Testy z letectva on-line

Palubné prístroje Y9 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Palubné prístroje Y9. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Súčasťou rozvodu celkového a statického tlaku na lietadle nie sú

a) odkaľovacie nádoby

b) vzduchový filter

c) rozdvojky a hadice rozvodu

Otázka č. 2
Snímačom odporového teplomeru je

a) teplomerná odporová sonda drôtová

b) termoelektrický snímač

c) vhodne zvolený a tvarovaný bimetal

Otázka č. 3
Riadiacimi členmi gyromagnetického a gyroindukčného kompasu sú

a) gyroskop s vysielačom magnetického kurzu (s otočným systémom alebo indukčným vysielačom)

b) len kompas s otočným systémom alebo indukčný kompas

c) špeciálny nastavovací a regulačný blok elektroniky alebo nastavovacie zariadenie

Otázka č. 4
Tlmiaca kvapalina v magnetickom kompase s otočným systémom slúži na

a) zlepšenie čitateľnosti stupnice kompasu

b) zámerné vyplnenie voľného priestoru telesa kompasu

c) riadené tlmenie pohybu otočného systému

Otázka č. 5
Dynamický tlak je z hľadiska aerometrických prístrojov daný ako

a) rozdiel celkového a statického tlaku

b) rozdiel statického a celkového tlaku

c) súčet celkového a statického tlaku

Otázka č. 6
Polohoznaky s diaľkovým prenosom používajú prevažne ako snímače

a) prenumatické, mechanické a rádioaktívne členy

b) tlakomerné krabice, gyroskopy, bimetalické snímače

c) potenciometre, indukčné vysielače, selsyn

Otázka č. 7
Rýchlomer pre nízke rýchlosti meria

a) náporový tlak

b) celkový tlak

c) dynamický tlak

Otázka č. 8
Zotrvačník (technický zotrvačník) je

a) teleso všeobecného tvaru, otáčajúce sa v priestore okolo pevnej osi

b) rotačné teleso, otáčajúce sa okolo osi rotácie veľkou rýchlosťou

c) otáčajúce sa rotačné teleso, ktoré nemení svoju polohou voči podložke

Otázka č. 9
Celkový tlak je z hľadiska aerometrických prístrojov definovaný ako

a) súčet statického a dynamického tlaku

b) rozdiel statického a dynamického tlaku

c) je rovný dynamickému tlaku

Otázka č. 10
Ukazovateľ gyroskopického prístroja na meranie kurzu lietadla sa nastavuje

a) nenastavuje sa

b) automaticky bez potreby nastavenia

c) tak, aby indikátor ukazoval kurz súhlasný s magnetickým kompasom

Otázka č. 11
Na kompenzovanie kompasov sa používa

a) elektrické a mechanické zariadenie

b) magnetické ihlové alebo otočné kompenzačné zariadenie

c) elektrolytická alebo ortuťová libela

Otázka č. 12
Medzinárodná štandardná atmosféra (MSA alebo aj ISA) je

a) súhrn presných hodnôt a priebehov vybraných veličín v závislosti od výšky

b) hodnota tlaku, teploty a hustoty vzduchu v počiatočnej výške merania

c) súhrn údajov o atmosfére pri určitých podobných a viac-menej sa opakujúcich (štandardných) situáciách

Otázka č. 13
Mierou meraného tlaku v súčasných mechanických leteckých tlakomeroch je

a) zmena tvaru deformovaného materiálu

b) posun tzv. čela tlakomerného elementu

c) len zmena elektrického odporu potenciometra vo vysielači prístroja

Otázka č. 14
Zákrutomer je považovaný za

a) hlavný letový prístroj

b) pomocný letový prístroj

c) prístroj na kontrolu otáčok motora

Otázka č. 15
Na veľkosť termoelektromotorickej sily termočlánku nemá vplyv

a) výber materiálov termočlánku a ich geometrické rozmery

b) kolísanie napätia palubnej elektrickej siete

c) rozdiel teplôt tzv. teplého a studeného konca termočlánku

Otázka č. 16
Kompenzácia kompasu je postup

a) smerujúci k stanoveniu a vylúčeniu vplyvu deviácie

b) určený na stanovenie chýb kompasu spôsobených rušivými zotrvačnými silami

c) určený na komplexné určenie chýb kompasu

Otázka č. 17
Barometrický výškomer je s ohľadom na princíp činnosti nenahraditeľným na

a) presné meranie výšky v každom mieste povrchu Zeme (aj plôch)

b) presné stanovenie nadmorskej výšky určitého miesta vzhľadom na hladinu mora

c) riadenie letovej prevádzky a rozdelenie lietadiel do letových hladín na zabezpečenie ich bezpečnosti

Otázka č. 18
Komplex termoelektrického teplomera tvorí

a) termoelektrická sonda (podsviečková vložka) a galvanometer (vrátane vedenia)

b) termoelektrická sonda a pomerový prístroj vhodného typu

c) odporová sonda a galvanometer (bez uvažovania spojov. vedenia)

Otázka č. 19
Súčasťou priameho magnetického kompasu s otočným systémom nie je

a) inklinačné vyrovnávacie závažie

b) indukčná magnetická sonda

c) indikačná magnetická ružica

Otázka č. 20
Umelý horizont je gyroskopický prístroj

a) s tromi stupňami voľnosti a vodorovnou osou otáčania zotrvačníka

b) s dvomi stupňami voľnosti a zvislou osou otáčania

c) s tromi stupňami voľnosti a zvislou osou otáčania gyroskopu