Testy z letectva on-line

Letecká navigácia Y19 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Letecká navigácia Y19. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Ktorý výrez z mapy znázorňuje traťovú mapu zhotovenú v Merkátorovej projekcii?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 2
Informácie pre prílet na letisko (napr. na LZIB) - sú publikované v AIP-e, časť:

a) FAL

b) AGA

c) AD

Otázka č. 3
Čo sú to orientačné body a čiary?

a) sú to výrazné objekty na mape.

b) sú to výrazné objekty v priestore letiska, podľa ktorých uskutočňujeme prílet k letisku.

c) sú to výrazné objekty v teréne, ktoré sú z lietadla dobre viditeľné a pilot ich pri porovnávaní s mapou môže využiť pre vedenie lietadla po trati.

Otázka č. 4
1000 ft/min je približne: [prevod ft/min na m/s]

a) 2 m/s

b) 5 m/s

c) 10 m/s

Otázka č. 5
GMT je svetový čas získaný:

a) astronomicky.

b) geometricky.

c) geodeticky.

Otázka č. 6
Pravá vzdušná rýchlosť je:

a) súčet indikovanej a opravenej vzdušnej rýchlosti.

b) rozdiel indikovanej a vzdušnej rýchlosti, u ktorého sa vo väčších výškach musí počítať so stlačiteľnosťou vzduchu.

c) opravená vzdušná rýchlosť skorigovaná na skutočné podmienky letu, t. j. opravená s ohľa- dom na výšku a teplotu okolitého vzduchu. Vo väčších výškach (rádove nad 4 000 m) a pri vyšších rýchlostiach (nad 400 km/h) je nutné počítať aj so stlačiteľnosťou vzduchu.

Otázka č. 7
Ktorá projekcia tvorí základ leteckej mapy sveta ICAO zhotovenej v merítku 1:1 000 000 ?

a) Merkátorova.

b) Gauss-Krügerova.

c) Konformná kúžeľová Lambertova projekcia.

Otázka č. 8
Trojuholník (mnohouholník) chýb je:

a) tri (alebo viac) polohových čiar vytvára v priesečníku trojuholník (mnohouholník) chýb. Naj- pravdepodobnejšia poloha lietadla je v jeho ťažisku.

b) trojuholník, ktorého chyba v určení každej jeho strany je ešte v tolerancii.

c) trojuholník, u ktorého sa chyby v navigácii navzájom rušia a tým dostávame najpresnejší výsledok.

Otázka č. 9
Jeden MPH je: [prevod MPH na km/h]

a) 1, 609 km/h

b) 1, 852 km/h

c) 3, 280 km/h

Otázka č. 10
Podľa Tabuľky na 15o E slnko vychádza v čase 08 h 46 min. Vypočítajte východ slnka pre miesto nachádzajúce sa na 22o 15´ E.

a) 08 : 17 h

b) 09 : 15 h

c) 08 : 18 h

Otázka č. 11
Pri porovnávacej navigácii pilot orientuje mapu tak:

a) aby popis mapy bol vždy čitateľný, čiže aby vrchný okraj mapy smeroval vždy k palubnej doske.

b) k severu zemepisnému.

c) k význačnému orientačnému bodu na trati.

Otázka č. 12
Medzi ktorými poludníkmi prešlo na svojej zdanlivej dráhe slnko za 1 h ?

a) od 10 E do 10 W.

b) od 10 W do 5 E.

c) od 5 E do 10 W.

Otázka č. 13
Jedna anglická (štatutárna) míľa [SM] je: [prevod SM na m]

a) 1 526 m

b) 1 609 m

c) 1 700 m

Otázka č. 14
Jeden feet [stopa] je: [prevod ft na m]

a) 30, 48 cm

b) 30, 33 cm

c) 30, 30 cm

Otázka č. 15
V akej vzdialenosti je kritický bod, ak poznáme: S = 600 km, Wtam = 168 km/h, Wspäť = 226 km/h (SKB = (S. Wspäť) / (W1 + Wspäť); keď: S - dĺžka trate, W1 - traťová rýchlosť smerom do KBT, Wspäť - traťová rýchlosť na trati späť)

a) SKB = 358 km

b) SKB = 329 km

c) SKB = 344 km

Otázka č. 16
Aký je UTC na zemepisnej dĺžke 76o 41´ W, ak je jeho LMT = 7 h 00 min ?

a) 10 h 06 min 44 s

b) 14 h 15 min 12 s

c) 12 h 06 min 44 s keď : LMT - Local Mean Time, t. j. miestny stredný čas.

Otázka č. 17
V Leteckých obežníkoch - (AIC), sa uverejňujú informácie:

a) ktorých znalosť je všeobecne užitočná a prospešná pre riadiacich letovej prevádzky.

b) ktorých znalosť je všeobecne užitočná a prospečná pre pilotov.

c) ktorých znalosť je všeobecne prospešná a užitočná ako pre lietajúcich, tak aj pre pozemných zamestnancov a ostatných pracovníkov civilného letectva.

Otázka č. 18
Pre približný prevod metrov na stopy (feet), možno pri výpočtoch "spamäti" použiť vzťah:

a) m x 0, 3

b) m x 3 + 10%

c) m : 10 x 3

Otázka č. 19
Traťová rýchlosť [W] je:

a) rýchlosť lietadla na kurze letu.

b) rýchlosť lietadla vzhľadom na smer vetra.

c) absolútna rýchlosť lietadla voči zemskému povrchu.

Otázka č. 20
Indikovaná vzdušná rýchlosť je:

a) vertikálna rýchlosť, ktorú indikuje prístroj v lietadle.

b) rýchlosť okolitého vzduchu, meraná Pitotovou trubicou.

c) hodnota rýchlosti, ktorú čítame na rýchlomeri lietadla.