Testy z letectva on-line

Letiská L-14 Y46 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Letiská L-14 Y46. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Rolovacia dráha je

a) vymedzená pravouhlá plocha, vrátane dojazdovej dráhy, na ktorej môže byť lietadlo zastavené alebo predbehnuté za účelom zvýšenia bezpečnosti

b) vymedzený pás na pozemnom letisku nadväzujúci na okraj spevneného povrchu určený na zníženie nebezpečenstva poškodenia lietadla v prípade jeho vybočenia z VPD

c) vymedzený pás na pozemnom letisku zriadený na rolovanie lietadiel a určený na spojenie jednej časti letiska s druhou

Otázka č. 2
Hraničné značky musia byť umiestnené na tých letiskách, kde vzletová a pristávacia plocha

a) je nespevnená

b) je bez VPD

c) je spevnená

Otázka č. 3
Na každom letisku musí byť určené jedno alebo viacej miest na predletovú skúšku výškomera, najvhodnejšie na

a) VPD

b) vyčkávacej ploche

c) odbavovacej ploche

Otázka č. 4
Vzťažný bod letiska je bod určujúci

a) polohu letiska vzhľadom k mestu

b) zemepisnú polohu letiska

c) geometrický stred letiska

Otázka č. 5
Pokiaľ je na letisku používaný ukazovateľ smeru pristátia, musí byť umiestnený

a) v blízkosti letiskovej riadiacej veže

b) na výraznom mieste

c) v blízkosti najdlhšej VPD

Otázka č. 6
Návestnou svetlometkou musí byť vybavená riadiaca veža všetkých

a) obsadených letísk

b) letísk s riadenou prevádzkou

c) letísk

Otázka č. 7
Dĺžka VPD, ktorá je vyhlásená za použiteľnú a vyhovujúcu na rozjazd lietadla pri vzlete, je použiteľná dĺžka

a) rozjazdu (TORA)

b) vzletu (DODA)

c) prerušeného vzletu (ASDA)

Otázka č. 8
Ukazovateľ smeru vetra musí byť umiestnený tak, aby bol viditeľný z lietadiel počas letu alebo na pohybovej ploche a aby nebol ovplyvňovaný

a) prúdom vzduchu od motora rolujúcich lietadiel

b) rušivými vzdušnými prúdmi vyvolanými susednými objektmi

c) pohybmi lietadiel alebo osôb

Otázka č. 9
Prekážkové návestidlá vysokej svietivosti musia vydávať záblesky

a) oranžové

b) biele

c) červené

Otázka č. 10
Prevádzková plocha je časť letiska určená na vzlety, pristátia a rolovanie lietadiel s výnimkou

a) parkovacích plôch

b) pohybových plôch

c) odbavovacích plôch

Otázka č. 11
Návestná plocha je plocha na letisku, určená na kladenie

a) pozemných vizuálnych návestí

b) návestí týkajúcich sa leteckej dopravy

c) návestí pre lietadlá, ktoré nie sú vybavené rádiostanicou

Otázka č. 12
Vyčkávacia plocha je plocha, na ktorej môže byť lietadlo za účelom zvýšenia plynulosti pozemnej prevádzky

a) zadržané

b) zastavené alebo predbehnuté

c) odstavené

Otázka č. 13
Ak je plocha pred prahom VPD spevnená v dĺžke väčšej ako 60 m a nie je dostatočne kontrastná proti VPD a nie je vhodná na normálne používanie lietadlami, musí byť po celej dĺžke označená značkami v tvare

a) krížov

b) krížov alebo šípov

c) šípov

Otázka č. 14
Každé letisko musí byť vybavené najmenej jedným

a) ukazovateľom smeru vetra

b) letiskovým majákom

c) leteckým svetelným majákom

Otázka č. 15
Prah VPD je

a) prah umiestnený inde ako na začiatku vzletovej a pristávacej dráhy

b) začiatok tej časti VPD, ktorá je použiteľná na pristátie

c) začiatok tej časti VPD, kde sa zvyčajne očakáva prvý dotyk pristávajúceho lietadla

Otázka č. 16
Nadmorská výška letiska je

a) nadmorská výška najvyššieho bodu vzletových a pristávacích plôch

b) nadmorská výška vzťažného bodu letiska

c) priemerná výška vypočítaná z nadmorských výšok prahu a konca najdlhšej z VPD

Otázka č. 17
Vyčkávacie miesto je vyznačené miesto, na ktorom môže byť lietadlo alebo iný mobilný prostriedok na zaistenie potrebnej bezpečnej vzdialenosti od VPD

a) zadržané

b) zastavené

c) odstavené

Otázka č. 18
Odbavovacia plocha je

a) vymedzená plocha na pozemnom letisku, určená k umiestneniu lietadiel na nastupovanie a vystupovanie cestujúcich alebo nakládku a vykládku pošty a nákladu, na ich plnenie pohonnými hmotami, odstavovanie alebo ošetrovanie

b) časť letiska určená na vzlety, pristátia a rolovanie lietadiel, k umiestneniu lietadiel na nastupovanie a vystupovanie cestujúcich alebo nakládku a vykládku pošty a nákladu

c) vymedzená plocha na pozemnom alebo vodnom letisku, určená k umiestneniu lietadiel na obchodné a technické odbavenie alebo údržbu

Otázka č. 19
Pri posunutí prahu VPD vyvolanom prevádzkyneschopnou časťou VPD, musí byť zabezpečená upravená plocha bez prekážok medzi prevádzkyschopnou časťou a posunutým prahom dĺžky, najmenej

a) 100 m

b) 75 m

c) 60 m

Otázka č. 20
Dojazdová dráha musí mať rovnakú šírku ako

a) VPD - vzletová a pristávacia dráha

b) VPP - vzletový a pristávací pás

c) koncová bezpečnostná plocha