Testy z letectva on-line

Letecké právne predpisy Y23 - letecký test
(13 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Letecké právne predpisy Y23. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Slovenskú štátnu príslušnosť majú

a) všetky lietadlá prevádzkované slovenskými prevádzkovateľmi

b) všetky civilné lietadlá umiestnené v SR

c) civilné lietadlá zapísané v slovenskom leteckom registri

Otázka č. 2
Odborná komisia na vyšetrovanie nehôd musí zabezpečiť ochranu poškodeného lietadla alebo trosiek a nákladu pred ďalším poškodením a neprípustnou manipuláciou po dobu nevyhnutnú na účely

a) ochrany majetku proti krádežiam

b) vyšetrenia

c) spracovanie fotoobjektívnej dokumentácie

Otázka č. 3
Štátna letecká inšpekcia okrem iného

a) prideľuje civilným lietadlám registračnú (poznávaciu) značku

b) riadi a zabezpečuje civilnú leteckú prevádzku

c) vydáva letiskové poriadky pre verejné letiská

Otázka č. 4
Ak zachytí veliteľ lietadla rádiotelefonické alebo rádiotelegrafické tiesňové volanie alebo správu o tiesni, musí okrem iného

a) pokúsiť sa o nadviazanie spojenia s lietadlom v tiesni

b) upovedomiť stanovisko riadenia letovej prevádzky alebo príslušné záchranné koordinačné stredisko, pričom uvedie všetky údaje, ktoré má k dispozícii

c) určiť polohu lietadla v tiesni

Otázka č. 5
Každému civilnému lietadlu sa pri zápise do slovenského leteckého registra pridelí

a) značka štátnej príslušnosti

b) poznávacia značka

c) osvedčenie o letovej spôsobilosti

Otázka č. 6
Strata spôsobilosti člena lietajúceho personálu môže okrem iného nastať z dôvodov

a) zdravotných

b) osobných

c) organizačných

Otázka č. 7
O zápise do slovenského leteckého registra vydá Štátna letecká inšpekcia

a) potvrdenie

b) osvedčenie

c) registračné potvrdenie

Otázka č. 8
Štátna letecká inšpekcia odoberie členovi leteckého personálu preukaz spôsobilosti

a) ak sa nezúčastní praktického preskúšania

b) ak sa nezúčastní teoretického preskúšania

c) ak odmietne vyšetrenie na obsah alkoholu

Otázka č. 9
Oznámenie obsahujúce informácie o zriadení, stave alebo zmene nejakého leteckého zariadenia, služby alebo postupov, alebo informáciu o nebezpečí, ktorých včasná znalosť je nevyhnutná pre pracovníkov zapojených do leteckej prevádzky, sú publikované v

a) AIPe

b) NOTAMe

c) SNOWTAMe

Otázka č. 10
Informácie, ktoré nezodpovedajú podmienkam na vydanie NOTAMu alebo publikovaniu v AIPe, ale vzťahujú sa na bezpečnosť letov, leteckej prevádzky alebo sa týkajú otázok technických, administratívnych alebo právnych, sú publikované v

a) leteckej príručke

b) leteckom obežníku

c) letovej príručke

Otázka č. 11
S troskami lietadla, poškodeným lietadlom, prípadne s nákladom sa môže manipulovať alebo pohybovať len za účelom

a) záchrany osôb, zvierat, pošty a cenností

b) zabráneniu ďalšieho poškodenia

c) zaistenia stôp na vyšetrovanie

Otázka č. 12
Pri vykonávaní medzinárodných letov civilných lietadiel musia byť dodržované aj predpisy

a) o uľahčovaní medzinárodného styku

b) o pohraničnej kontrole a colné a devízové predpisy

c) štátu, v ktorom bolo civilné lietadlo vyrobené

Otázka č. 13
Letecký personál tvoria

a) posádky civilných lietadiel a pozemný letecký personál

b) výkonní letci a obsluhujúci personál

c) posádky civilných lietadiel a ostatný obsluhujúci personál