Testy z letectva on-line

Letecká navigácia Y14 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Letecká navigácia Y14. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Krivka rovnakých rozdielov vzdialeností je:

a) loxodroma.

b) hyperbola.

c) parabola.

Otázka č. 2
Letecký obežník (AIC) - je vydávaný v:

a) dvoch sériách A a C

b) piatich sériách A, C, D, E a S

c) troch sériách A, C a S

Otázka č. 3
Agóna je:

a) čiara spájajúca miesta s rovnakou deklináciou

b) čiara spájajúca miesta s nulovou deklináciou

c) čiara spájajúca miesta s rovnakou presnosťou

Otázka č. 4
Polohu bodu na referenčnej guli udávame v leteckej navigácii najčastejšie v:

a) pravouhlých súradniciach.

b) polárnych súradniciach.

c) zemepisných súradniciach.

Otázka č. 5
Máme dané : Kz = 245°, STUz = 261°, PVR = 122 kts, TR = 116 kts. Ktorý výpočet je správny? Výpočet preveďte graficky.

a) beta/U = 353°/34 kts

b) beta/U = 160°/25 kts

c) beta/U = 174°/34 kts

Otázka č. 6
Skratka NOTAM znamená:

a) oznámenie o vydaní Leteckého obežníka.

b) oznámenie o lete.

c) oznámenie obsahujúce informácie o stave zariadenia alebo o zmene zariadenia, služby alebo postupy, alebo postupy, alebo informácie o nebezpečí, ich včasná znalosť je nevyhnutná pre pracovníkov zapojených do letovej prevádzky.

Otázka č. 7
Máme dané : TU = 136°, PVR = 110 kts, beta/U = 160/25 kts. Ktorý výpočet je správny?

a) Kz = 130° TR = 87 kts

b) Kz = 141° TR = 87 kts

c) Kz = 130° TR = 137 kts

Otázka č. 8
Máme dané : TU = 065°, PVR = 125 kts, beta/U = 010/20 kts. Ktorý výpočet je správny?

a) Kz = 072° TR = 136 kts

b) Kz = 072° TR = 112 kts

c) Kz = 057° TR = 112 kts

Otázka č. 9
Z hľadiska leteckej navigácie sú na mapy kladené hlavne také požiadavky, aby boli:

a) ekvidištančné - (rovnakodĺžkové), t. j. dĺžkojavné.

b) ekvivalentné - (rovnakoplošné), t. j. plochojavné.

c) konformné - (rovnakouhlové), t. j. uhlojavné.

Otázka č. 10
Plná výchylka ručičky CPI (zostupového ukazovateľa majáka ILS-u), predstavuje odchýlku od zostupovej roviny:

a) + 2, 5° (alebo viac).

b) ± 0, 7° (alebo viac).

c) - 1, 0° (alebo viac).

Otázka č. 11
Gnómonické projekcie majú stred premietania v:

a) strede zeme.

b) opačnom bode ako je bod dotyku zobrazovacej plochy.

c) mimo referenčnej plochy.

Otázka č. 12
Slnko zapadá podľa Tabuľky pre 15o E v čase 20:12 SEČ L. Letíte do bodu KBT (22o 00´ E) kurzom 090o z VBT do KBT, ktorý sa nachádza vo vzdialenosti S=270 km, traťovou rýchlosťou W=180 km/h. Kedy najneskôr musíte vzlietnuť, aby ste pristáli najneskôr do západu slnka? Doba letu po okruhu je 2 x 5 min.

a) 18 : 04 SEČ L

b) 19 : 34 SEČ L

c) 17 : 04 UTC

Otázka č. 13
Neperspektívne projekcie sú také, kde obraz geografickej siete získame:

a) centrálnym premietaním gule na zobrazovaciu plochu.

b) výpočtom na referenčnej guli.

c) konštrukciou na zobrazovacích plochách na podklade zvolených geometrických a matema- tických podmienok.

Otázka č. 14
Pri príprave na navigačný let (z hľadiska leteckej navigácie) musí pilot pred letom:

a) mať platný pilotný preukaz.

b) preštudovať publikácie AIP a NOTAM a presvedčiť sa, že trať letu nezasahuje do stálych, ani pre danú dobu aktivovaných zakázaných a obmedzených priestorov.

c) preštudovať letovú príručku pre daný typ lietadla.

Otázka č. 15
Vietor je:

a) rýchlosť vzduchu voči lietadlu.

b) premiestňovanie vzduchu v horizontálnom smere a udáva sa silou prúdenia vzduchu.

c) premiestňovanie vzduchu v horizontálnom smere a udáva sa smerom a rýchlosťou.

Otázka č. 16
Frekvencia na spojenie (napr. TWR Žilina) - je publikovaná v AIP-e, časť:

a) AGA

b) AD

c) GEN

Otázka č. 17
Máme dané : PVR = 120 kts, Kz = 316°, beta/U = 210/30 kts. Ktorý výpočet je správny ? Výpočet preveďte graficky.

a) TUz = 302° TR = 116 kts

b) TUz = 329° TR = 116 kts

c) TUz = 329° TR = 131 kts

Otázka č. 18
Čas UTC je voči času SEČ posunutý o:

a) - 1 hod.

b) + 1 hod.

c) - 2 hod.

Otázka č. 19
Rozdiel zemepisných šírok medzi bodmi OBT 1 : 21o 32´ 17´´ N a OBT 2 : 16o 27´45´´ N je:

a) 4o 05´28´´

b) 5o 04´32´´

c) 5o 04´32´´

Otázka č. 20
Identifikácia majáka NDB je uskutočňovaná:

a) vysielaním identifikačnej značky, skladajúcej sa z dvoch prípadne troch písmen morzeovej abecedy vysielanej rýchlosťou odpovedajúcou približne siedmim slovám za minútu. Poznáva- cia značka sa vysiela aspoň 1x za 30 sekúnd.

b) vysielaním dlhého tiahleho tónu po prelete rádiomajáka.

c) vysielaním identifikačnej značky oznamovanej formou syntetického hlasu.