Testy z letectva on-line

Letecké pohonné jednotky X32 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Letecké pohonné jednotky X32. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Pri poklese plniaceho tlaku a pri konštantných otáčkach motora sa výkon piestového motora

zvyšuje

nemení sa

zmenšuje

Otázka č. 2
Pri zvýšení okolitého atmosférického tlaku, pri ostatných rovnakých podmienkach, sa výkon motora

nemení

zvyšuje

znižuje

Otázka č. 3
Výkon leteckého piestového motora závisí od množstva tepla transformovaného za jednotku času. Je ovládaný zmenou

dodávky paliva do motora

dodávky vzduchu do motora

zloženia pracovnej zmesi

Otázka č. 4
Pod pojmom pracovný objem valca rozumieme

objem priestoru vo valci, kedy je piest v hornej úvrati a prebieha spaľovanie zmesi

objem priestoru vo valci, kedy je piest v dolnej úvrati a začína plnenie

objem valca medzi hornou a dolnou úvraťou piestu

Otázka č. 5
Kompresný pomer je pri nasledovnom označení (V1 - objem v dolnej úvrati, V2 - objem v hornej úvrati, VZ - zdvihový objem, VK - objem kompresného priestoru)

VZ / VK

V1 / VK

V1 / V2

Otázka č. 6
Ktorý z nasledujúcich redukčných pomerov vrtuľového reduktora zaistí najvyššie otáčky vrtule (pri rovnakých otáčkach motora)

16 : 9

16 : 7

3 : 2

Otázka č. 7
Pri kompresii sa pracovná zmes ohrieva, na začiatku kompresie je

zmes ochladzovaná stenami

zmes ohrievaná od stien

vplyv teploty nepatrný

Otázka č. 8
Veľmi chudobná zmes a malý predstih zážihu spôsobí dohorievanie zmesi i počas výfuku. Pri expanzii sa v týchto podmienkach odovzdávanie tepla do motora

nemení

zväčšuje

zmenšuje

Otázka č. 9
Okamih otvárania výfukového ventilu je určený časovaním rozvodu. Predstihom otvorenia výfukového ventilu nazývame

uhol kľukového hriadeľa pred otvorením sacieho ventilu

uhol kľukového hriadeľa pred dolnou úvraťou

uhol kľukového hriadeľa pred okamihom zapálenia

Otázka č. 10
Označme: Pe - užitočný výkon, Pi - indikovaný výkon, Ps - stratový výkon, potom

mechanická účinnosť = Pe - Pi

mechanická účinnosť = Pe / Pi

mechanická účinnosť = Pe x Pi

Otázka č. 11
Označme: Pe = užitočný výkon, Ps - stratový výkon, Pi - indikovaný výkon, potom

mechanická účinnosť = Pe / (Pe - Ps)

mechanická účinnosť = Pe / (Pe + Ps)

mechanická účinnosť = Pe / (Pe / Ps)

Otázka č. 12
Označme: ETA (e) - celková účinnosť, ETA (i) - indikovaná účinnosť, ETA(m) - mechanická účinnosť. Vzájomný vzťah je

ETA (e) = ETA (i) / ETA (m)

ETA (e) = ETA (i) x ETA (m)

ETA (e) = ETA (i) - ETA (m)

Otázka č. 13
Je snahou získať pri danom objeme motora maximálnu prácu, preto je dôležité naplniť pri daných podmienkach maximálne množstvo vhodnej pracovnej zmesi. To charakterizuje súčiniteľ plnenia, definovaný ako

pomer skutočnej a teoretickej hmotnosti vzduchu privedeného do valca počas plnenia

rozdiel teoretickej a skutočnej hmotnosti vzduchu na naplnenie pracovného valca

pomer teoretickej a skutočnej hmotnosti vzduchu privedeného do valca počas plnenia

Otázka č. 14
Zmena atmosférickej teploty ovplyvňuje teplotu pracovnej zmesi vo valci. Pri inak rovnakých podmienkach pri vzraste atmosférickej teploty, výkon motora

rastie

prakticky sa nemení

klesá

Otázka č. 15
Pre režimy práce leteckého motora s plniacim tlakom nižším ako je tlak atmosférický, je výhodné kompresor vypnúť, pretože sa

zmenší spotreba paliva a výkon pritom zostane zachovaný

nezmení merná spotreba paliva a výkon motora sa zväčší

zväčší výkon motora a zmenší spotreba paliva

Otázka č. 16
Pri konštantných otáčkach motora a konštantnom plniacom tlaku 1. 0, výkon pri vypnutom kompresore bude v porovnaní s režimom, kedy je kompresor zapnutý

väčší

menší

nezmenený

Otázka č. 17
Účinok využitia reakcie výfukových plynov sa vzrastom výšky letu

zmenšuje

zväčšuje

nemení

Otázka č. 18
Najvhodnejšie zloženie pracovnej zmesi je také, kedy pri vzletovom režime je zmes spravidla bohatá, pri voľnobežnom režime bohatá, pri menovitom režime a cestovnom režime

menej bohatá

bohatá

chudá

Otázka č. 19
Vonkajšia charakteristika piestového motora je závislosť výkonu motora na otáčkach pri

zaťažovaní motora vrtuľou

zmene dodávky vzduchu škrtiacou klapkou

úplne otvorenej škrtiacej klapke

Otázka č. 20
Výškový motor má v nominálnej (výpočtovej) výške výkon v porovnaní s výkonom na zemi

rovnaký

väčší

menší