Testy z letectva on-line

Lietadlá X40 - letecký test
(22 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Lietadlá X40. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Protinámrazové systémy sú zamerané na odstránenie námrazy vznikajúcej na

aerodynamicky tvarovaných plochách lietadla

trupe a motorových gondolách

vstupnom ústrojenstve pohonných jednotiek

Otázka č. 2
Mechanické spôsoby odmrazovania za letu sú založené na princípe

zmeny tlaku v pružnom elemente nábežnej hrany plochy s následnou zmenou objemu

vibračného zariadenia

gumenných stieračov

Otázka č. 3
Letová príručka lietadla

je založená u výrobcu lietadla a nemusí byť na palube lietadla

musí byť na palube lietadla

nemusí byť na palube lietadla, ale prevádzkovateľ ju musí mať

Otázka č. 4
Letová príručka lietadla

poskytuje informácie pre obsluhujúci personál

poskytuje informácie dôležité pre posádku

je propagačným materiálom o lietadle

Otázka č. 5
Návod na obsluhu a údržbu

poskytuje informácie pre obsluhujúci personál

poskytuje informácie dôležité pre posádku

je propagačným materiálom o lietadle

Otázka č. 6
V lietadlovej knihe

nájdeme technický popis lietadla

nachádzame postupy na obsluhu lietadla

sú uvedené denné záznamy o prevádzke lietadla

Otázka č. 7
V motorovej knihe

nájdeme technický popis motora

nachádzame postupy na obsluhu motora

sú vedené denné záznamy o prevádzke motora zabudovaného do lietadla

Otázka č. 8
Pilot je povinný závadu zistenú po ukončení letu

odstrániť

nahlásiť technickému personálu po ukončení letu

oznámiť výrobcovi

Otázka č. 9
Osvedčenie letovej spôsobilosti je

založené len v leteckom registri

založené len u výrobcu lietadla

základným technickým dokladom, ktorý musí byť na palube lietadla

Otázka č. 10
Maximálna doba platnosti osvedčenia letovej spôsobilosti lietadla je

12 mesiacov

6 mesiacov

18 mesiacov

Otázka č. 11
Platnosť osvedčenia letovej spôsobilosti sa obnovuje

dodatočnou skúškou spôsobilosti orgánom Štátnej leteckej inšpekcie

kontrolou u prevádzkovateľa

komisiou výrobcu

Otázka č. 12
Osvedčenie letovej spôsobilosti lietadla

stráca svoju platnosť len v prípade uplynutia vyznačenej doby platnosti

stráca svoju platnosť len vyhlásením ŠLI

stráca svoju platnosť aj v prípade nedodržania predpísaných postupov obsluhy a údržby

Otázka č. 13
Závady vzniknuté na lietadle počas prevádzky

odstraňuje kvalifikovaná osoba - technik

odstraňuje obsluhujúci personál

odstraňuje posádka lietadla

Otázka č. 14
Povolenie k technického preletu

vydáva prevádzkovateľ na vykonanie záletu

vydáva výrobca pre letové skúšky prototypov

vydáva Štátna letecká inšpekcia na prelet poškodeného lietadla

Otázka č. 15
Maximálna vzletová hmotnosť lietadla

je najvyššia prípustná hmotnosť lietadla pri vzlete

je menšia ako maximálna pristávacia hmotnosť

je hmotnosť lietadla pri vzlete

Otázka č. 16
Pohotovostná hmotnosť lietadla je

súčet prázdnej hmotnosti a hmotnosti prevádzkových hmôt, potrebných na let

hmotnosť lietadla pred vzletom

hmotnosť lietadla za letu

Otázka č. 17
Kontrolou umiestnenia osôb a nákladu pred letom

zisťujeme skutočnú letovú hmotnosť lietadla

zisťujeme centráž lietadla

zisťujeme, či sú zabezpečené proti posunutiu

Otázka č. 18
Celkovú hmotnosť lietadla pred letom stanovíme

odhadom

na základe hlásenia od technika

výpočtom podľa letovej príručky

Otázka č. 19
Nesprávnym rozložením osôb a nákladu

sa nič nestane

možno prekročiť povolenú hmotnosť

možno prekročiť povolené hodnoty centráže a tak výrazne zhoršiť letové vlastnosti

Otázka č. 20
Správne rozloženie osôb a nákladu kontrolujeme

podľa technického popisu

podľa letovej príručky

podľa lietadlovej knihy

Otázka č. 21
Maximálne užitočné zaťaženie lietadla kontrolujeme podľa

lietadlovej knihy lietadla

technického popisu

letovej príručky lietadla

Otázka č. 22
So zmenou centráže lietadla sa menia

letové vlastnosti - stabilita a riaditeľnosť

prevádzkové rýchlosti lietadla

hmotnosť lietadla za letu