Testy z letectva on-line

Letecké právne predpisy Y22 - letecký test
(13 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Letecké právne predpisy Y22. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Letecký zákon je základným normatívnym aktom štátu upravujúcim otázky

a) letovej prevádzky nad územím SR

b) leteckej prevádzky v SR

c) civilného letectva SR

Otázka č. 2
Starostlivosť o rozvoj slovenského civilného letectva prináleží

a) Slovenskej správe letísk

b) Štátnej leteckej inšpekcii

c) Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácii

Otázka č. 3
Členovia leteckého personálu musia byť na výkon svojej činnosti

a) odborne spôsobilí

b) zdravotne a odborne spôsobilí

c) zdravotne spôsobilí s požadovaným vzdelaním

Otázka č. 4
Velitelia civilných lietadiel, okrem samostatných letov žiaka - pilota vo výcviku, môžu byť len výkonní letci s kvalifikáciou

a) pilota

b) kapitána lietadla

c) inštruktora

Otázka č. 5
Zaistenie poškodeného lietadla alebo trosiek a nákladu musí zabezpečovať ochranu proti

a) ďalšiemu poškodeniu alebo zhoršeniu stavu, proti prístupu nepovolaných osôb a proti krádežiam

b) znemožneniu objektívneho vyšetrovania

c) znehodnoteniu stôp

Otázka č. 6
Preukazy spôsobilosti leteckého personálu vydáva

a) Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác

b) každý prevádzkovateľ

c) Štátna letecká inšpekcia

Otázka č. 7
Akonáhle veliteľ lietadla spozoruje nehodu, alebo že je iné lietadlo v tiesni, vynímajúc prípady kedy nie je schopný alebo by to ohrozilo bezpečnosť jeho letu, alebo že ďalšie sledovanie by bolo zbytočné, je povinný

a) oznámiť túto skutočnosť príslušnému úradu

b) vyčkávať v priestore nehody až do príchodu zástupcu prevádzkovateľa

c) nestratiť lietadlo v tiesni z dohľadu, určiť polohu lietadla v tiesni, oznámiť túto skutočnosť stanovisku riadenia letovej prevádzky alebo záchrannému koordinačnému stredisku a postupovať podľa ich pokynov

Otázka č. 8
Vizuálny signálny kód zem - vzduch používaný osobami, ktoré prežili leteckú nehodu, návestie v tvare písmena "V" znamená

a) áno, potvrdzujem

b) nie, negatív

c) žiadame pomoc

Otázka č. 9
Štátna letecká inšpekcia môže trvale alebo dočasne odobrať preukaz spôsobilosti člena leteckého personálu alebo obmedziť oprávnenie uvedené v preukaze, ak by ponechanie oprávnenia alebo preukazu spôsobilosti bolo

a) v rozpore s predpismi

b) na úkor bezpečnosti leteckej prevádzky

c) proti záujmom prevádzkovateľa

Otázka č. 10
Publikácia vydaná štátom alebo ním poverenou organizáciou obsahujúca letecké informácie dlhodobého charakteru, ktoré sú dôležité pre leteckú prevádzku, je

a) letová príručka

b) prevádzková príručka

c) letecká informačná príručka

Otázka č. 11
Za medzinárodný let sa považuje každý let civilného lietadla, pri ktorom vymedzená letová cesta alebo schválená trať vedie

a) z medzinárodného letiska na iné medzinárodné letisko

b) cez štátne hranice

c) z vnútroštátneho letiska na letisko s medzinárodnou prevádzkou

Otázka č. 12
Letecká informačná príručka musí byť opravovaná buď výmenou listov alebo ručne

a) pravidelne 1x za rok

b) pravidelne 2x za rok

c) v takých časových intervaloch, ktoré zabezpečujú jej udržovanie v platnosti

Otázka č. 13
V prípade, že lietadlo, ktoré spozorovalo nehodu alebo lietadlo v tiesni, nemôže nadviazať spojenie s príslušným záchranným koordinačným strediskom alebo službou riadenia letovej prevádzky, odovzdá informácie

a) príslušnému úradu

b) Štátnej leteckej inšpekcii

c) niektorému lietadlu, ktoré je schopné udržovať spojenie