Testy z letectva on-line

Letiská L-14 X46 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Letiská L-14 X46. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Dotyková zóna je časť vzletovej a pristávacej dráhy za jej prahom, na ktorej sa predpokladá

dosadnutie pristávajúceho lietadla

prvý dotyk pristávajúceho lietadla

zastavenie pristávajúceho lietadla

Otázka č. 2
Dráhová dohľadnosť RVR je vzdialenosť, na ktorej sú z pilotnej kabíny lietadla, nachádzajúceho sa nad osou VPD

viditeľné predmety v smere vzletu

viditeľné vo dne a rozoznateľné v noci svetelné návestidlá ohraničujúce VPD

viditeľné denné dráhové značky alebo svetelné návestidlá ohraničujúce VPD alebo vyznačujúce os VPD

Otázka č. 3
Nadmorská výška letiska je

nadmorská výška najvyššieho bodu vzletových a pristávacích plôch

nadmorská výška vzťažného bodu letiska

priemerná výška vypočítaná z nadmorských výšok prahu a konca najdlhšej z VPD

Otázka č. 4
Návestná plocha je plocha na letisku, určená na kladenie

pozemných vizuálnych návestí

návestí týkajúcich sa leteckej dopravy

návestí pre lietadlá, ktoré nie sú vybavené rádiostanicou

Otázka č. 5
Odbavovacia plocha je

vymedzená plocha na pozemnom letisku, určená k umiestneniu lietadiel na nastupovanie a vystupovanie cestujúcich alebo nakládku a vykládku pošty a nákladu, na ich plnenie pohonnými hmotami, odstavovanie alebo ošetrovanie

časť letiska určená na vzlety, pristátia a rolovanie lietadiel, k umiestneniu lietadiel na nastupovanie a vystupovanie cestujúcich alebo nakládku a vykládku pošty a nákladu

vymedzená plocha na pozemnom alebo vodnom letisku, určená k umiestneniu lietadiel na obchodné a technické odbavenie alebo údržbu

Otázka č. 6
Pohybová plocha je

časť letiska určená na vzlety, pristátia a rolovanie lietadiel, s výnimkou odbavovacích plôch

časť letiska určená na vzlety, pristátia a rolovanie lietadiel, na ktorej môže byť lietadlo zastavené alebo predbehnuté

časť letiska určená na vzlety, pristátia a rolovanie lietadiel, pozostávajúca z prevádzkovej plochy a odbavovacích plôch

Otázka č. 7
Rolovacia dráha je

vymedzená pravouhlá plocha, vrátane dojazdovej dráhy, na ktorej môže byť lietadlo zastavené alebo predbehnuté za účelom zvýšenia bezpečnosti

vymedzený pás na pozemnom letisku nadväzujúci na okraj spevneného povrchu určený na zníženie nebezpečenstva poškodenia lietadla v prípade jeho vybočenia z VPD

vymedzený pás na pozemnom letisku zriadený na rolovanie lietadiel a určený na spojenie jednej časti letiska s druhou

Otázka č. 8
Prah VPD je

prah umiestnený inde ako na začiatku vzletovej a pristávacej dráhy

začiatok tej časti VPD, ktorá je použiteľná na pristátie

začiatok tej časti VPD, kde sa zvyčajne očakáva prvý dotyk pristávajúceho lietadla

Otázka č. 9
Prevádzková plocha je časť letiska určená na vzlety, pristátia a rolovanie lietadiel s výnimkou

parkovacích plôch

pohybových plôch

odbavovacích plôch

Otázka č. 10
Ukazovateľ smeru pristátia je zariadenie vizuálne indikujúce smer, určený na

pristátia

vzlety

vzlety a pristátia

Otázka č. 11
Vyčkávacie miesto je vyznačené miesto, na ktorom môže byť lietadlo alebo iný mobilný prostriedok na zaistenie potrebnej bezpečnej vzdialenosti od VPD

zadržané

zastavené

odstavené

Otázka č. 12
Vyčkávacia plocha je plocha, na ktorej môže byť lietadlo za účelom zvýšenia plynulosti pozemnej prevádzky

zadržané

zastavené alebo predbehnuté

odstavené

Otázka č. 13
Dĺžka VPD, ktorá je vyhlásená za použiteľnú a vyhovujúcu na rozjazd lietadla pri vzlete, je použiteľná dĺžka

rozjazdu (TORA)

vzletu (DODA)

prerušeného vzletu (ASDA)

Otázka č. 14
Použiteľná dĺžka VPD na rozjazd, zväčšená o dĺžku predpolia, ak je zriadené, je použiteľná dĺžka

rozjazdu (TORA)

vzletu (TODA)

prerušeného vzletu (ASDA)

Otázka č. 15
Použiteľná dĺžka VPD na rozjazd, zväčšená o dĺžku dojazdovej dráhy, ak je zriadená, je použiteľná dĺžka

vzletu (TODA)

prerušeného vzletu (ASDA)

pristátia (LDA)

Otázka č. 16
Dĺžka VPD, ktorá je vyhlásená za použiteľnú a vhodnú na dosadnutie a dojazd pristávajúceho lietadla, je použiteľná dĺžka

prerušeného pristátia (PLDA)

prerušeného vzletu (ASDA)

pristátia (LDA)

Otázka č. 17
Vzletová a pristávacia dráha (VPD) je vymedzená pravouhlá plocha na pozemnom letisku upravená na

a) vzlety a pristátia lietadiel

rolovanie a vzlety lietadiel

pristátia a rolovanie lietadiel

Otázka č. 18
Vzletový a pristávací pás je vymedzená plocha, vrátane VPD a dojazdovej dráhy, ak je zriadená, určená

na vzlet lietadiel s vyššou vzletovou hmotnosťou

na pristátie lietadiel s väčšou zložkou bočného vetra

na zníženie nebezpečia poškodenia lietadiel v prípade jeho vybočenia z VPD

Otázka č. 19
Vzťažný bod letiska je bod určujúci

polohu letiska vzhľadom k mestu

zemepisnú polohu letiska

geometrický stred letiska

Otázka č. 20
Poloha vzťažného bodu letiska musí byť stanovená trvale a to čo najbližšie súčasnému alebo výhľadovo plánovanému

geometrickému stredu letiska

stredu krrižujúcich sa VPD

miestu odbavovacej plochy