Testy z letectva on-line

Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X43 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X43. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Miestnu letovú činnosť je možné zastaviť, ak v záujme bezpečnosti tak nariadi

vojenské stanovisko riadenia letovej prevádzky

letecký úrad

letiskový riadiaci letovej prevádzky v službe

Otázka č. 2
Výraz "dráha v používaní" sa používa na označenie vzletovej a pristávacej dráhy zvolenej letiskovou riadiacou vežou, ktorá je

najviac využívaná

v určitom čase ako najvhodnejšia na očakávanú prevádzku

najviac využívaná pre IFR lety

Otázka č. 3
Približovacie svetlá sa musia zapínať cez deň

ak o to požiada veliteľ približujúceho sa lietadla

pre prípady uvedené v letiskovom poriadku

5 minút pred západom slnka

Otázka č. 4
Svetlá dojazdovej dráhy sa zapínajú vždy, keď

svietia letiskové pozemné svetlá

svietia ich dráhové svetlá

to požaduje veliteľ lietadla

Otázka č. 5
Svetlá rolovacej dráhy sa môžu vypnúť, ak

ich už lietadlo nepotrebuje

lietadlo stojí

nesvietia ich dráhové svetlá

Otázka č. 6
Stop priečky musia byť zapnuté tam, kde sa

signalizuje lietadlu ďalšia prevádzka

požaduje zastavenie prevádzky

požaduje riadenie prevádzky

Otázka č. 7
Pred rolovaním na vzlet sa musia lietadlu medzi iným odovzdať

význačné meteorologické podmienky v priestore vzletu

smer a rýchlosť prízemného vetra

predpokladaný čas vzletu

Otázka č. 8
Pred vstupom do letiskového okruhu sa musia lietadlu odovzdať

smer a rýchlosť priemerného prízemného vetra

informácie o letiskovej prevádzke

o stave rádionavigačných zariadení

Otázka č. 9
Pristávajúce lietadlo má prednosť pred lietadlom pripraveným na odlet

zvyčajne

ak je v pristávacej konfigurácii

vždy, ak je v konečnej fáze priblíženia na pristátie

Otázka č. 10
Lietadlu sa môže povoliť rolovanie po dráhe v používaní

ak je tak schválené miestnymi postupmi

pri malej hustote prevádzky

za predpokladu, že to nebude mať za následok nebezpečie alebo zdržanie iných lietadiel

Otázka č. 11
Lietadlo musí vyčkávať pred vstupom na VPD dlhú 900 m a viac, ak vyčkávacie miesto nie je viditeľné najmenej

50 m od okraja dráhy

30 m od okraja dráhy

30 m od stredu dráhy

Otázka č. 12
Lietadlu sa môže povoliť vstup na dráhu v používaní až potom, keď lietadlo približujúce sa na pristátie

bude dostatočne vzdialené

končí dojazd

minulo stanovené vyčkávacie miesto

Otázka č. 13
Ak svieti stop svetlo musí lietadlo zastaviť

pred vstupom na VPD

60 m pred VPD

najneskôr na jeho úrovni

Otázka č. 14
Pri križovatkách rolovacích dráh sa lietadlu nachádzajúcemu sa na rolovacej dráhe nemôže povoliť, aby vyčkávalo bližšie k inej rolovacej dráhe, ako

30 m

50 m

je vyčkávacie miesto vymedzené stop priečkou

Otázka č. 15
Minimá rozostupov medzi lietadlami na letiskovom okruhu sa nezaisťujú v prípade

štátne dôležitých letov

ak velitelia lietadiel vyhlásia, že môžu rozostupy dodržať sami

lietadiell letiacich v jednej skupine

Otázka č. 16
Povolenie na vstup do letiskového okruhu sa vydáva, ak sú podmienky také, že pristátie nemožno hneď povoliť a

ak je žiadúce, aby sa lietadlo priblížilo po platných letiskových okruhoch

lietadlo musí vyčkávať

pilot žiada priame priblíženie

Otázka č. 17
Ak vstúpi lietadlo do letiskového okruhu bez povolenia,

riadiaci počká s povolením podľa prevádzkovej situácie

musí sa mu pristátie povoliť, ak postup naznačuje, že si to praje

riadiaci nepovolí pristátie

Otázka č. 18
Zvláštne použitie prevádzkovej plochy sa môže povoliť lietadlu

na žiadosť veliteľa lietadla len štátnym letom

ktorého pilot ohlási, že je nútený pristáť z dôvodu poruchy motora

na žiadosť prevádzkovateľa

Otázka č. 19
Odlietavajúcemu lietadlu sa nemôže povoliť začať vzlet z tej istej VPD, pokiaľ predchádzajúce odlietavajúce lietadlo

nepreletí koniec VPD v používaní alebo nezačne zákrutu

nedosiahne výšku 150 m

nepreletí koniec letiska

Otázka č. 20
Lietadlu sa nemôže povoliť vstup na dráhu v používaní, ak

odlietavajúce lietadlo nepreletí koniec dráhy v používaní

inému lietadlu bolo povolené vykonať prielet vo výške nižšej ako 150 m nad prahom VPD

odlietavajúce lietadlo je doposiaľ vo fáze rozjazdu