Testy z letectva on-line

Letecké právne predpisy X22 - letecký test
(13 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Letecké právne predpisy X22. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Letecký zákon je základným normatívnym aktom štátu upravujúcim otázky

letovej prevádzky nad územím SR

leteckej prevádzky v SR

civilného letectva SR

Otázka č. 2
Starostlivosť o rozvoj slovenského civilného letectva prináleží

Slovenskej správe letísk

Štátnej leteckej inšpekcii

Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácii

Otázka č. 3
Slovenskú štátnu príslušnosť majú

všetky lietadlá prevádzkované slovenskými prevádzkovateľmi

všetky civilné lietadlá umiestnené v SR

civilné lietadlá zapísané v slovenskom leteckom registri

Otázka č. 4
O zápise do slovenského leteckého registra vydá Štátna letecká inšpekcia

potvrdenie

osvedčenie

registračné potvrdenie

Otázka č. 5
Každému civilnému lietadlu sa pri zápise do slovenského leteckého registra pridelí

značka štátnej príslušnosti

poznávacia značka

osvedčenie o letovej spôsobilosti

Otázka č. 6
Letecký personál tvoria

posádky civilných lietadiel a pozemný letecký personál

výkonní letci a obsluhujúci personál

posádky civilných lietadiel a ostatný obsluhujúci personál

Otázka č. 7
Členovia leteckého personálu musia byť na výkon svojej činnosti

odborne spôsobilí

zdravotne a odborne spôsobilí

zdravotne spôsobilí s požadovaným vzdelaním

Otázka č. 8
Preukazy spôsobilosti leteckého personálu vydáva

Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác

každý prevádzkovateľ

Štátna letecká inšpekcia

Otázka č. 9
Velitelia civilných lietadiel, okrem samostatných letov žiaka - pilota vo výcviku, môžu byť len výkonní letci s kvalifikáciou

pilota

kapitána lietadla

inštruktora

Otázka č. 10
Za medzinárodný let sa považuje každý let civilného lietadla, pri ktorom vymedzená letová cesta alebo schválená trať vedie

z medzinárodného letiska na iné medzinárodné letisko

cez štátne hranice

z vnútroštátneho letiska na letisko s medzinárodnou prevádzkou

Otázka č. 11
Pri vykonávaní medzinárodných letov civilných lietadiel musia byť dodržované aj predpisy

o uľahčovaní medzinárodného styku

o pohraničnej kontrole a colné a devízové predpisy

štátu, v ktorom bolo civilné lietadlo vyrobené

Otázka č. 12
Štátna letecká inšpekcia okrem iného

prideľuje civilným lietadlám registračnú (poznávaciu) značku

riadi a zabezpečuje civilnú leteckú prevádzku

vydáva letiskové poriadky pre verejné letiská

Otázka č. 13
Publikácia vydaná štátom alebo ním poverenou organizáciou obsahujúca letecké informácie dlhodobého charakteru, ktoré sú dôležité pre leteckú prevádzku, je

letová príručka

prevádzková príručka

letecká informačná príručka