Testy z letectva on-line

Palubné prístroje Y5 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Palubné prístroje Y5. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Časové meškanie, ako hlavná chyba variometra, je spôsobené

a) relatívne malými zmenami statického tlaku

b) trením v uložení osí a prevodov

c) kapilárou a kapilárnym prúdením cez ňu

Otázka č. 2
Do systému gyromagnetického a gyroindukčného kompasu nepatrí

a) indukčný vysielač s kompenzáciou deviačných vplyvov

b) gyroskopický vypínač korekcie

c) gyroskopický vysielač a magnetický diaľkový kompas

Otázka č. 3
Nastavovacie zariadenie na barometrickom výškomeri slúži na

a) ovládanie stupnice a ručiek a ich nastavenie na nulu

b) nastavenie hodnoty tlaku tej tlakovej hladiny, ktorú budeme brať ako počiatok merania

c) vylúčenie vplyvu teplôt na zmeny dĺžok súčastí prevodového mechanizmu a tým odchýlku indikácie od nuly

Otázka č. 4
Elektrické diaľkové tlakomery používajú na diaľkový prenos

a) premenný odpor a galvanometer

b) piezoelektrický kryštál a pomerový prístroj

c) potenciometer alebo indukčný vysielač a pomerový prístroj

Otázka č. 5
Odporový teplomer na svoju činnosť musí byť napojený

a) na palubnú elektrickú sieť

b) na vonkajší elekrický zdroj

c) nepotrebuje žiadny zdroj energie

Otázka č. 6
Zákrutomer je gyroskopický prístroj

a) s tromi stupňami voľnosti a zvislou osou otáčania gyroskopu

b) s tromi stupňami voľnosti a vodorovnou osou otáčania gyroskopu

c) s dvomi stupňami voľnosti

Otázka č. 7
Termoelektrické teplomery sú vhodné na meranie

a) stredných a vysokých teplôt

b) nízkych teplôt (napr. vonkajšie teploty)

c) nemajú obmedzenie pri meraní

Otázka č. 8
Ktoré zo zapojení sa najčastejšie používa v zapojení diaľkových tlakomerov?

a) sériové

b) môstikové

c) sériovo-paralelné

Otázka č. 9
Únik (chyba) polohy osi smerového zotrvačníka sa opravuje pomocou

a) približnej polohy lietadla v priestore

b) údajov odčítaných na magnetickom kompase v priamočiarom ustálenom lete

c) údajov o kurze lietadla získaných iným (napr. radarovým) zameraním

Otázka č. 10
Údaj otáčkomera je uvedený

a) v otáčkach za sekundu

b) počtom otáčok za dobu činnosti motora

c) otáčkami za minútu alebo v percentách

Otázka č. 11
Priečny relatívny sklonomer (gulička) slúži na

a) meranie výslednice síl pôsobiacich na lietadlo pri zatáčaní

b) doplnenie obrazu čelnej časti zátačkomera

c) určenie zmyslu zátačky podľa polohy guličky

Otázka č. 12
Úlohou signalizátorov námrazy je

a) merať teplotu okolitého vzduchu a upozorňovať na nulovú izotermu

b) reagovať na vznik námrazy, resp. informovať o jej intenzite

c) regulovať vykurovanie kabíny (pokiaľ je použité)

Otázka č. 13
Inklináciu spôsobuje

a) zvislá zložka vektora magnetického poľa Zeme v danom mieste

b) vodorovná zložka tohoto vektora

c) nesúhlas zemského geografického a magnetického pólu

Otázka č. 14
Medzi metódy merania námrazy nepatrí

a) magnetická metóda

b) rádioaktívna metóda

c) pneumatická metóda

Otázka č. 15
Deviácia je spôsobená

a) magnetickými anomáliami (nepravidelnosťami)

b) nesúhlasom severného zemského a magnetického pólu

c) rušivými magnetickými vplyvmi magnetických materiálov na lietadle

Otázka č. 16
Činnosť plavákových a kapacitných palivomerov ovplyvňuje zásadne táto chyba metódy

a) trenie a zadrhávanie mechanických súčastí

b) zmena hladiny paliva spôsobená pohybom lietadla

c) zmena množstva paliva v nádrži

Otázka č. 17
Ukazovateľ polohy podvozku musí mať zabudované v indikátore

a) tlačítko na kontrolu svietivosti indikačných žiaroviek

b) prepínač intenzity svietivosti žiaroviek alebo ich clonu

c) označenie čísla podvozkových nôh

Otázka č. 18
Zemské magnetické pole je v danom mieste určené

a) smerom zemepisného poludníka

b) smerom vektoru zemského magnetického poľa

c) výsledným vektorom magnetického poľa a Coriolisovho zrýchlenia na určitom mieste povrchu Zeme

Otázka č. 19
Precesia je

a) pohyb systému zotrvačníka s tromi stupňami voľnosti ako dôsledok pôsobenia stáleho rušivého momentu

b) pohyb systému zotrvačníka s dvoma stupňami voľnosti ako dôsledok pôsobenia stáleho rušivého momentu

c) odozva zotrvačníka s tromi stupňami voľnosti na krátkodobo pôsobiaci impulz

Otázka č. 20
Súčasťou každého diaľkového kompasu (rovnako ako pilotného kompasu) je

a) kompenzačná tabuľka alebo graf

b) individuálne osvetľovacie zariadenie

c) vhodné zariadenie na uchytenie