Testy z letectva on-line

Letecké pohonné jednotky X31 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Letecké pohonné jednotky X31. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Pracovný zdvih piestového motora, kedy motor koná prácu, sa začína v okamihu

zapálenia pracovnej zmesy

maximálneho tlaku vo valci, t. j. na začiatku expanzie

polohy pracovného piesta v hornej úvrati

Otázka č. 2
Označme: kg - jednotka hmotnosti, h - hodina, l - jednotka objemu (liter), kW - jednotka výkonu

rozmer mernej spotreby paliva = (kg/kWh)

rozmer mernej spotreby paliva = (kg/l)

rozmer mernej spotreby paliva = (kg/kg)

Otázka č. 3
Pochod, v ktorom sa mení tepelná energia na mechanickú, nazývame expanzia. Začiatok expanzie sa počíta od

hornej úvrate piesta

okamihu zážihu

okamihu maximálneho tlaku vo valci

Otázka č. 4
Mechanická práca je mimo iné ovplyvnená prívodom tepla a tepelnou účinnosťou. So zväčšovaním kompresného pomeru sa mechanická práca

nemení

zmenšuje

zväčšuje

Otázka č. 5
Termická účinnosť piestového motora sa pri zväčšovaní kompresného pomeru

zväčšuje

nemení

zmenšuje

Otázka č. 6
Plnenie valca sa končí 40 - 65 stupňov za dolnou úvraťou. Teda až keď sa piest pohybuje smerom k hornej úvrati. Je to z dôvodov

zmenšenia kompresnej práce počas kompresného zdvihu

zvýšenia súčiniteľa plnenia

zlepšenia vyplachovania pracovného priestoru od spalín

Otázka č. 7
Teoretická spotreba vzduchu zaistí úplné okysličovanie spaliteľných zložiek paliva. Skutočná hmotnosť môže byť odlišná od teoretickej a je charakterizovaná súčiniteľom prebytku vzduchu - označovaným "alfa". Hodnota alfa  1 znamená, že

zmes je bohatá, je teda prebytok paliva

zmes je chudobná, je teda prebytok vzduchu

zloženie zmesi je optimálne

Otázka č. 8
Tlak vo valci počas výfuku postupne klesá. Výfukový zdvih počítame od okamihu

otvorenia výfukového ventilu

vyrovnania tlaku vo valci, keď prechádza piest dolnou úvraťou

kedy sa výfukový ventil dostal do úplne otvorenej polohy

Otázka č. 9
V bode 4 na obrázku indikátorového diagramu štvordobého spaľovacieho motora sa

otvára sací ventil

zatvára výfukový ventil

otvára výfukový ventil

Otázka č. 10
Základnou charakteristikou leteckého motora s preplňovaním je, že so zväčšovaním výšky od zeme po nominálnu výšku udržuje

konštantný výkon motora

konštantné otáčky motora

konštantný plniaci tlak

Otázka č. 11
Pri úplne otvorenej škrtiacej klapke a zvýšení otáčok motora merná spotreba paliva

sa nemení

rastie

klesá

Otázka č. 12
Hlavnou prednosťou motora s preplňovaním, oproti nepreplňovanému motoru, je jeho

menšia hlučnosť

menšia merná hmotnosť motora

väčší výkon najmä vo veľkých výškach

Otázka č. 13
Pri zväčšovaní výšky u motora bez kompresora sa merná spotreba paliva zvyšuje, výkon sa

zväčšuje

zmenšuje

nemení

Otázka č. 14
Pracovná zmes horí len v určitom rozmedzí svojho zloženia. Veľmi bohatá zmes horí pomalšie. Praktické ochudobňovanie alebo obohatenie zmesi je limitované

porušením rovnorodosti spaľovania a následnou nepravidelnosťou chodu motora

zvýšením teploty hláv valcom vplyvom zmenšenia rýchlosti spaľovania

nedokonalým spaľovaním s vylučovaním uhlíka a dymením z výfuku

Otázka č. 15
Včasnosť a dokonalosť spaľovania majú rozhodujúci vplyv na prácu získanú za skutočný pracovný obeh. Optimálny predstih zaručuje

maximálnu expanznú prácu

minimálnu kompresnú prácu

maximálny rozdiel expanznej a kompresnej práce

Otázka č. 16
Pod pojmom vyváženie motora rozumieme vyváženie zotrvačných síl

posuvne sa pohybujúcich hmôt

otáčajúcich sa hmôt

posuvne sa pohybujúcich a otáčajúcich sa hmôt

Otázka č. 17
U radového šesťvalcového piestového motora je interval medzi zážihmi

140 stupňov

80 stupňov

120 stupňov

Otázka č. 18
Litrový výkon štvorvalcového piestového motora je daný ako pomer

hmotnosť / zdvihový objem

výkon / zdvihový objem

výkon / objem jedného valca

Otázka č. 19
Výkon piestového motora pri vzraste plniaceho tlaku

rastie

klesá

nemení sa

Otázka č. 20
Spotreba paliva pri vzrastajúcom plniacom tlaku a predpoklade konštantnej mernej spotreby paliva

klesá

zväčšuje sa

nemení sa