Testy z letectva on-line

Palubné prístroje Y06 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Palubné prístroje Y06. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Ktorý z uvedených obrázkov znázorňuje principiálnu schému výškomera?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 2
Zákrutomer je prístroj určený na

a) meranie polomeru zákruty

b) meranie uhlovej rýchlosti zatáčania lietadla a vertikálnej rýchlosti

c) meranie zmyslu, resp. uhlovej rýchlosti zatáčania

Otázka č. 3
Elektrické teplomery vonkajšieho vzduchu používajú ako snímač zväčša

a) kvapalinový teplomer

b) odporovú sondu

c) indukčný snímač

Otázka č. 4
Kompenzovanie kompasu je činnosť na vylúčenie

a) deklinácie

b) inklinácie

c) deviácie

Otázka č. 5
Súčasťou statického signalizátora námrazy nie je

a) osvetlenie na vizuálnu kontrolu

b) systém merania hrúbky a intenzity nárastu námrazy

c) systém vyhrievania signalizátora

Otázka č. 6
Palivomer býva doplnený signalizáciou

a) maximálneho množstva paliva

b) zmeny teploty a tým aj objemu paliva

c) minimálneho množstva paliva

Otázka č. 7
Barometrická metóda merania výšky je založená na princípe

a) merania zrýchlenia vo zvislom smere

b) porovnávania tlakov pri stúpaní alebo klesaní lietadla

c) merania statického tlaku rozdeleného s výškou podľa štandardnej atmosféry

Otázka č. 8
Ak jednoduchý rýchlomer ukazuje určitú rýchlosť vo výške, je táto vzhľadom na rýchlosť lietadla voči zemi

a) menšia

b) väčšia

c) nemení sa

Otázka č. 9
Magnetický otáčkomer pracuje na princípe

a) magnetickej indukcie a vírivých prúdov

b) magnetického odporu a magnetických prúdov

c) vzniku elektrického prúdu pri otáčaní

Otázka č. 10
Tlakomerné krabice barometrického výškomera sú

a) uzavreté

b) otvorené

c) otvorené s možnosťou regulácie dodávky statického tlaku

Otázka č. 11
Odporová metóda merania teploty je vhodná na

a) meranie vysokých a veľmi vysokých teplôt

b) meranie stredných teplôt (do 300oC)

c) nemá obmedzenie pri meraní

Otázka č. 12
Aretačné zariadenie umelého horizontu neslúži na

a) zaaretovanie a nastavenie systému

b) korigovanie nesprávnych údajov na čelnej strane prístroja počas činnosti

c) fixáciu (upevnenie) systému prístroja z dôvodov jeho ochrany pred poškodením

Otázka č. 13
Medzi zdroje prirodzeného magnetizmu nepatrí

a) Zem (zemeguľa)

b) magnetické železné rudy

c) elektromagnety a kovové umelé magnety

Otázka č. 14
Statický tlak je z hľadiska aerometrických prístrojov definovaný ako

a) kolmá zložka silového pôsobenia akéhokoľvek telesa na podložku

b) tlak stĺpca vzduchu na hladine mora

c) tlak na povrchu dostatočne malého telesa, pohybujúceho sa rovnakou rýchlosťou ako prúdiace médium

Otázka č. 15
Diaľkový prenos u súčasných leteckých tlakomerov je prevažne

a) mechanický

b) hydraulický

c) elektrický

Otázka č. 16
Korekčné zariadenie smerového zotrvačníka slúži na

a) nastavovanie osi rotácie gyroskopu do vertikálnej polohy

b) nastavenie kolmosti vnútorného a vonkajšieho rámika v horizontálnom lete

c) vylúčenie vplyvu zotrvačných síl na prístroj

Otázka č. 17
Na meranie otáčok sa nepoužíva metóda

a) magnetická, magnetická s elektrickým prenosom

b) rádiotechnická

c) odstredivá

Otázka č. 18
Na ktorom z obrázkov je správne zakreslená principiálna schéma membránového variometra?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 19
Medzi polohoznaky nepatrí

a) ukazovateľ podvozku, ukazovateľ klapiek

b) ukazovateľ uhlu nábehu a vybočenia

c) ukazovateľ polohy stabilizátora, vyváženia

Otázka č. 20
Prístroje na určenie kurzu, ktoré využívajú na svoju činnosť zemské magnetické pole indikujú

a) všeobecný magnetický vektor v danom mieste

b) zvislú zložku vektora zemského magnetického poľa

c) vodorovnú zložku vektora zemského magnetického poľa