Testy z letectva on-line

Letecká navigácia Y16 - letecký test
(27 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Letecká navigácia Y16. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Skupina máp mierok: od 1:200 000 do 1:1 000 000 a viac, patrí medzi mapy:

a) malých mierok.

b) veľkých mierok.

c) stredných mierok.

Otázka č. 2
S poludníkmi zviera rovnaký zemepisný smerník:

a) ortodroma.

b) krivka rovnakých smerníkov.

c) loxodroma.

Otázka č. 3
OBS je ovládač:

a) ktorým pilot nastavuje príslušný radiál, prípadne magnetický smerník, po ktorom plánuje letieť

b) ktorý pilotovi udáva, na ktorom radiáli sa nachádza.

c) ktorý udáva, akým kurzom má lietadlo letieť, aby sa dostalo na zvolený rádiomaják.

Otázka č. 4
Bod "A" leží na zemepisnej šírke 62o 33´ N. Aká je zemepisná šírka bodu "B" ležiaceho na sever od bodu "A" vo vzdialenosti 240 NM?

a) 33o 33´ N

b) 66o 33´ N

c) 58o 33´ S

Otázka č. 5
Hviezdny čas je odvodený zo:

a) zdanlivého pohybu slnka po oblohe.

b) zdanlivého pohybu hviezd po oblohe.

c) vzťahu medzi hviezdami navzájom.

Otázka č. 6
Medzi aké skupiny mierok máp radíme mapy: od 1:500 do 1:10 000 ?

a) malých mierok.

b) stredných mierok.

c) veľkých mierok.

Otázka č. 7
Jeden feet [stopa] je: [prevod ft na m]

a) 0, 3048 m

b) 3, 0480 m

c) 33, 2800 m

Otázka č. 8
Rovník zviera s poludníkmi zemepisný smerník:

a) 45o

b) 180o

c) 90o

Otázka č. 9
Rozdiel zemepisných dĺžok medzi bodmi OBT 1 : 04o14´ 28´´ E a OBT 2 : 02o 30´ 30´´ E je:

a) 1o 43´ 58´´

b) 6o 44´ 58´´

c) 2o 44´ 58´´

Otázka č. 10
Komponenta vetra je:

a) hodnota jeho smeru vyjadrená v stupňoch.

b) rozloženie smeru vetra do jeho pozdĺžnej a bočnej zložky, ktoré pilot potrebuje poznať, napríklad pri vzlete alebo pred pristátím na VPD.

c) smer a rýchlosť vetra sú jeho komponenty.

Otázka č. 11
AIP SUPPLEMENT (AIP SUP) nahradzuje:

a) NOTAM I. triedy.

b) NOTAM I. triedy série A a C.

c) NOTAM II. triedy po 31. máji 1990.

Otázka č. 12
Presnosť údajov kurzovej informácie dodávanej horizontálne polarizovanou vlnou vo vzdialenosti asi štyroch vlnových dĺžok od rádiomajáka VOR, meraná od stredu anténnej sústavy je:

a) 3o

b) 5o

c) 2o

Otázka č. 13
Vyznačte správny prepočet: (Keď : Kz - kurz zemepisný, Km - kurz magnetický, Kk - kurz kompasový, D - deklinácia, d - deviácia). Kz D Km d Kk

a) 090 +4 086 -3 089

b) 178 -1 177 +5 182

c) 217 -3 220 -2 218

Otázka č. 14
Magnetickú deklináciu spôsobuje:

a) homogénnosť magnetického poľa lietadla.

b) rozdielnosť polohy miesta Nz a Nm.

c) elektromagnetické polia agregátov lietadla.

Otázka č. 15
Pre približný prevod m/s na km/h možno pri výpočtoch "spamäti" použiť vzťah:

a) m/s x 4 - 10%

b) m/s : 4 - 10%

c) m/s x 4 +10%

Otázka č. 16
168 NM je:

a) 321, 0 km

b) 301, 1 km

c) 311, 1 km

Otázka č. 17
Slnko zapadá podľa Tabuľky pre 15o E v čase 17:31 UTC. Letíte do bodu KBT (19o 30´ E) kurzom 270o z VBT do KBT, ktorý sa nachádza vo vzdialenosti S=270 km, traťovou rýchlosťou W=180 km/h. Kedy najneskôr musíte vzlietnuť, aby ste pristáli najneskôr do západu slnka? Doba letu po okruhu je 2 x 5 min.

a) 14:33 UTC

b) 15:33 SW

c) 16:33 SEČ

Otázka č. 18
Civilné svitanie alebo súmrak nastávajú, ak je slnko:

a) 5o pod horizontom.

b) 6o pod horizontom.

c) 7o pod horizontom.

Otázka č. 19
Ako stanovíme priemernú výšku pre výpočet PVR, ak stúpanie začíname v 500 m?

a) od cestovnej výšky odrátame 500 m, získanú hodnotu delíme dvoma a pripočítame 500 m.

b) delíme cestovnú výšku dvoma a pripočítame 500 m.

c) delíme 500 m dvoma a pripočítame polovicu cestovnej výšky.

Otázka č. 20
Pre približný prevod NM na km možno pri výpočtoch "spamäti" použiť vzťah:

a) NM : 2 - 10%

b) NM x 2 - 20%

c) NM x 2 - 10%

Otázka č. 21
Čo je to kruh neistoty?

a) je to kružnica na trati, ktorej sa pilot musí vyhnúť.

b) je to kružnica, kde údaj magnetického kompasu vykazuje neurčité informácie.

c) je to kružnica, v ktorej sa pri strate orientácie lietadlo najpravdepodobnejšie nachádza a jej polomer je približne 10% z uletenej vzdialenosti.

Otázka č. 22
Využitie pozemného rádiolokátoru slúži:

a) na navigáciu posádky počas letu.

b) na sledovanie polohy lietadla prevádzkovateľom.

c) na sledovanie polohy lietadla službou RLP.

Otázka č. 23
Vzdušná rýchlosť je:

a) relatívna rýchlosť, ktorou sa lietadlo pohybuje voči vzduchu a závisí od aerodynamických vlastností lietadla a jeho hmotnosti.

b) rýchlosť vzduchovej hmoty, závislá na rozdiele tlakov v určitej oblasti.

c) rýchlosť vzduchu, ktorou sa pohybuje voči lietadlu

Otázka č. 24
Plán je:

a) kolmý priemet zemského obrazu do horizontálnej roviny.

b) zobrazenie veľkej časti povrchu zeme.

c) základný mapový dokument pilota.

Otázka č. 25
Čas východu a západu slnka je publikovaný vAIP-e, časť:

a) FAL

b) SAR

c) GEN

Otázka č. 26
Značka ZT znamená, že čas je udaný v:

a) UTC

b) SEČ

c) SEČ L

Otázka č. 27
Aký je akčný rádius, ak poznáme: Wtam = 195 km/h, Wspäť = 203 km/h, T = 10 h. (keď: AR - údaj hodnoty akčného rádia [km], Wtam - traťová rýchlosť na trati smerom von, Wspäť - traťová rýchlosť na trati späť, T - celková doba letu (s ohľadom na LPH), AR = (T. (Wtam. Wspäť)) / (Wspäť + Wtam) ;)

a) 900 km

b) 990 km

c) 995 km