Testy z letectva on-line

Letecké pohonné jednotky Y33 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Letecké pohonné jednotky Y33. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Výkon leteckého piestového motora závisí od množstva tepla transformovaného za jednotku času. Je ovládaný zmenou

a) dodávky paliva do motora

b) dodávky vzduchu do motora

c) zloženia pracovnej zmesi

Otázka č. 2
Okamih otvárania výfukového ventilu je určený časovaním rozvodu. Predstihom otvorenia výfukového ventilu nazývame

a) uhol kľukového hriadeľa pred otvorením sacieho ventilu

b) uhol kľukového hriadeľa pred dolnou úvraťou

c) uhol kľukového hriadeľa pred okamihom zapálenia

Otázka č. 3
Pod pojmom pracovný objem valca rozumieme

a) objem priestoru vo valci, kedy je piest v hornej úvrati a prebieha spaľovanie zmesi

b) objem priestoru vo valci, kedy je piest v dolnej úvrati a začína plnenie

c) objem valca medzi hornou a dolnou úvraťou piestu

Otázka č. 4
Voľnobežný režim sa kontroluje pri nastavení vrtule na

a) minimálny uhol

b) maximálny uhol

c) minimálny i maximálny uhol

Otázka č. 5
Pri lete maximálnou vodorovnou rýchlosťou sú pre motor bez preplňovania najobtiažnejšie podmienky chladenia

a) v menovitej výške

b) pri zemi

c) vo výške vyššej ako je menovitá

Otázka č. 6
Vonkajšia charakteristika piestového motora je závislosť výkonu motora na otáčkach pri

a) zaťažovaní motora vrtuľou

b) zmene dodávky vzduchu škrtiacou klapkou

c) úplne otvorenej škrtiacej klapke

Otázka č. 7
Pri jednoduchom karburátore je palivo do difúzora dodávané

a) samospádom

b) pretlakom medzi plavákovou komorou a hrdlom difúzora

c) pretlakom medzi okolitou atmosférou a hrdlom difúzora

Otázka č. 8
Označme: Pe - užitočný výkon, Pi - indikovaný výkon, Ps - stratový výkon, potom

a) mechanická účinnosť = Pe - Pi

b) mechanická účinnosť = Pe / Pi

c) mechanická účinnosť = Pe x Pi

Otázka č. 9
Pri motorovej skúške je povolený chod pri maximálnom výkone po dobu niekoľkých sekúnd. Je to z dôvodov

a) hlukového obmedzenia

b) nepriaznivých podmienok chladenia

c) nepriaznivých podmienok práce vrtule

Otázka č. 10
Výkon motora bez kompresora od zeme do výšky 5 000 m poklesne približne o

a) 30%

b) 70%

c) 50%

Otázka č. 11
Na obrázku je znázornená schéma práce (S - sací ventil, V - výfukový ventil)

a) štvordobého zážihového spaľovacieho motora

b) dvojdobého motora

c) štvordobého vznetového motora

Otázka č. 12
Termická účinnosť piestového motora sa pri zväčšovaní kompresného pomeru

a) zväčšuje

b) nemení

c) zmenšuje

Otázka č. 13
Námraza na vrtuľových listoch sa začína tvoriť na

a) nábežnej hrane listu

b) odtokovej hrane listu

c) nábežnej i odtokovej hrane listu súčasne

Otázka č. 14
Zloženie zmesi ovplyvňuje zloženie spalín a teda ich nepriaznivé ekologické dôsledky. Kysličník uhličitý sa objavuje v

a) chudobných i bohatých zmesiach

b) chudobných zmesiach

c) bohatých zmesiach

Otázka č. 15
Detonácia je nežiadúci jav, môže však vzniknúť za podmienok, kedy motor

a) je podchladený

b) pracuje s veľmi bohatou zmesou

c) pracuje s veľkou rýchlosťou horenia určitej časti zmesi s následným prudkým nárastom tlaku a teploty

Otázka č. 16
Pracovný zdvih piestového motora, kedy motor koná prácu, sa začína v okamihu

a) zapálenia pracovnej zmesy

b) maximálneho tlaku vo valci, t. j. na začiatku expanzie

c) polohy pracovného piesta v hornej úvrati

Otázka č. 17
Najvhodnejšie zloženie pracovnej zmesi je také, kedy pri vzletovom režime je zmes spravidla bohatá, pri voľnobežnom režime bohatá, pri menovitom režime a cestovnom režime

a) menej bohatá

b) bohatá

c) chudá

Otázka č. 18
Výkon piestového motora pri vzraste plniaceho tlaku

a) rastie

b) klesá

c) nemení sa

Otázka č. 19
Pevná vrtuľa je navrhnutá tak, aby umožňovala najvyššie otáčky motora

a) pri vzlete

b) pri stúpaní

c) pri horizontálnom lete

Otázka č. 20
Spotreba paliva pri vzrastajúcom plniacom tlaku a predpoklade konštantnej mernej spotreby paliva

a) klesá

b) zväčšuje sa

c) nemení sa