Testy z letectva on-line

Palubné prístroje X05 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Palubné prístroje X05. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Magnetizmus je

všeobecná vlastnosť akéhokoľvek telesa z ľubovoľného materiálu

vlastný len určitým látkam a materiálom

prejav len existujúceho magnetického poľa Zeme

Otázka č. 2
Magnetizmus ako fyzikálny jav môže byť

prirodzený a umelý

len prirodzený

len umelo vytváraný

Otázka č. 3
Medzi zdroje prirodzeného magnetizmu nepatrí

Zem (zemeguľa)

magnetické železné rudy

elektromagnety a kovové umelé magnety

Otázka č. 4
Magnet ako taký je charakteristický

pólmi a magnetickým poľom

dĺžkou, prierezom a farbou

orientáciou voči zemepisným svetovým stranám

Otázka č. 5
Zemský magnetizmus je

prejav pôsobenia Zeme na okolie, daný magnetickým poľom, meniacim sa v každom mieste zemského povrchu

prejav povrchu Zeme spôsobený predovšetkým magneticky aktívnymi materiálmi v jeho kôre

časovo sa meniace elektromagnetické žiarenie, vychádzajúce zo zemských pólov

Otázka č. 6
Zemské magnetické pole je v danom mieste určené

smerom zemepisného poludníka

smerom vektoru zemského magnetického poľa

výsledným vektorom magnetického poľa a Coriolisovho zrýchlenia na určitom mieste povrchu Zeme

Otázka č. 7
Prístroje na určenie kurzu, ktoré využívajú na svoju činnosť zemské magnetické pole indikujú

všeobecný magnetický vektor v danom mieste

zvislú zložku vektora zemského magnetického poľa

vodorovnú zložku vektora zemského magnetického poľa

Otázka č. 8
Inklináciu spôsobuje

zvislá zložka vektora magnetického poľa Zeme v danom mieste

vodorovná zložka tohoto vektora

nesúhlas zemského geografického a magnetického pólu

Otázka č. 9
Zotrvačník (technický zotrvačník) je

teleso všeobecného tvaru, otáčajúce sa v priestore okolo pevnej osi

rotačné teleso, otáčajúce sa okolo osi rotácie veľkou rýchlosťou

otáčajúce sa rotačné teleso, ktoré nemení svoju polohou voči podložke

Otázka č. 10
Zotrvačník s tromi stupňami voľnosti má

tri rámy

dva rámy

jeden rám

Otázka č. 11
Precesia je

pohyb systému zotrvačníka s tromi stupňami voľnosti ako dôsledok pôsobenia stáleho rušivého momentu

pohyb systému zotrvačníka s dvoma stupňami voľnosti ako dôsledok pôsobenia stáleho rušivého momentu

odozva zotrvačníka s tromi stupňami voľnosti na krátkodobo pôsobiaci impulz

Otázka č. 12
Základnou vlastnosťou točiaceho sa zotrvačníka s tromi stupňami voľnosti je

sledovať pohyby lietadla v priestore

schopnosť merať uhlové rýchlosti pootočenia lietadla okolo niektorej osi

udržiavať v stálej polohe svoju os rotácie

Otázka č. 13
Medzinárodná štandardná atmosféra (MSA alebo aj ISA) je

súhrn presných hodnôt a priebehov vybraných veličín v závislosti od výšky

hodnota tlaku, teploty a hustoty vzduchu v počiatočnej výške merania

súhrn údajov o atmosfére pri určitých podobných a viac-menej sa opakujúcich (štandardných) situáciách

Otázka č. 14
Základné hodnoty tlaku a teploty podľa MSA pre nulovú výšku sú

Po = 1013, 25 hPa, To = 288, 15 K

Po = 1013, 25 hPa, To = 273, 15 K

Po = 1013, 25 Pa, To = 288, 15 K

Otázka č. 15
Vertikálny teplotný gradient na štandardný kilometer MSA pre výšky 0  11 km, 11  20 km a 20  32 km je nasledovný

+ 6, 5o + 1o 0o

- 6, 5o 0o + 1o

- 1o 0o + 1o

Otázka č. 16
Statický tlak je z hľadiska aerometrických prístrojov definovaný ako

kolmá zložka silového pôsobenia akéhokoľvek telesa na podložku

tlak stĺpca vzduchu na hladine mora

tlak na povrchu dostatočne malého telesa, pohybujúceho sa rovnakou rýchlosťou ako prúdiace médium

Otázka č. 17
Celkový tlak je z hľadiska aerometrických prístrojov definovaný ako

súčet statického a dynamického tlaku

rozdiel statického a dynamického tlaku

je rovný dynamickému tlaku

Otázka č. 18
Dynamický tlak je z hľadiska aerometrických prístrojov daný ako

rozdiel celkového a statického tlaku

rozdiel statického a celkového tlaku

súčet celkového a statického tlaku

Otázka č. 19
Priamy magnetický kompas s otočným systémom indikuje

všeobecný dotyčnicový vektor intenzity zemského magnetického poľa

vodorovnú zložku intenzity magnetického poľa Zeme v danom mieste

výslednicu vodorovnej a priečnej zložky intenzity zemského magnetického poľa

Otázka č. 20
Vplyv, ktorý zásadne ovplyvňuje činnosť kompasu s otočným systémom, je

deviácia

inklinácia

devalvácia