 652 km/h Kz = 072° = 008o P

TR = 625 km/h Kz = 078° = 002o P

Otázka č. 19
Vypočítajte polomer zatáčky, keď letíte rýchlosťou Vp = 180 km/h s náklonom beta = 15°.

R = 950 m

R = 457, 89 m

R = 1, 358 km

Otázka č. 20
Vypočítajte polomer zatáčky, keď letíte rýchlosťou Vp = 160 km/h s náklonom beta = 30°.

R = 950 m

R = 350 m

R = 1, 358 km